Dato for udgivelse
18 Dec 2007 17:22
Gyldig til
1. januar 2012
Til
Visse momsregistrerede virksomheder
Sagsnummer
07-188280
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé
Nyhedsbrevet handler om forskellige ændringer af godtgørelsesregler mv. for visse momsregistrerede virksomheder, bl.a. som følge af indekseringen af energiafgifterne

Der er sket ændringer af reglerne i energiafgiftslovgivningen, som berører visse momsregistrerede virksomheders opgørelse af godtgørelsesberettiget energiafgift og CO2-afgift.

I dette nyhedsbrev kan du læse om disse ændringer:

1. Ændringer som følge af loven om indeksering af energiafgifter (årlig forhøjelse af afgiften på energiprodukter og af andre satser i perioden 2008 - 2015)

  • Overskudsvarme - energiafgifter
  • Overskudsvarme - CO2-afgift
  • Tilskud til CO2-afgift - regulering af sats for gas- og dieselolie til varmefremstilling. 

2. Ændringer som følge af lov nr. 1417 af 21. december 2005 om ændring af forskellige miljø- og energiafgiftslove 

  • Ændret godtgørelsesprocent for CO2-afgift af el til tung proces
  • Vækstlys - godtgørelse af CO2-afgift
  • Ændret tilskud til CO2-afgift af el til tung proces, herunder vækstlys.  

3. Ændringer som følge af lov nr. 520 af 7. juni 2006 (ændring af bl.a. CO2-afgiftsloven)

  • CO2-afgift af el til fremstilling af varme til tung proces (proceslistens nr. 1 - 14). 

Nedenfor kan du læse mere om de enkelte ændringer.

Ændringerne træder i kraft den 1. januar 2008. 

1. Ændringer som følge af loven om indeksering af energiafgifter

Folketinget har den 14. december 2007 vedtaget lovforslag nr. L 8 om ændring af forskellige energiafgiftslove mv. (indeksering af energiafgifterne). Loven indgår som en del af aftalen fra 2007 vedr. skattereformen om Lavere skat på arbejde.    

Indekseringen af afgiftssatserne på energiprodukter (afgiftspligtige varer) er beskrevet i et nyhedsbrev med titlen: Energiafgifter - indeksering af afgiftssatser på energiprodukter.

Der bliver også offentliggjort et nyhedsbrev med titlen: Energiafgifter - afgiftslempelse på fjernvarme. Nyhedsbrevet henvender sig til momsregistrerede varmeproducenter med kraftvarmekapacitet.

1.a. Overskudsvarme - energiafgifter

Satserne for overskudsvarme, dvs. det beløb som afgiftsgodtgørelsen skal nedsættes med, er - ligesom afgiftssatserne på energiprodukter - opskrevet med 1,8 pct. pr. år i perioden 2008 - 2015.

Nedsættelse af afgiftsgodtgørelsen for olie-, gas-, kul- eller elbaseret procesoverskudsvarme har hidtil været 52,50 kr./GJ overskudsvarme.   

Nedsættelse af afgiftsgodtgørelsen for olie-, gas- og kulbaseret procesoverskudsvarme, som oprindelig er produceret på virksomhedens eget kraftvarmeanlæg, har hidtil været 42,00 kr./GJ overskudsvarme.  

De nye satser pr. GJ varme er i perioden 2008 - 2015:

    1. jan.- 31. dec. 2008 1. jan. - 31. dec. 2009 1. jan. - 31. dec. 2010 1. jan. - 31. dec. 2011  1. jan. - 31. dec. 2012  1. jan. - 31. dec. 2013 1. jan. - 31. dec. 2014 

Fra 1. jan. 2015

Nedsættelse af godtgørelsen ved efterfølgende nyttiggørelse af vand og varme  

kr./GJ varme

 53,45

54,41 

55,39 

56,38 

57,40 

58,43 

59,48 

60,55 

Nedsættelse af godtgørelsen ved efterfølgende nyttiggørelse af vand og varme - oprindeligt produceret på virksomhedens eget kraftvarmeværk   kr./GJ varme

42,76 

43,53 

44,31 

45,11 

45,92 

46,75 

47,59 

48,44 

De nye satser gælder for overskudsvarme, der nyttiggøres hhv. fra og med 1. januar 2008, 1. januar 2009, 1. januar 2010, 1. januar 2011, 1. januar 2012, 1. januar 2013, 1. januar 2014 og 1. januar 2015.

De gældende regler står i SKATs Punktafgiftsvejledning 2007-4, F.6.9.1.

1.b. Overskudsvarme - CO2-afgift

Nedsættelsen af afgiftsgodtgørelsen for olie-, gas-, kul- eller elbaseret overskudsvarme fra tung proces har hidtil været 7,50 kr./GJ overskudsvarme.

Nedsættelse af afgiftsgodtgørelsen for overskudsvarme, som oprindelig er produceret på virksomhedens eget kraftvarmeanlæg, har hidtil været 6,00 kr./GJ overskudsvarme.

De nye satser pr. GJ varme er i perioden 2008 - 2015:

    1. jan. - 31. dec. 2008 1. jan. - 31. dec. 2009 1. jan. - 31. dec. 2010 1. jan. - 31. dec. 2011  1. jan. - 31. dec. 2012  1. jan. - 31. dec. 2013 1. jan. - 31. dec. 2014 

Fra 1. jan. 2015

Nedsættelse af godtgørelsen ved efterfølgende nyttiggørelse af vand og varme  

kr./GJ varme

 7,64

7,77 

7,91 

8,05 

8,20 

8,35 

8,50 

8,65 

Nedsættelse af godtgørelsen ved efterfølgende nyttiggørelse af vand og varme - oprindeligt produceret på virksomhedens eget kraftvarmeværk   kr./GJ varme

6,11 

6,22 

6,33 

6,44

6,56 

6,68 

6,80 

6,92 

De nye satser gælder for overskudsvarme, der nyttiggøres hhv. fra og med 1. januar 2008, 1. januar 2009, 1. januar 2010, 1. januar 2011, 1. januar 2012, 1. januar 2013, 1. januar 2014 og 1. januar 2015.

De gældende regler står i SKATs Punktafgiftsvejledning 2007-4, F.6.9.1.

1.c. Tilskud til CO2-afgift - regulering af sats for gas- og dieselolie til varmefremstilling 

Tilskuddet til CO2-afgift for gas- og dieselolie, der anvendes til at fremstille varme til tung proces, er også blevet opskrevet med 1,8 pct. pr. år i perioden 2008 - 2015.

Tilskuddet har hidtil været 1,75 øre pr. liter. 

De nye tilskudssatser er i perioden 2008 - 2015:

    1. jan. - 31. dec. 2008 1. jan.- 31. dec. 2009 1. jan. - 31. dec. 2010  1. jan. - 31. dec. 2011  1. jan. - 31. dec. 2012  1. jan. - 31. dec. 2013  1. jan. - 31. dec. 2014 Fra 1. jan. 2015 
Tilskud til gas- og dieselolie til tung proces

 øre/liter

 1,78

 1,81

 1,85

 1,88

 1,91

 1,95

 1,98

 2,02

De gældende regler står i SKATs Punktafgiftsvejledning 2007-4, F.8.5.1.

Der ydes fortsat ikke tilskud til CO2-afgift af fuelolie, der bruges til fremstilling af varme til tung proces.

2. Ændringer som følge af lov nr. 1417 af 21. december 2005

2. a. Ændret godtgørelsesprocent for CO2-afgift af el til tung proces

Ved lov nr. 1417 af 21. december 2005 om ændring af forskellige miljø- og energiafgiftslove (Afgiftslempelser på fjernvarme m.v. som led i udmøntning af finanslovsaftalen for 2006, afgiftslempelser på kvælstof i lastbilers miljøfiltre .......)  skete der bl.a. en justering af afgiftssatserne for el. Energiafgiften blev forhøjet med 0,1 øre pr. kWh, mens CO2-afgiften blev sat ned med 0,4 øre fra 9,0 øre til 8,6 øre pr. kWh.

Godtgørelsesprocenten for CO2-afgift af el til tung proces blev også ændret.

Godtgørelsesprocenten er ændret fra 13/18 af CO2-afgiften til 61/86 af CO2-afgiften. 

EU-Kommissionen har i november 2007 godkendt de pågældende ændringer i lov nr. 1417.

Ændringerne træder i kraft den 1. januar 2008, jf. bekendtgørelse nr. 1327 af 30. november 2007.

Ændringerne har virkning for el, der bruges til tung proces fra og med den 1. januar 2008.

De gældende regler står i SKATs Punktafgiftsvejledning 2007-4, F.6.5.2.

2.b. Vækstlys - godtgørelse af CO2-afgift

Ved lov nr. 1417 af 21. december 2005 er der derudover sket en ændring af virksomhedernes adgang til at få afgiftsgodtgørelse for CO2-afgift af forbrug af el til vækstlys.

Godtgørelsesprocenten er herved ændret fra 75 pct. af CO2-afgiften til 61/86 af CO2-afgiften.

Godtgørelsesprocenten for el til vækstlys bliver dermed den samme som for forbrug af el omfattet af proceslisten til CO2-afgiftsloven.

Ændringen træder i kraft den 1. januar 2008, jf. bekendtgørelse nr. 1327 af 30. november 2007.

Ændringen har virkning for el, der bruges til nævnte formål fra og med den 1. januar 2008.

De gældende regler står i SKATs Punktafgiftsvejledning 2007-4, F.6.5.5.

2.c. Ændret tilskud til CO2-afgift af el til tung proces, herunder vækstlys

Ændringerne ovenfor indebærer, at der samtidig skete en ændring af tilskuddet til CO2-afgift af el til tung proces.

Satsen for tilskud er ændret fra 11/45 af CO2-afgiften til 11/43 af CO2-afgiften.

Ændringen træder i kraft den 1. januar 2008, jf. bekendtgørelse nr. 1327 af 30. november 2007.

Ændringen har virkning for el, der bruges til tung proces, herunder vækstlys, fra og med den 1. januar 2008.

De gældende regler står i SKATs Punktafgiftsvejledning 2007-4, F.8.

3. Ændringer som følge af lov nr. 520 af 7. juni 2006 (ændring af bl.a. CO2-afgiftsloven)

CO2-afgift af el til fremstilling af varme til tung proces (proceslistens nr. 1-14)

EU-Kommissionen har godkendt en ændring af CO2-afgiftslovens § 9, stk. 2, der er sket ved § 7 i lov nr. 520 af 7. juni 2006 om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning, lov om varmeforsyning, lov om Energinet Danmark, lov om planlægning, lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner og lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, jf. endvidere lovforslag nr. L 156 til nævnte lov.

Lovændringen indebærer, at virksomheder omfattet af proceslistens nr. 1-14 kan få godtgjort 61/86 af CO2-afgiften af el, som forbruges direkte i en elpatron, eldrevet varmepumpe mv. - til at fremstille varme/damp, der bruges til formål omfattet af tung proces.

Ændringen vedrører ikke elektricitet anvendt indirekte til varmefremstilling i form af fx el til drift af pumper, ventilation, blæsere m.v.

Virksomhedernes betaling af CO2-afgift af elforbrug til at fremstille varme/damp på egne varmeproduktionsanlæg til tung proces falder dermed til ca. 2,5 øre/kWh.

Der vil også være mulighed for at opnå tilskud til CO2-afgift for virksomheder, som har indgået en procesaftale med Energistyrelsen om energibesparende foranstaltninger. 

Ændringen træder i kraft den 1. januar 2008, jf. bekendtgørelse nr. 1326 af 30. november 2007.

Ændringen har virkning for el, der bruges til nævnte formål fra og med den 1. januar 2008.

Ændringen gælder 4 år fra 1. januar 2008 - frem til og med den 31. december 2011. 

De gældende regler står i SKATs Punktafgiftsvejledning 2007-4, F.6.5.2.

4. Mere information

Hvis du har brug for mere information, er du velkommen til at ringe til SKAT på 72 22 18 18 eller sende en mail til www.skat.dk/kontakt.

Nyhedsbrevet findes på SKATs hjemmeside, www.skat.dk, under Virksomhed - Nyheder. Du kan få tilsendt nyhedsbrevet ved at kontakte SKAT.

 

Med venlig hilsen

SKAT

Henvisning
Punktafgiftsvejledningen, 2007-4.