Baggrund og formål

Afgift af dødsboer og gaver fremgår af lovbekendtgørelse nr. 47 af 12. januar 2015 om afgift af dødsboer og gaver (Boafgiftsloven) med senere ændringer - se nedenstående skema.

Boafgiftsloven blev indfør ved lov nr. 426 af 14. juni 1995 med virkning for

  • dødsfald den 1. januar 1996 og senere
  • begæring om skifte af uskiftet bo indgivet den 1. januar 1996 og senere.

Afgiften beregnes under ét af den samlede arvebeholdning og beregnes som en proportional afgift. Arv og gaver mellem ægtefæller blev fritaget for afgift.

Boafgiftsloven afløste den hidtidige arve- og gaveafgiftslov.

I medfør af loven er udstedt bekendtgørelse nr. 928 af 4. oktober 2005 om boafgifter og gaveafgifter mv. (Boafgiftsbekendtgørelsen).

Til loven er knyttet cirkulære nr. 185 af 17. november 1982 om værdiansættelsen af aktiver og passiver i dødsboer m.m. og ved gaveafgiftsberegning. (Senere ændringer til dette cirkulære: cirkulære nr. 45 af 28. marts 2000 og ændringscirkulære nr. 9054 af 4. februar 2015).  

Historikskema

Der er inden for de senere år sket følgende lovændringer mv.:

Lovfor-slags nr.

Dato

Lov nr.

Dato

Ændring og baggrund for ændringen

Hvor i loven

L 167

20.03.2015

540

29.04.2015

Aktiver og passiver i en trust omfattet af ligningslovens § 16 medregnes i boopgørelsen.

§ 11

Intet

 

327

02.04.2012

Lovbekendtgørelse

 

L67

15.11.2012

1354

21.12.2012

Ændrer kun på gaveområdet og slet ikke på boafgiftsområdet.

L218

18.05.2013

792

28.06.2013

Yderligere passivpostprocent for opsparet virksomhedsoverskud og henlæggelse til konjunkturudligning for indkomstårene 2014, 2015 samt 2016 og senere indkomstår.

Ændring af rentesats fra 1. juli 2013 ved henstand og afdragsvis betaling af bo- og tillægsboafgift samt gaveafgift.

(Aftale om vækstplan DK m.v.)

§13 a, stk. 4 og 5


§ 36, stk. 1