Indhold

Dette afsnit handler om, i hvilke tilfælde der kan ske konsekvensændring, dvs. en ændring, der er en direkte følge af en anden ændring.

Afsnittet indeholder:

  • Konsekvensændring - direkte følge af en anden ændring
  • Forholdet til regler om forældelse

Konsekvensændringer - direkte følge af en anden ændring

Uanset fristerne i SFL § 31, kan et afgiftstilsvar eller en godtgørelse af afgift fastsættes eller ændres efter anmodning fra den afgiftspligtige/godtgørelsesberettigede eller efter SKATs bestemmelse, når ændringen er en direkte følge af en ændring af et afgiftstilsvar eller en godtgørelse af afgift vedrørende den afgiftspligtige/godtgørelsesberettigede for samme eller en anden afgiftsperiode.

Bestemmelsen anvendes, når SKAT ændrer et afgiftstilsvar eller en godtgørelse med den virkning, at et afgiftstilsvar eller en godtgørelse, der ligger uden for den almindelige 3-års frist skal ændres.Eller hvis den afgiftspligtige/godtgørelsesberettigede anmoder om ændring af afgiftstilsvaret eller en godtgørelse af afgift med den konsekvens, at et afgiftstilsvar eller en godtgørelse af afgift, der ligger uden for de almindelige ansættelsesfrister skal ændres.

Bestemmelsen anvendes kun, hvis konsekvensændringerne (den sekundære ændring) er en direkte følge af en anden ændring (den primære ændring).

Bestemmelsen fanvendes ikke, hvis en forhøjelse af et afgiftstilsvar, der ligger inden for den almindelige 3-års frist, giver anledning til forhøjelse af et afgiftstilsvar, der ligger uden for den almindelige frist.

Forholdet til regler om forældelse

Krav afledt af en ændring af afgiftstilsvaret eller godtgørelsen efter SFL § 32, stk. 1, nr. 2, forældes efter forældelsesloven og er omfattet af en 10-årig forældelsesfrist. Se SFL § 34 a, stk. 4.

Se også

Afsnit A.A.9 om forældelse af skattekrav.