Tidspunktet for momspligtens indtræden for leverancer er principielt leveringstidspunktet, dvs. det tidspunkt, leveringen finder sted. Herved skal forstås det tidspunkt, hvor erhververen (køber) får retten til som ejer at råde over leverancen. Dette tidspunkt er ikke nødvendigvis sammenfaldende med tidspunktet for ejendomsrettens overgang. Se kapitel 3.

I momslovens regnskabsbestemmelser er der en generel pligt for leverandøren til at udstede faktura over leverancer af varer og momspligtige ydelser. Ved en faktura forstås her det dokument, der af leverandøren og modtageren betragtes som anmodning om betaling af leverancen.

Hvornår råderetten overgår til køber vil som oftest fremgå af parternes aftale. Hvis leverandøren kræver hel eller delvis betaling for leverancen ved indgåelse af købsaftalen, herunder kræver betaling af depositum, delrater mv. før leveringen, skal leverandøren udstede faktura. Tidspunktet for udstedelsen af fakturaen (før betaling) respektive modtagelse af betalingen for leverancen, hvis denne sker inden førstnævnte tidspunkt, er herefter det momsmæssige leveringstidspunkt.