Indledning

Den juridiske vejledning er opdelt i områder for hver styrelse, som er ansvarlig for egne afsnit. Dette er en konsekvens af, at Skatteforvaltningen består af en række styrelser.

Afsnit C.C. Erhvervsbeskatning indgår i Skattestyrelsens del af Skatteforvaltningens fælles juridiske vejledning.

Se også

Se også det fælles afsnit Om den juridiske vejledning.

I afsnittet "Den juridiske vejledning - et bidrag til retssikkerheden" findes en oversigt over vejledningens hovedafsnit fordelt på de enkelte styrelser.

Bemærk

De formelle regler for Skatteforvaltningens - herunder Skattestyrelsens - område er beskrevet i

 • Afsnit A.A Processuelle regler for Skatteforvaltningens opgaver
 • Afsnit A.B Angivelse og afregning
 • Afsnit A.C Kontrol og straf.

Forkortelser

I afsnittet "Lovforkortelser mv." findes en liste over

 • lovforkortelser
 • forkortelser for myndigheder, institutioner mv., som er anvendt i forbindelse med henvisninger til domme og andre afgørelser mv.
 • forkortelser for selskabsformer. 
Resumé

xAfsnit C.C Erhvervsbeskatning xhandler om:

 • Selvstændig erhvervsvirksomhed (C.C.1)
 • Indkomstopgørelsen for selvstændigt erhvervsdrivende (C.C.2
 • Anpartsvirksomheder, herunder projekter og kommanditister (C.C.3)
 • Landbrug. Andre jordbrug. Vedvarende energianlæg (C.C.4)
 • Virksomheds- og kapitalafkastordningen (C.C.5)
 • Afståelse af erhvervsvirksomhed, goodwill og immaterielle rettigheder mv. (C.C.6)
 • Virksomhedsomdannelse (C.C.7)
 • Arbejdsmarkedsbidrag for selvstændigt erhvervsdrivende (C.C.8)
 • Skat ved konkurs (C.C.9).
Hvad er nyt?

 

Faglige nyheder i afsnit C.C Erhvervsbeskatning

 • Vejledningen er ajourført med seneste vedtagne lovgivning og praksis.
 • Vejledningen er opdateret med rettelser som følge af:

 

 • Der er indsat et nyt afsnit, C.C.1.1.3 Dele- og platformsøkonomi. Afsnittet indeholder dels regler om lejlighedsvis udlejning af biler (tidligere C.C.1.1.2), dels de nye regler i LL § 15 R, som er indført ved lov nr. 1727 af 27. december 2018 § 1, nr. 3. Bestemmelsen har virkning fra og med indkomståret 2018. Se ændringslovens § 6, stk. 3. Der er dog et særlige virkningstidspunkt for betingelsen om indberetning, jf. LL § 15 R, stk. 3.

 

 • I afsnit C.C.2.2.2.20 Udgifter til forsøg og forskning mv. er der indsat et nyt underafsnit "Forhøjet fradrag for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed". I afsnittet beskrives de forhøjelser af fradragsprocenten for udgifter omfattet af AL § 6, stk. 1, nr. 3, eller LL § 8 B, stk. 1, som er indført med virkning for indkomstårene 2018 og 2019, samt de yderligere forhøjelser, der er gældende for senere indkomstår.

Bemærk: Ligningsloven - Ny lovbekendtgørelse.

Bekendtgørelse nr. 66 af 22/01/2019 af lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven) er offentliggjort den 26. januar 2019.

I denne udgave af Den juridiske vejledning, vil der derfor som udgangspunkt være henvist enten til den tidligere lovbekendtgørelse eller til ændringslove, der ikke var indarbejdet i denne.

Bemærk:

Ny ejendomsvurderingslov, lov nr. 654 af 8. juni 2017

Med lov nr. 654 af 8. juni 2017 (L211) er der vedtaget en ny ejendomsvurderingslov, der indeholder nye regler om ejendomsvurdering. Ejendomsvurderingsloven trådte i kraft den 1. januar 2018.

Vurderingsloven (lov om vurdering af landets faste ejendomme) er samtidig blevet ophævet. Vurderinger foretaget i medfør af vurderingsloven gælder dog, indtil vurdering efter ejendomsvurderingsloven er foretaget, og der vil i et vist omfang blive foretaget vurderinger efter reglerne i vurderingsloven, uanset ophævelsen. Der henvises til ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelserne i ejendomsvurderingslovens kapitel 15.

Der er efterfølgende ved lov nr. 278 af 17. april 2018 vedtaget enkelte justeringer af ejendomsvurderingsloven, der også har virkning fra den 1. januar 2018.

xVed lov nr. 1729 af 27. december 2018 er der vedtaget flere justeringer i forhold til ejendomsvurderingsloven, der har virkning fra 1. januar 2018. Loven viderefører samtidig de hidtidige vurderinger i 1 år mere end hidtil forudsat, dvs. med i alt 2 år, så de første nye ejerboligvurderinger vil skulle foretages pr. 1. januar 2020, mens vurderinger af erhvervsejendomme mv. foretages pr. 1. januar 2021. Dette skyldes, at it-systemet, som skal understøtte de nye vurderinger, endnu ikke er helt færdigudviklet.

Se nærmere herom i afsnit H.A Ejendomsvurdering og C.H Fast ejendom under "Faglige nyheder?"

Lov nr. 688 af 8. juni 2017 om ændring af skatteforvaltningsloven, lov om kommunal ejendomsskat, ejendomsværdiskatteloven og forskellige andre love (Ny vurderingsankenævnsstruktur, regler om klagebehandling af vurderingssager og ændringer som følge af en ny ejendomsvurderingslov m.v.) (L 212).

Som følge af den nye ejendomsvurderingslov er der foretaget ændringer i en række andre love. Se lov nr. 688 af 8. juni 2017 om ændring af skatteforvaltningsloven, lov om kommunal ejendomsskat, ejendomsværdiskatteloven og forskellige andre love (Ny vurderingsankenævnsstruktur, regler om klagebehandling af vurderingssager og ændringer som følge af en ny ejendomsvurderingslov m.v.) og lovforslag nr. 212 af 3. maj 2017. Vejledningen er derfor ændret på flere punkter. 

Se også herom i afsnit C.H Fast ejendom under "Faglige nyheder?"

I nærværende afsnit C.C. gav lovændringerne anledning til en række konsekvensændringer i de relevante afsnit i udgaven 2018-1.

xI denne udgave, 2019-1, er lov nr. 1729 af 27. december 2018 bl.a. omtalt i afsnit C.C.6.7.2 Succession efter KSL § 33 C.x

Andre ændringer

I Den juridiske vejledning 2019-1 er der generelt indsat en ny formulering af standardoverskriften for afgørelsesskemaerne.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter