Indhold

Dette afsnit beskriver, at et tab er konstateret, når der ved afslutningen af konkurs- og dødsboer ikke er opnået fuld dækning for det anmeldte krav.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Se også

Se også afsnit D.A.8.1.1.6.5 om forventede tab.

Regel

Et tab anses for konstateret, når det ved afslutningen af konkurs- og dødsboer dokumenteres, at der ikke er opnået fuld dækning for det anmeldte krav.

Det er en forudsætning for at foretage fradrag i momsgrundlaget, at det af det foreliggende regnskabsmateriale mv. fremgår, hvorledes de udestående fordringer er behandlet, og at regnskabet i øvrigt føres på en måde, så det sikres, at de fradragne beløb momsberigtiges i det omfang, de senere måtte indgå.

Se AFG1980, 738DEP.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere
kommentarer

EU-Domme

C-246/16, Di Maura

Sjette direktivs artikel 11, punkt C, stk. 1, andet afsnit, kan ikke fortolkes således, at en medlemsstat kan gøre kreditors regulering af momsgrundlaget i tilfælde af en debitors konkurs betinget af, at behandlingen af et konkursbo er afsluttet uden fuld dækning for anmeldte krav, især når et sådan kan vare mere end 10 år.

Domstolen udtaler, at formålet med sjette direktivs artikel 11, punkt C, stk. 1, andet afsnit, kan opnås ved, at den momspligtige person godtgør, at der er en rimelig sandsynlighed for, at gælden ikke vil blive betalt.

Domstolen lader det være op til medlemsstaterne at afgøre, hvilken dokumentation den momspligtige person skal fremlægge for at bevise en sandsynlig, langvarig og manglende betaling.

Af afsnit D.A.8.1.1.6.5 om forventede tab fremgår det, at det er muligt foreløbigt at foretage momsfradrag i momsgrundlaget for forventede tab på debitorer, når der forelægger en erklæring herom fra kurator.

Skatterådet

SKM2015.597.SR

Skatterådet bekræfter, at Spørger kan foretage momsmæssig regulering af et tab på en debitor, der er gået konkurs, hvis kravet opretholdes i konkursboet, selv om Spørger opnår delvis dækning af kravet via en erstatning fra debitors revisionsfirma. Erstatningsbeløbet fra revisionsfirmaet kan ikke anses for vederlag for Spørgers leverancer til debitor.

Skatterådet kan ikke bekræfte, at Spørger kan foretage momsmæssig regulering af et tab på en debitor, der er erklæret konkurs, hvis kravet ikke opretholdes i konkursboet, men frafaldes i samme omfang, som spørger opnår dækning af kravet via en erstatning fra debitors revisionsfirma. Krav der er frafaldet, er ophørt med at eksistere.

Skatteministeriet
AFG1980,738DEP

Registrerede virksomheder kan foretage fradrag i momsregnskabet for moms af tab på debitorer når det ved afslutningen af konkurs- og dødsboer (gældsfragåelsesboer) dokumenteres, at der ikke er opnået fuld dækning for det anmeldte krav.

Det er i alle tilfælde en forudsætning for at foretage fradrag, at det fremgår af det foreliggende regnskabsmateriale mv., hvorledes de udestående fordringer er behandlet, og at regnskabet i øvrigt føres på en sådan måde, at det sikres, at de fradragne beløb momsberigtiges i det omfang, de senere måtte indgå.