§ 5, stk. 2, 5. pkt. og § 5a, stk. 4, indeholder en regel, der finder anvendelse, når der oprettes flere afløsningspantebreve og delpantebreve. I de situationer, hvor et pantebrev er blevet delvist afløst eller er blevet afløst af flere pantebreve, er det en betingelse for udnyttelse af afgiftsbegunstigelsen i § 5, stk. 2, og § 5a, stk. 1, at de nye pantebreve og det nedlyste pantebrev i mindst 1 år efter tinglysningen, har pant i samme ejendom. Er betingelsen ikke overholdt, skal der betales afgift efter § 5, stk. 1. Reglen i § 5, stk. 2, 5. pkt. og § 5a, stk. 4, finder ikke anvendelse i den situation, hvor et pantebrev, der oprindeligt gav pant i en række selvstændige faste ejendomme, skal afløses af flere nye pantebreve med pant i hver sin ejendom.

Reglen gælder også ved opdeling i ejerlejligheder.

I forbindelse med en udstykning betyder reglen, at de nye pantebreve skal give pant i alle de udstykkede ejendomme/ejerlejligheder i mindst et år efter tinglysningen af pantebrevene. Fristen regnes fra tinglysningen, ikke fra udstykningen.

Eksempel
A ejer tre selvstændige faste ejendomme, ejendom 1, ejendom 2 og ejendom 3, som han har pantsat for 3.000.000 kr. Ejendom 2 og ejendom 3 skal sælges til B og C. Køberne af ejendommene 2 og 3 ønsker at udnytte afgiftsbegunstigelsen i § 5, stk. 2 for 1.000.000 kr. hver, og A ønsker selv at optage et nyt lån på 1.000.000 kr. A's pantebrev på 3.000.000 kr. skal således afløses af tre nye pantebreve på hver 1.000.000 kr. med pant i hver sin ejendom af ejendommene 1, 2 og 3. Da A's pantebrev på 3.000.000 kr. oprindeligt gav pant i tre selvstændige faste ejendomme, er forholdet ikke omfattet af begrænsningen i § 5, stk. 2, 5. pkt. og § 5a, stk. 4. Det betyder, at det er muligt at udnytte afgiftsbegunstigelsen i § 5, stk. 2, og § 5a, stk. 1, for hvert af de tre nye pantebreve med pant i henholdsvis ejendom 1, ejendom 2 og ejendom 3.