Ejerskiftesummen
Ved ejerskiftesummen forstås den modydelse, køberen skal præstere ved ejerskiftet, jf. lovens § 3

Den samlede modydelse
Betalingsforpligtelser, som ligger udenfor den aftalte købesum, skal medregnes til afgiftsgrundlaget. Dette gælder uanset om betalingen sker i naturalier eller i kontanter. Er der eksempelvis indgået en købsaftale, hvoraf følger, at køberen overtager gæld udenfor købesummen, skal gældsposten på normal vis medtages som en del af afgiftsgrundlaget, uanset at dette vilkår ikke fremgår af skødet. Berigtiges en del af købesummen ved, at sælgeren skal overtage anden fast ejendom, skal værdien heraf ligeledes medregnes til afgiftsgrundlaget.

Til ejerskiftesummen medregnes

 • Kontante beløb, der betales til sælgeren, eller til tredjemand.

 • Kontantværdien af pantebreve, der udstedes til sælgeren, eller til tredjemand.

 • Kontantværdien af pantehæftelser, der overtages som led i ejerskifte. Se pkt. C.1.3.2.

 • Anlægsbidrag til vejanlæg mv., når bidraget er forfaldent til betaling på tidspunktet for ejerskiftet. Betaling for tilslutning til vej -, vand -, gas -, elektricitets-, fjernvarme og lign. anlæg (anlægsbidrag) skal medregnes til afgiftsgrundlaget, hvis beløbet er forfaldent til betaling på tidspunktet for ejerskiftet. Tidspunktet for ejerskiftet er det tidspunkt som parterne har valgt som tidspunktet for ejendomsrettens overgang (overtagelsesdagen).  Løbende ydelser, der betales til vedligeholdelse mv. af de nævnte anlæg, skal ikke medtages i afgiftsgrundlaget.

 • Byrder, der kan afløses af en pengeydelse.

  Servitutter, brugsrettigheder og andre byrder, der hviler på ejendommen, skal som udgangspunkt ikke medregnes i afgiftsgrundlaget. Hvis de omhandlede byrder mv. kan forlanges afløst af en pengeydelse, skal denne medregnes til afgiftsgrundlaget.

  Er der tale om periodiske vederlag, skal den samlede sum af disse vederlag for de første ti år efter ejerskiftet medregnes. Er ydelsen aftalt for en længere periode end 10 år, medregnes kun beløbene for de første 10 år.

  Er det periodiske vederlag fastsat for en kortere periode end 10 år, skal kun det aftalte vederlag medregnes. En hjemfaldspligt der frikøbes af køberen, skal medregnes til det afgiftspligtige vederlag. Løbende ydelser som er omfattet af ligningslovens § 12 B, skal ligeledes medregnes til afgiftsgrundlaget.

 • Restancer vedrørende skatter og afgifter eller vedrørende andre ydelser, der overtages af køberen i forbindelse med ejerskiftet, skal medregnes til ejerskiftesummen.

 • Medlemsforpligtelser, dvs. forpligtelser overfor grund- og ejerforeninger mv. som køber overtager sammen med ejendommen, skal medtages i afgiftsgrundlaget i det omfang, der er knyttet gæld til medlemskabet.

Efterfølgende regulering af ejerskiftesummen
Ejeskiftesummen udgøres af det samlede vederlag som køber erlægger til sælger eller trediemand.

Ændres købers ydelse efterfølgende, skal afgiftsberegningen også ændres - og nu foretages på baggrund af den nye ejerskiftesum.

Eksempel
En byggegrund ejerskiftes for en købesum på 6 mio. kr., og afgiften for tinglysning af ejerskiftet er beregnet på grundlag af købesummen. Forinden byggeriet igangsættes konstaterer bygherren at grunden er forurenet, og byggeriet kan ikke gennemføres som tiltænkt. Efter forhandling mellem sælger og køber er der opnået enighed om, at køber skal have et nedslag i købesummen på kontantomregnet 1.5 mio. kr. Ejerskiftesummen er således 4.5 mio. kr., og afgifsberegningen ændres i overensstemmelse hermed. Der kan derfor ske tilbagebetaling af den variable afgift på 0,6 % af 1.5 mio. kr.

Eksempel  
En byggegrund ejerskiftes for en købesum på 6 mio. kr., og afgiften for tinglysning af ejerskiftet er beregnet på grundlag af købesummen. Skødet indeholder tillige vilkår om, at såfremt der vedtages en lokalplan for området, der medfører en ændret bebyggelsesgrad/anvendelse af området, skal køber efterfølgende erlægge 54 mio. kr. til sælger, hvorefter den samlede ejerskiftesum udgør i alt 60 mio.kr. I dette tilfælde skal afgiften for tinglysning af ejerskiftet beregnes af 60 mio. kr. I eksemplet ændres ejerskiftesummen efterfølgende til de oprindeligt aftalte 6 mio. kr., som følge af manglende vedtagelse af lokalplanen. Der skal herefter ske tilbagebetaling af den variable afgift på 0,6 % af 54 mio. kr.

Er det ved tinglysningen ikke muligt at fastslå størrelsen af en eventuel efterfølgende regulering af ejerskiftesummen, har den afgiftspligtige pligt til at rette henvendelse til SKAT, såfremt det viser sig, at ejerskiftesummen ændres til et højere beløb, end der er betalt afgift af ved tinglysningen.