Resumé

Toldvejledningen er omskrevet og offentliggøres nu som en del af Den juridiske vejledning i afsnit F.A.

Den juridiske vejledning giver udtryk for SKATs opfattelse af gældende praksis og har cirkulærestatus.

Afsnit F.A Told handler om:

 • Ordliste (F.A.1)
 • Toldlovgivning (F.A.2)
 • Tarifering og bindende tariferingsoplysning (F.A.3)
 • Toldsuspension (F.A.4
 • Toldkontingentordninger (F.A.5)
 • Antidumpingtold og udligningstold (F.A.6)
 • Importkontrolsystem ICS (F.A.7)
 • Toldværdi (F.A.8)
 • Fortoldning (F.A.9)
 • Udfyldelse af fortoldningsangivelsen (F.A.10
 • Varebestemmelser (F.A.11)
 • Toldskyld (F.A.12)
 • Godtgørelse af eller fritagelse for import- og eksportafgifter (told) (F.A.13)
 • Toldlempelse på grund af varers art eller særlige anvendelsesformål (end-use) (F.A.14
 • Frihavnen (F.A.15
 • Toldoplag og andre oplagstyper (F.A.16)
 • Aktiv forædling (F.A.17)
 • Passiv forædling (F.A.18)
 • Midlertidig indførsel af transportmidler og varer i EU (F.A.19)
 • Forarbejdning under toldkontrol (F.A.20)
 • Fælles regler for toldprocedurer af økonomisk betydning (F.A.21)
 • Returvarer (F.A.22)
 • EU-forsendelse (F.A.23)
 • TIR-ordningen (F.A.24)
 • Udførsel af varer (F.A.25)
 • Toldpræference og oprindelse (F.A.26)
 • Proviantering (F.A.27)
 • Rejsegods (F.A.28)
 • Definitiv toldfrihed (F.A.29)
 • Varer til diplomater, NATO mv. (F.A.30)
 • Autoriseret Økonomisk Operatør (AEO) (F.A.31)
 • Toldkontrol og toldbehandling af befordringsmidler og personer (F.A.32)
 • Gebyrer (F.A.33)
 • Manifestsystemet (F.A.34).

  

 

 

 

 

 

 

Hvad er nyt?

Toldvejledningen er omskrevet og offentliggøres for første gang i Den juridiske vejledning 2013-1 som afsnit F.A Told.

Vejledningen er skrevet direkte til nettet efter en ny skrivemetode. Læs mere nedenfor under "Sådan er vejledningen omskrevet".

Faglige nyheder

Afsnit F.A Told er ajourført med senest vedtagne lovgivning og praksis.

Sådan er vejledningen omskrevet

Vejledningen er med hensyn til struktur og sprog især omskrevet således:

 • Teksten er opdelt i mange og mindre enheder.
 • Der er indholdsfortegnelser på alle niveauer af teksten. Overskriften for indholdsfortegnelsen er altid "Indhold".
 • Der er en række standardoverskrifter:
  • Indhold
  • Resumé
  • Regel
  • Hovedregel
  • Undtagelse(r)
  • Betingelse(r)
  • Retningslinjer
  • Bemærk
  • Se også
  • Definition
  • Eksempel
 • Der er standardoversigter for:
  • Afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser mv. (viser afgørelsesskemaer med kort resumé og bemærkninger).
  • Lovens baggrund, formål mv. (viser en lovs baggrund og formål mv.).
 • Kildehenvisninger som fx paragrafhenvisninger er som udgangspunkt i en særskilt sætning, der begynder med "Se ...".
 • Hvis der ikke er holdepunkter for en fortolkning frem for en anden, eller der slet ikke er en praksis, fordi der fx er tale om ny lovgivning, skal det fremgå af vejledningsteksten, at det er Skatteministeriets opfattelse, når Skatteministeriet udmelder sin fortolkning. I teksten bliver følgende formulering derfor brugt: "Det er Skatteministeriets opfattelse, at ...". På den måde kender læseren kilden til fortolkningen.