Dette afsnit handler om de almindelige oprindelsesregler, der er fastsat i EU-lovgivningen - også kaldet ikke-præferentielle oprindelsesregler.

De oprindelsesregler, der er fastsat i EU's forskellige præferenceaftaler, står i afsnit F.A.5.

Indhold

Afsnittet indeholder:

 • Lovgrundlag
 • Fuldt ud fremstillede varer
 • To eller flere fremstillingslande
 • Varer med specifikke oprindelsesregler
 • Utilstrækkelige forarbejdninger
 • Reservedele
 • Udstedelse af oprindelsesbeviser
 • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre.

lovgrundlag

 

Reglerne om ikke-præferentiel oprindelse findes i TK artikel 22-26, GB artikel 35-65 samt bilag 9-11, og TBEK §§ 132-136.

Betingelsen for udstedelse af oprindelsesdokumentation er, at varerne er fremstillet i Danmark eller indenfor EU, og at de har opnået en oprindelsesstatus efter reglerne i Toldkodeksen og Gennemførelsesbestemmelserne.

Dette kan ske ved, at

 • varerne opfylder regler for fuldt ud fremstillede varer
 • varerne opfylder reglerne for varer, hvor to eller flere lande har deltaget i fremstillingsprocessen, eller
 • varerne er omfattet af bilag 10 eller 11 til GB og opfylder de heri fastsatte specifikke oprindelsesregler.

På EU Kommissionens hjemmeside, kan man finde vejledende proceslister til at bestemme oprindelsen på de varer som ikke er omfattet af bilagene i gennemførelsesbestemmelserne. Se dette Link

Fuldt ud fremstillede varer

Varer anses for at have oprindelse i et bestemt land, når de er fuldt ud fremstillede i dette land. Det vil sige, at der til fremstillingen af varen ikke må være brugt materialer eller dele, der stammer fra andre lande end det land, hvor fremstillingen har fundet sted.

I TK artikel 23 er optrykt en liste over, hvilke varer der anses for fuldt ud fremstillede. Det drejer sig bl.a. om:

 • Mineralske produkter, der er udvundet i det pågældende land samt varer alene fremstillet af sådanne produkter
 • Vegetabilske produkter, der er høstet i det pågældende land
 • Levende dyr, der er født og opdrættet i det pågældende land
 • Fisk fanget ved havfiskeri fra skibe, der er registreret i det pågældende land og fører dette lands flag.

Når der henvises til "land" og "område" i bestemmelsen, dækker dette også det pågældende lands søterritorium.

 

To eller flere fremstillingslande

Det kan forekomme, at to eller flere lande har deltaget i en vares fremstilling. Det gælder, fx hvis der i fremstillingslandet er brugt materialer indført fra andre lande. I denne situation har varen som udgangspunkt oprindelse i det land, hvor den sidste væsentlige og økonomisk berettigede forarbejdning er sket. Se dog undtagelsen i afsnittet om Utilstrækkelige forarbejdninger nedenfor. Desuden kræves det, at forarbejdningen er sket i en virksomhed med det rette udstyr, og at den har ført til fremstilling af et nyt produkt. Alternativt at den udgør et vigtigt trin i fremstillingen.

Den nøjagtige formulering af denne oprindelsesregel står i TK artikel 24. Reglen kaldes "den generelle oprindelsesregel".

For varer omfattet af reglen skal der derfor ved bedømmelse af i hvilket land, varen har oprindelse, i hvert enkelt tilfælde tages stilling til, i hvilket land reglen om væsentlig og økonomisk berettiget forarbejdning mv. er opfyldt.

Denne vurdering kan bl.a. omfatte følgende elementer:

 • Om varen skifter varekode under forarbejdning (fire første cifre af varekoden efter toldtariffen) i forhold til de indførte materialer
 • Om varen under fremstilling får en vis værditilvækst. Det vil sige, om omkostninger til arbejdsløn, materialer og fortjenester mv. i det pågældende land står i et rimeligt forhold til værdien af de tilsvarende omkostninger, der stammer fra andre lande (omkostninger fra arbejdsløn, materialer og fortjeneste)
 • Om værdien af de anvendte materialer fra forarbejdningslandet udgør en rimelig andel af den samlede værditilvækst, så den ikke alene består af fortjeneste (økonomisk berettiget forarbejdning).

Varer med specifikke oprindelsesregler

Det er ikke altid nemt at fastlægge, hvor en vare opfylder kravene on oprindelse.

Der er derfor, blevet fastsat nærmere regler for visse varer. Reglerne bestemmer, hvordan visse transaktioner på egen hånd gøre, eller ikke gør, at en give vare opnår ikke-præferenceoprindelse.

Disse regler er blevet vedtaget for at rydde op i særlige tilfælde hvor der har været et behov for yderligere klarhed.

For nogle produkter, bortset fra bl.a. tekstiler, findes reglerne i bilag 9 og 11 til GB.

Varer omfattet af bilag 9, 10 og 11 til GB skal opfylde de oprindelsesregler, der fremgår af bilagene. I en såkaldt procesliste er beskrevet de særlige regler for de processer mv., som materialer uden oprindelse skal opfylde, for at de får oprindelse i det pågældende fremstillingsland.

Bilag 9 indeholder en beskrivelse, hvordan man anvender reglerne i bilag 10 og 11. Bilag 11 i GB indeholder regler i form af specifikke bearbejdning eller forarbejdning, der skal være opfyldt for de produkter, der er nævnt i bilaget.

 

Utilstrækkelige forarbejdninger - tekstilvarer

For tekstilvarer er der en særlig regel i GB artikel 38, som beskriver, hvornår en bearbejdning eller en forarbejdning er utilstrækkelig, til at varen får oprindelsesstatus, uanset om der er sket et varekodeskifte.

Det omfatter fx:

 • Behandlinger der skal  sikre, at varernes tilstand ikke forringes under transport.

 • udskiftning af emballage

 • anbringelse i sække, etuier, eller æsker

 • anbringelse af mærkesedler, etiketter mv. på selve varerne eller deres emballage.

 

Reservedele

Tilbehør, reservedele og værktøjer, der leveres samtidig med redskaber, maskiner, apparater eller køretøjer, og som hører til disses normale udrustning, anses for at have samme oprindelse som redskaberne, maskinerne, apparaterne eller køretøjerne.

Væsentlige reservedele, som er bestemt til maskiner, køretøjer mv., der tidligere er ind- eller udført, anses som udgangspunkt for at have samme oprindelse som maskinerne, køretøjerne mv. Se GB artikel 41.

Artikel 43 GB fastsætter de næremere definitioner af, hvad der skal forstås ved maskiner, køretøjer, reservedele mv.

 

Udstedelse af oprindelsesbeviser

GB artikel Artikler 47-65 indeholder nærmere regler for udstedelse af oprindelsescertifikater.

Artikel 47-54 GB indeholder bestemmelser om de betingelser, som oprindelsescertifikater skal opfylde.

Artikler 55-65 IPC indeholder særlige bestemmelser vedrørende oprindelsescertifikater for visse landbrugsprodukter, der er omfattet af særlige importordninger og bestemmelser om administrativt samarbejde for disse certifikater.

Den ikke-præferentielle oprindelse dokumenteres ved et certifikat A 100, som i Danmark skal attesteres af SKAT eller en af følgende organisationer, som er autoriseret dertil efter TBEK §§ 132 - 136:

 • Dansk Erhverv
 • Håndværksrådet
 • DI
 • Landbrug & Fødevarer.

Certifikatet skal indeholde alle de oplysninger, der er nødvendige for at identificere varerne. Certifikat og ansøgning (gennemskrivningsblanketsæt) er optrykt som bilag 12 til GB.

Certifikatet skal entydigt bekræfte, at varerne har oprindelse i EU, eller - hvis dette er nødvendigt af hensyn til eksporthandelen - i en bestemt medlemsstat. Se GB artikel 48, stk. 3.

Ansøgningen udfyldes ved gennemskrift på blanketsættet A 100.

Ansøgningen skal indeholde oplysninger om art og værdi af anvendte materialer og i givet fald baggrunden for, at varerne har opnået oprindelsesstatus. Ansøgningen skal være vedlagt tilstrækkelig dokumentation, fx faktura.

Vareafsendere, der udfører varer af ensartet karakter, og hvis oprindelsesstatus ikke ændres, kan fritages for at afgive ansøgning ved hver enkelt ekspedition. I så fald skal de afgives en stående erklæring om varernes oprindelsesstatus til SKAT.

Erklæringen skal indeholde oplysning om varernes type, dessin-nummer mv. Certifikatets rubrik for varebeskrivelse skal af hensyn til sammenholdelse med den stående erklæring indeholde tilsvarende oplysninger. Ansøgningens rubrik til yderligere oplysninger forsynes med en henvisning til den stående erklæring. Andre oplysninger i rubrikken er herefter unødvendige.

Der skal desuden afgives erklæring om

 • at vareafsenderen indestår for rigtigheden af og følgerne af de oprindelsescertifikater, der omfatter en nærmere betegnet vare, og
 • at virksomheden har anmodet om certifikaterne.

Udstedelse af certifikater efter stående erklæring kan kun finde sted ved det skattecenter, hvor virksomheden er hjemmehørende.

Ansøgning om oprindelsescertifikat skal normalt afgives af vareafsenderen selv. Ansøgningen kan dog også afgives ved fuldmagt på vareafsenderens vegne. Det betyder, at speditører mv., der har fuldmagt fra vareafsenderen, kan anmode om udstedelse af oprindelsescertifikater.

Oprindelsescertifikater skal normalt udstedes i forbindelse med varernes udførsel. Certifikater kan dog undtagelsesvis udstedes efter varernes udførsel af Danmark. I så fald skal ansøgningen indeholde oplysninger om grunden til den efterfølgende udstedelse. Der skal ud over den dokumentation, der normalt kræves, fremlægges kopi af transportdokument eller fragtbrev. Der kan ikke udstedes certifikater for varer, som er udført fra toldoplag uden for Danmark eller fra frihavne i andre lande.

Der kan udstedes oprindelsescertifikater for varer fra lande udenfor EU. Fx kan der i EU udstedes et ikke-præferentielt oprindelsescertifikat for varer med oprindelse i USA, som indføres i EU og efterfølgende udføres til Rusland. For Danmarks vedkommende findes hjemlen hertil i TDL § 61, når det er SKAT, der udsteder certifikater, og i § 136 i TBEK, når det er organisationerne.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante domme på området:

EU-domstolen har i sagerne C-260/08 (Heko) og C-373/08 (Hoesch) foretaget en konkret vurdering af, hvornår bearbejdning og forarbejdning er væsentlige i relation til artikel 24 i TK.

Afgørelse samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

EU-domme/ EF-domme

C-373/08 (Hoesch)

En separering, rensning og findeling af siliciumblokke og efterfølgende sigtning, sortering og emballering af de siliciumkorn, der er fremkommet ved findelingen. Denne aktivitet er ikke omfattet af TKs art. 24.

Dommen vedrører siliciumblokke.

C-260/08, Heko

Varer tariferet i pos. 7312 kan forarbejdes eller bearbejdes, uden at det medfører varekodeskifte. Hvis fremstillingen resulterer i, at en vare besidder særlige egenskaber, som den ikke havde før bearbejdningen eller forarbejdningen, vil den være omfattet af TKs art. 24. Kommissionens "listeregler" er ikke retligt bindende.

Dommen vedrører stålwirer.