Indledning

Den juridiske vejledning er opdelt i områder for hver styrelse, som er ansvarlig for egne afsnit. Dette er en konsekvens af, at Skatteforvaltningen består af en række styrelser.

Toldstyrelsen er ansvarlig for afsnit F.A.Told.

Se også

Se også det fælles afsnit Om Den juridiske vejledning.

I afsnittet "Den juridiske vejledning - et bidrag til retssikkerheden" findes en oversigt over vejledningens hovedafsnit fordelt på de enkelte styrelser.

Bemærk - andre regler om Told

Afsnit A.A Processuelle regler for Skatteforvaltningens opgaver beskriver formelle regler, som i vidt omfang gælder på tværs af skatteforvaltningens område. En række afsnit gælder dog kun for Toldstyrelsen.

Toldstyrelsen er derfor ansvarlig for

Afsnit A.B Angivelse og afregning beskriver formelle regler, som i vidt omfang gælder på tværs af skatteforvaltningens område. Reglerne for told er dog samlet i Afsnit A.B.7 Told.  

Toldstyrelsen er derfor ansvarlig for

Afsnit A.C Kontrol og straf beskriver formelle regler, som i vidt omfang gælder på tværs af skatteforvaltningens område, herunder for Toldstyrelsen. Afsnit A.C.2.6 Kontrolbestemmelser - told gælder dog kun for Toldstyrelsen.  

Toldstyrelsen er derfor ansvarlig for

 • Afsnit A.C.2.6 Kontrolbestemmelser - told.

Afsnit A.D Opkrævning beskriver formelle regler, som i et vist omfang også gælder for toldområdet.

Forkortelser

I afsnittet "Lovforkortelser mv." findes en liste over

 • lovforkortelser
 • forkortelser for myndigheder, institutioner mv., som er anvendt i forbindelse med henvisninger til domme og andre afgørelser mv.
 • forkortelser for selskabsformer. 
Resumé

Afsnit F.A Told er opbygget efter strukturen i EU-toldkodeksen og indeholder følgende afsnit:

 • Told (Indledning) (F.A.1)
 • Definitioner, begreber og forkortelser (F.A.2)
 • Almindelige bestemmelser (F.A.3)
 • Autoriset Økonomisk Operatør (AEO) (F.A.4)
 • Den fælles toldtarif og tarifering af varer (F.A.5)  
 • Autonome Toldsuspensioner (F.A.6)
 • Toldkontingenter (F.A.7)
 • Antidumpingtold og udligningstold (F.A.8)
 • Varers oprindelse (F.A.9)
 • Varers toldværdi (F.A.10)
 • Toldskyld (F.A.11)
 • Sikkerhedsstillelse for en potentiel eller eksisterende toldskyld (F.A.12)
 • Godtgørelse og fritagelse (F.A.13)
 • Varer, der føres ind i Unionens toldområde (F.A.14)
 • Varens toldmæssige status (F.A.15)
 • Henførsel af varer under en toldprocedure (F.A.16)
 • Overgang til fri omsætning og fritagelse for importafgifter (F.A.17)
 • Definitiv toldfrihed (F.A.18)
 • Almindelige bestemmelser for særlige procedurer (F.A.19)
 • EU-Forsendelse (F.A.20)
 • Toldoplag og andre oplagstyper (F.A.21)
 • Frizoner (F.A.22)
 • Midlertidig import (F.A.23)
 • Særligt anvendelsesformål (end-use) (F.A.24)
 • Aktiv forædling (F.A.25)
 • Passiv forædling (F.A.26)
 • Varer der føres ud af Unionen (F.A.27)
 • Proviantering (F.A.28
 • Rejsegods (F.A.29)
 • Manifestsystemet (F.A.30)
 • Varebestemmelser (F.A.31)
 • Importkontrolsystem ICS (F.A.32)
 • Fortoldning (F.A.33)
 • Udfyldelse af toldangivelsen (F.A.34)
 • Udførsel af varer (F.A.35)
Hvad er nyt?

Faglige nyheder:

Vejledningen er ajourført med seneste vedtagne lovgivning og praksis. Dog er ikke alle ændringer i forhold til Brexit medtaget, hvilket bl.a. den korte frist fra opnåelse af enighed om Handels- og samarbejdsaftalen til ajourføringen af Den juridiske vejledning. 

De ændringer som er indarbejdet i forhold til Brexit fremgår nedenfor. Desuden kan du nedenfor finde aftaler m.m. som indeholder nærmere om konsekvenserne af Brexit. Bemærk, at Handels- og samarbejdsaftalen mellem Storbritannien og EU anvendes midlertidigt fra den 1. januar 2021 indtil afslutningen af de procedurer, som er nødvendige for deres ikrafttræden, jf. artikel 12 i Rådets afgørelse (EU) 2020/2252 af 29. december 2020.

A.A.9.9 Forældelse af toldkrav. Afsnittet er opdelt i underafsnit. Det er indarbejdet, at meddelelsesfristen suspenderes i høringsperioden og ved genindførsel af toldskyld. Disse punkter har frem til nu kun fremgået af afsnit A.A.8.5. Desuden er konsekvensen af, at meddelelsesfristen er udløbet indarbejdet.

F.A.9.6.4 Præferencedokumentation. Afsnittet "GSP-certifikater (FORM A)" er fjernet, da certifikatet ikke længere anvendes, idet overgangsperioden ifm. overgangen til REX er udløbet.

F.A.9.6.4 Præferencedokumentation. Der er indarbejdet, at udtalelse om oprindelse og importørens kendskab anvendes som præferencedokumentation ved handel med Storbritannien iht. handelsaftalen.

F.A.9.6.4 Præferencedokumentation. Der er indarbejdet opdatering af regler for efterfølgende udstedelse af oprindelsesbeviser for GSP-ordningen, idet overgangsbestemmelserne ifm. overgangen til REX-systemet er udløbet.

F.A.9.6.8 Kumulation. Det er indarbejdet, at der er mulighed for fuld kumulation mellem EU og Storbritannien iht. handelsaftalen.

F.A.9.6.9 Forbud mod toldgodtgørelse eller toldfritagelse (drawback). Det er indarbejdet, at handelsaftalen med Storbritannien giver mulighed for toldgodtgørelse i minimum 2 år efter, at aftalen er trådt i kraft, hvorefter reglerne kan tages op til revision.

F.A.9.8 Registreret eksportør system (REX). Afsnittet "Overgangsbestemmelser for GSP-landene indtil anvendelsen af REX" er fjernet, da overgangsperioden er udløbet. I stedet er indført i et nyt afsnit "Lande og områder der anvender REX", at GSP-landene skal anvende REX-systemet, for at kunne opnå præferencetoldbehandling iht. GSP-ordningen.

F.A.9.8 Registreret eksportør system (REX). Det er indarbejdet, at eksportører i EU ved handel med Storbritannien, iht. handelsaftalen skal lade sig registrere i REX-systemet for at kunne opnå toldpræference.

F.A.9.8 Registreret eksportør system (REX). Det er indarbejdet, at ansøgning om at blive registreret eksportør, skal sendes via EU Customs Trader Portal, og ikke længere pr. mail til rex@toldst.dk.

F.A.10.3.2.2 Luftfragtomkostninger. Ny lovgivning: Kommissionens gennemførselsforordning (EU) 2020/2038 af 10. december 2020 tilføjer Storbritannien, med undtagelse af Nordirlant, til listen i GF, Bilag 23-01, under "Zone Q".

F.A.11.2.1 Toldskyld ved varens overgang til fri omsætning og midlertidig import. Der er foretaget en tilføjelse til teksten vedrørende toldskyldens opståen i relation til EUTK art. 77. Der er indsat en yderligere henvisning til EUTK art. 201, stk. 3, om at varen opnår status som EU-vare ved dens behørige overgang til fri omsætning.

F.A.11.2.2 Toldskyld som følge af manglende efterlevelse. Der er foretaget rettelser i teksten til eksemplet vedr. sag C-480/12. Der er indsat et yderligere eksempel, hvor der henvises til sag C-234/09, DSV (Spøgelsesdommen).

F.A.11.11 Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv. Der er indsat henvisning og resumé fra EU-dommen C-476/19, Combinova. Sagen vedrører en afgørelse om toldskyldens ophør i medfør af EUTK art 124, stk. 1, litra K. Der var opstået tildskyld for varer under proceduren for aktiv forædling på grund af manglende efterlevelse. Afslutningsopgørelsen var indsendt for sent jf. EUTK art. 79, og fra Landsskatteretsafgørelse SKM2020.430LSR. Afgørelsen vedrører toldskyld på grund af unddragelse af toldtilsyn, samt debitor iht. EF-toldkodeksens art. 203, stk. 3, herunder om denne vidste eller med rimelig burde have vidst, at varerne var unddraget toldtilsyn.

F.A.12.2 Introduktion til sikkerhedsstillelse. Der er indsat tekst i afsnittet om, at toldmyndighederne kan forlange yderligere sikkerhed i forbindelse med kontrol (verifikation af toldangivelsen), før der kan ske frigivelse af varen. Der henvises til hjemlen i EUTK og GF.

F.A.13.6 Godtgørelse af eller fritagelse for import- eller eksportafgifter på grundlag af fejl begået af de kompetente myndigheder. Der er indsat henvisning og resumé til en dom fra Østre Landsret, SKM2020.25ØLR. Dommen vedrører myndighedsfejl og toldgodtgørelse, jf. EF-Toldkodeksens artikel 220, 236 og 239, herunder spørgsmålet om debitor med rimelighed kunne forventes at have opdaget fejlen.

F.A.13.8 Sager der forelægges EU-Kommissionen. REM er rettet til REP. Begreberne REM og REP er blevet defineret.

F.A.15.1.1 Begreber og regelsæt. Der er indsat som "Bemærk", at ordningen for EU-forsendelser gælder for varer, der transporteres til og fra Nordirland.

F.A.15.2.2 Hvordan anvendes T2L. Opbevaring af kopi af T2L-/T2LF-dokument er ændret fra 2 til 3 år.

Nyt afsnit F.A.19.2.9 Standardiseret informationsudveksling (INF). Det nye afsnit beskriver de fælles bestemmelser for standardiseret informationsudveksling om varer, der er henført under proceduren for aktiv og passiv forædling.

F.A.19.2.6 og F.A.19.9. EU-domstolen har udtalt om DF art. 172, stk. 2, som giver mulighed for udstedelse af en bevilling med tilbagevirkende kraft, at forhold, såsom et førtidigt ophør af gyldigheden af en afgørelse om bindende tariferingsoplysninger som følge af en ændring af den kombinerede nomenklatur, toldmyndighedernes manglende reaktion i forhold til importer med urigtig kode eller varernes anvendelsesformål, som er fritaget for antidumpingtold, ikke kan kvalifiseres som ekstraordinære omstændigheder, der kan berettige til udstedelse af bevilling til særligt anvendelsesformål med tilbagevirkende kraft.

F.A.20.1.1 Formålet. Der er foretaget ændring, således at Storbritannien er ikke længere en del af EU, men er med i konventionen om en fælles forsendelsesprocedure.

F.A.20.2.2 Forsendelsesordningen. Det er indarbejdet, at ordningen for EU-forsendelse gælder for varer, der transporteres til og fra Nordirland. Desuden er indarbejdet vedrørende korrigerende dokumenter, at rettelse kan foretages op til frigivelsestidspunktet, men ikke efter.

F.A.20.3.4 Udfyldning af det elektroniske ledsagedokument. Det er indarbejdet under "Sikkerhedsstillelse - begrænsninger uden for EU", at landekoden for Storbritannien (uden Nordirland) er GB.

F.A.20.4 Beredskabsprocedure for EU-forsendelse (nødprocedure). Det er indarbejdet under "Rubrik 21, Planlagte grænseovergangssteder (og lande)", at landekoden for Storbritannien (uden Nordirland) er GB, og at landekoden for Nordirland er XI.

F.A.20.11 TIR-ordningen. Overskriften er ændret fra "Bestemmelser og procedurer for TIR-konventionen og ATA-konventionen. Afsnittet vedrører nu kun TIR-konventionen. Samtidig er der oprettet et nyt afsnit om ATA-konventionen: F.A.20.12 ATA-Carnet ordningen. 

Nyt indhold F.A.20.12 ATA-Carnet ordningen. ATA-Carnet ordningen var tidligere i afsnit F.A.20.11.2 Anvendelse af ATA-Carnet til forsendelse. Samtidig er afsnittet om militær mobilitet flyttet til F.A.20.13.

Nyt afsnit F.A.20.13 Militær mobilitet. Afsnittet om mobilitet er flyttet fra F.A.20.12.

F.A.20.7.10.3 Elektronisk transportdokument anvendt som forsendelsesangivelse. Sætningen "Det er en forudsætning for brug af forenklet fremgangsmåde ved brug af elektronisk transportdokument (ETD), at rederiet har tilladelse til fast rutefart for de omhandlede skibe og på den pågældende rute." er fjernet, da det ikke er et krav, at rederiet har en bevilling til fast rutefart, for at anvende ETD.

F.A.31.6 VAB E Fødevarer, foder og visse andre produkter af ikke-animalsk oprindelse. Ny lovgivning: Kommissionens forordning (EU) nr. 2020/1158 af 5. august 2020 om betingelser for import af fødevarer og foder med oprindelse i tredjelande som følge af ulykken på kernekraftværket i Tjernobyl, og bekendtgørelse nr. 22 af 11. januar 2021 om indførsel af fødevarer og foder, animalske biprodukter og afledte produkter til foder samt fødevarekontaktmaterialer med særlige restriktioner m.v. og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter (bekendtgørelsen trådte i kraft den 15. januar 2021 og afløser bekendtgørelse nr. 1359 af 15. september 2020).

F.A.31.11 VAB J Radioaktive stoffer og radioaktivt affald. Der er indsat nytafsnit med overskriften "Specifikke krav til overførsel af radioaktivt materiale herunder radioaktivt affald og brugt nukleart brændsel".

F.A.31.13 VAB L Landbrugsvarer, licenser. Ny lovgivning: Kommissionens delegerede forordning (EU) 20208760 af 17. december 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 og forordning 1306/2013 for så vidt angår forvaltning af import- og eksporttoldkontingenter, der administreres med licens, og Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 20208761 af 17. december 2019 og gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 og forordning 1306/203 for så vidt angår forvaltning af import- og eksporttoldkontingenter, der administreres med licens.

F.A.31.22 VAB U Udførsel af kulturgoder. Ny lovgivning: Bekendtgørelse nr. 1088 af 26. juni 2020 om regulering af værdigrænse i lov om sikring af kulturværdier i Danmark.

F.A.31.23 VAB V Økologiske varer. Ny lovgivning: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1667 af 10. november 2020 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2020/977 for så vidt angår anvendelsesperioden for de midlertidige foranstaltninger vedrørende kontrol af produktionen af økologiske produkter (Covid 19 undtagelser for original papir kontrolattest).

F.A.31.23 VAB V Økologiske varer. Der er indsat forklaring vedrørende indførsel af digitalt segl fra visse tredjelande.

Brexit aftaler m.m.:

Andre ændringer

I Den juridiske vejledning 2021-1 er der foretaget redaktionelle ændringer i forhold til forrige udgave af vejledningen, 2020-2.