Problemer med feriepenge ved funktionærers overgang til pension
Der er mange tidligere funktionærer, der i forbindelse med overgangen til pension, får problemer med forskellige modregninger i pensionen, når der udbetales feriegodtgørelse i måneden efter fratrædelse (eller senere). Det sker, når feriepengene indberettes med den reelle dispositionsdato. På den måde optræder feriegodtgørelsen som skattepligtig indkomst i den angivne udbetalingsmåned, og kan derfor medføre modregning i den tildelte pension eller andre offentlige ydelser for den pågældende måned.

Efter Kildeskattebekendtgørelsens § 20, stk. 3, skal funktionærers feriegodtgørelse, der udløses ved (og efter) fratrædelse, beskattes i fratrædelsesmåneden

Indberetning af feriegodtgørelse beregnet efter fratrædelse - med "teknisk" lønperiode og dispositionsdato 

Hvis en arbejdsgiver udbetaler en bonus eller anden indtægt på et tidspunkt efter fratrædelsen, udløser dette normalt også feriepenge. Situationen kan også være, at den ordinære feriegodtgørelse beregnes på dette tidspunkt. Selve lønindtægten er skattepligtig på udbetalingstidspunktet, hvorimod feriepengene, der skal beregnes af indtægten er skattepligtige i fratrædelsesmåneden. For at feriepengene bliver beskattet på det rigtige tidspunkt, er det nødvendigt at angive en "teknisk" lønperiode og dispositionsdato for feriepengene. Dvs lønperioden skal være sidste ansættelsesmåned og dispositionsdatoen sidste ansættelsesdag. 

Forenklet eksempel:

En funktionær er fratrådt 30.11.2018, og der er beregnet og rettidigt indberettet fratrædelsesferiepenge pr 30.11.2018. Funktionæren overgår til pension pr 1.12.2018. Arbejdsgiveren opgør i januar 2019 en bonus på 100.000 kr. til udbetaling ultimo januar 2019. Bonussen berettiger til yderligere 12.500 kr. i feriepenge.

Arbejdsgiver skal indeholde A-skat og am-bidrag af både bonus og feriepenge med det bikort, der er gældende pr bonussens udbetalingsdato. 

Bonussen indberettes med:

-lønperiode, der dækker optjeningsperioden  - slutdato på lønperioden er fratrædelsesdatoen
-dispositionsdato er fx 31.1.2019
-feltnr. 13 med 100.000 kr.
-feltnr. 15 med am-bidrag på 8.000 kr.
-feltnr. 16 med A-skat af (100.000 kr. - 8.000 kr.)

Feriepengene indberettes med:

-lønperiode, der dækker sidste ansættelsesmåned  - slutdato på lønperioden er fratrædelsesdatoen
-dispositionsdato er 30.11.2018 (fratrædelsesdatoen)
-feltnr. 13 med 12.500 kr.
-feltnr. 15 med am-bidrag på 1.000 kr.
-feltnr. 16 med A-skat af (12.500 kr. - 1.000 kr.)
-feriepengefelter uden dage

Arbejdsgivers afregning af am-bidrag og A-skat af bonussen sker sammen med øvrig afregning for januar 2019.

Arbejdsgivers afregning af am-bidrag og A-skat af feriepengene sker via en efterangivelse på november 2018, med en betalingsfrist på 14 dage fra indberetningsdagen.

 

Nedestående er tidligere offentliggjort:

Frister for indberetning til eIndkomst, når indberetningen skal have virkning på medarbejderens 2018-årsopgørelse fra Skattestyrelsen:

Sidste frist for ordinær indberetning af oplysninger til eIndkomst for indkomståret 2018 er 28. december 2018 for store virksomheder og 17. januar 2019 for små virksomheder.

Rettelser mv., der modtages efter ovenstående frister til og med 28. februar 2019 kl. 16.00 vil også komme med på medarbejderens første årsopgørelse for 2018.

Rettelser mv., modtaget efter den 28. februar 2019 kl. 16.00 vil ikke i alle tilfælde automatisk medføre en ny og ændret årsopgørelse. Arbejdsgiver skal derfor underrette medarbejderen om indberetninger/rettelser til 2018 fra dette tidspunkt. Medarbejderen bør selv kontrollere, om rettelserne kommer med på en ny årsopgørelse. Dette gælder specielt medarbejdere, der ikke udelukkende er almindelige lønmodtagere.

Husk 5 dages-reglen, når du indberetter og betaler

Når du indberetter moms, A-skat, am-bidrag mm. for din virk­somhed, skal du huske at skelne mellem indberetningsfristen og betalingsperioden. Du må meget gerne indberette i god tid før fristen, men betalingen via Skattekontoen skal først ske til selve fristen, eller tidligst fem hverdage før. Ellers bliver pengene tilbagebetalt.

Ifølge Opkrævningsloven må myndigheder som Skattestyrelsen ikke beholde virksomhedernes penge mere end fem hverdage – derefter skal vi tilbagebetale dem. Der er heldigvis flere måder at undgå at betale for tidligt:

A. Sæt betalingsdatoen til max fem hverdage før fristen

Hvis du betaler via netbank, kan du selv sætte betalingen til at ske på selve fristdatoen, eller max fem hverdage før.

B. Opret betalingsaftale ved Nets Leverandørservice

Du kan tilmelde dig automatisk betaling via Nets Leverandør­service – så trækkes pengene automatisk først til fristen.

C. Hæv grænsen for udbetaling på din Skattekonto

Du kan hæve udbetalingsgrænsen på din Skattekonto (op til 200.000 kr.). Er beløbet, du indbetaler, mindre end din udbetal­ingsgrænse, bliver beløbet ikke tilbagebetalt.

Se mere på skat.dk/skattekontoen

Skattekontoen giver dig et samlet overblik over dine indbe­retninger, opkrævninger og ind- og udbetalinger til og fra Skatteforvaltningen. Det er også her, du fastsætter udbetalingsgrænsen.

 

Om denne vejledning

Der har været fremsat ønske om, at det skulle være lettere at finde frem til vejledning om et bestemt felt. Derfor er afsnit 8. omstruktureret. Afsnit 8.6 indeholder beskrivelse af en række felter, der tidligere var delt i tre afsnit. Felterne er opført i feltnummerorden. Derfor er feltnummeret nu også sat forrest i alle feltoverskrifter.

I afsnit 8.7. er der indsat en tabel med alle indtægtsarter, og henvisning til hvilke felter de kan knyttes til.

Som første afsnit er indsat en indholdsfortegnelse: Find hvor feltnummeret er beskrevet. De felter, der ikke har et feltnummer, er opført i alfabetisk orden. Dem med feltnumre er opført i feltnummerorden.

Vi arbejder videre med forbedringer, og håber at kunne indsætte links fra den nye indholdsfortegnelse til feltvejledningerne og yderligere indføre et reelt stikordsregister med links til de steder i vejledningen, hvor stikordet er anført.

Har du forslag til forbedringer af vejledningen, så send dit forslag til eIndkomst.proces@sktst.dk

Indtægtsarter for pensioner

Der er tidligere i år frigivet en række nye indtægtsarter for pensioner. Vi angav da, at de nye indtægtsarter skulle anvendes så snart, det var muligt at have dem implementeret i pensionsindberetningssystemerne. Absolut sidste frist for implementering er, når der skal indberettes pensioner for 2019.

Lønperiode

Vi har tidligere i afsnit 6. tydeliggjort, hvordan en lønperiode skal angives. Der er i denne vejledning ændret lidt i teksten, så det fremhæves, at det er opgørelsesperioden for hovedbestanddelen af lønnen (den ordinære løn), der skal angives. Supplerende ydelser, der kan være optjent over en længere periode end lønnen, må indberettes under samme lønperiode som den ordinære løn. 

Dispositionsdato

Det har hidtil været muligt at undlade at indberette dispositionsdato i filindberetninger. Vi har tidligere varslet, at den mulighed ophører. Fra 13. december 2018, vil indberetninger uden dispositionsdato blive afvist.

Skattekort 2019

Skattekort for 2019 blev udsendt i weekenden den 10. - 11. november 2018.

Sådan kan du få besked, når der er nyheder om eIndkomst

1. Driftsforstyrrelser meddeles om muligt i vores driftslog. På siden med driftsloggen kan du tilmelde dig abonnement på RSS-feeds om nyhederne på driftsloggen.

2. Direkte mail ved nye versioner af vejledninger til eIndkomst og om uregelmæssigheder. Hvis du ønsker dette, så send en mail til

eIndkomst.proces@sktst.dk

Emne: Mailvarsling til VIP

I teksten anfører du den mailadresse vi skal registrere. Du må også gerne give os dit telefonnummer, da vi af og til gerne vil have kundernes mening om påtænkte ændringer mv.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter