Når du handler med udlandet, afhænger momsreglerne blandt andet af, om du handler med varer eller ydelser, med virksomheder eller private. Hvis du som dansk virksomhed sælger ydelser til virksomheder i andre EU-lande, skal du normalt ikke opkræve dansk moms. Køberen skal selv beregne og betale moms i det EU-land, hvor han har sin virksomhed.

Indberet EU-salg uden moms

Tjek momsnumre i EU (europa.eu)

Indberet værdien af salget under EU-salg uden moms i TastSelv Erhverv. Du indberetter salget for hver enkelt kunde og for den indberetningsperiode, hvor du udskrev fakturaen.
Oplys værdien af det samlede salg i perioden i momsangivelsens rubrik B - Varer eller ydelser.

Indberet din handel med udlandet

Det beløb, du indberetter i momsangivelsens rubrik B, og det beløb, du indberetter til systemet EU-salg uden moms, skal stemme overens for hver periode. Gem dokumentation for, at du har lavet denne afstemning i dit regnskab.

Ydelser, du skal indberette til i rubrik C i stedet for B

Du kan sælge visse ydelser momsfrit til virksomheder i andre EU-lande, som ikke skal indberettes i rubrik B-ydelser, men derimod i rubrik C. Det gælder:

 • Ydelser vedrørende fast ejendom, som ligger i andre EU-lande (fx byggeydelser).
 • Personbefordring, der foregår i andre EU-lande.
 • Restaurations- og cateringydelser, som udføres i andre EU-lande.
 • Korttidsudlejning af transportmidler, som bliver stillet til rådighed for kunden i et andet EU-land.

Se fristerne for at indberette EU-salg uden moms under Frister for at indberette moms.

Dokumentationskrav ved varehandel

Du skal kunne dokumentere, at varen er sendt eller transporteret til et andet EU-land. Dokumentationen kan være i form af en transportfaktura, et fragtbrev eller en erklæring fra fragtfører eller speditør.

Hvis køber selv står for eller arrangerer transporten (afhentningskøb), kan dokumentationen bestå i en erklæring om, at varen er modtaget i det andet EU-land.

Dokumentation for transport til et andet EU-land, er som udgangspunkt en betingelse for, at salget kan ske uden dansk moms. Ved udlevering af varerne har sælger mulighed for, at udstede faktura med dansk moms, og senere udbetale momsen til køber, når dokumentationen er modtaget fra køber.

Vær opmærksom på, at der gælder skærpede dokumentationskrav for afhentningskøb, hvor der sker fuld betaling enten inden eller i forbindelse med afhentning af varerne.

Du kan læse mere om reglerne i den juridiske vejledning.

Dokumentation for købers identitet, herunder verifikation af momsnummer

Den person, der afhenter varerne, skal allerede i forbindelse med udleveringen af varerne forsyne sælgeren med supplerende oplysninger, som gør det muligt at identificere den, der afhenter varerne.

Det kan fx være kopi af kørekort eller lignende dokumentation. Hvis ikke dokumentationen er forsynet med læselig underskrift, skal personen også kvittere skriftligt (med læsbar underskrift) for udleveringen af varerne.

Verifikation af købers momsnummer - gælder både ved handel med varer eller ydelser

Sælger skal verificere, om det momsnummer i det andet EU-land, som køber har oplyst, er gyldigt. Sælger skal også indhente en elektronisk bekræftelse af købers navn og adresse. Købers land fastsætter, hvordan den elektroniske bekræftelse af købers navn og adresse finder sted. Det kan fx være i VIES.

Med hensyn til undersøgelse af købers navn og adresse har sælger først pligt til at anvende faciliteten, når kundens medlemsstat stiller den til rådighed. Af tekniske grunde kan danske virksomheder ikke tjekke spanske og tyske køberes navne og adresser i VIES.

Du kan verificere virksomheders momsnumre her:

Momsnumre i Danmark

Momsnumre i EU (Europa-Kommissionens hjemmeside)

Opbevaring af dokumentation

Sælger skal opbevare købererklæring og dokumentation for købers henholdsvis købers repræsentants identitet, herunder dokumentation for at sælger har verificeret momsnummeret på salgstidspunktet i 5 år.

Særlige fakturakrav

Skriv køberens momsnummer på fakturaen og noter, at køberen skal beregne moms af købet. Det gør du fx ved at skrive "omvendt betalingspligt" eller "reverse charge" for ydelser eller "momsfritaget" eller "free of VAT" for varer.
Oplys værdien af det samlede salg i perioden i momsangivelsens rubrik B - Varer eller ydelser.

Fjernsalg er salg af varer til private inden for EU, hvor du som sælger er direkte eller indirekte involveret i transporten af varen til kunden, for eksempel salg via internettet.

Sælger du varer for mere end 100.000 euro i et kalenderår, skal du momsregistreres og betale moms i kundens hjemland. Nogle EU-lande har nedsat registreringsgrænsen til 35.000 euro.

De enkelte EU-landes registreringsgrænser (Europa-Kommissionens hjemmeside)

Du skal ikke opkræve dansk moms, hvis du skal betale moms af salget i et andet EU-land. Du skal i stedet momsregistreres og betale moms i det andet EU-land. Henter kunden selv varen i Danmark, skal du opkræve dansk moms.

 • Ydelser vedrørende fast ejendom, som ligger i et andet EU-land (for eksempel byggeydelser).
 • Personbefordring, som foregår i et andet EU-land.
 • Ydelser inden for kultur, kunst, sport, videnskab, undervisning, underholdning og lignende (for eksempel udstillinger, ballet, teater, koncerter, sportskampe, messer, seminarer, konferencer, og kurser), som foregår i et andet EU-land.
 • Restaurant- og cateringydelser, som udføres i et andet EU-land.
 • Korttidsudlejning af transportmidler, hvis transportmidlet bliver stillet til rådighed for kunden i et andet EU-land.

Som regel skal du momsregistreres i det EU-land, hvor ydelsen udføres.

Ydelser med specielle regler for opkrævning af moms

Når du sælger nedenstående ydelser, skal du som udgangspunkt heller ikke opkræve dansk moms. Ved salg til andre virksomheder, afhænger det dog af, hvor køberen er etableret. Der kan også være særregler, som du skal forholde dig til. Kontakt os, hvis du har brug for mere vejledning.

 • Langtidsudlejning af fartøjer (for eksempel både), der bliver stillet til rådighed for kunden i et andet EU-land.
 • Formidlingsydelser (for eksempel kommission til en mellemhandler), som vedrører køb og salg, der foregår i et andet EU-land.
 • Transport af varer, som foregår i et andet EU-land. 
 • Transport af varer mellem to EU-lande, når transporten påbegyndes i et andet EU-land. 
 • Aktiviteter i tilknytning til transport (for eksempel) lastning, losning, omladning og pakning), som udføres i et andet EU-land.
 • Vurdering af og arbejde på løsøregenstande (for eksempel en syns- og skønsmands arbejde), som udføres i et andet EU-land.

Som regel skal du momsregistreres i det EU-land, hvor ydelsen udføres.

 • Ydelser vedrørende fast ejendom, som ligger i Danmark, herunder overnatning på hoteller i Danmark.
 • Personbefordring, som foregår i Danmark (turistbuskørsel).
 • Adgang til arrangementer inden for kultur, kunst, sport, videnskab, undervisning, underholdning og lignende (fx messer, udstillinger, seminarer og kurser), som foregår i Danmark.
 • Restaurations- og cateringydelser, som udføres i Danmark.
 • Korttidsudlejning af transportmidler, som bliver stillet til rådighed for kunden i Danmark.

Vedrører ydelserne køberens momspligtige virksomhed, kan køberen søge om at få momsen tilbage via myndighederne i sit eget EU-land. De sender ansøgningen videre til Skattestyrelsen i Danmark.

Sælger du varer eller ydelser til privatpersoner og andre, som ikke er momsregistrerede i EU, skal du normalt opkræve dansk moms.

Hvis du sælger til private i andre EU-lande via internettet, er salgene som hovedregel omfattet af reglerne om fjernsalg. Læs mere om dette i foldeteksten Fjernsalg af varer, hvor du ikke skal opkræve dansk moms længere oppe på siden.

Der gælder derudover særlige regler for teleydelser og elektroniske ydelser. Læs mere i foldeteksten nedenfor og på siderne om One stop moms.

Moms ved salg af nye motorkøretøjer til fx privatpersoner i andre EU-lande

Hvis du som momsregistreret virksomhed sælger nye motorkøretøjer til ikke registrerede virksomheder og privatpersoner i andre EU-lande, eller hvis du er registreret for enkeltstående salg af nye motorkøretøjer til en køber i et andet EU-land, skal du undtagelsesvis ikke opkræve dansk moms. Desuden skal du sende kopier af salgsfakturaerne elektronisk til Skattestyrelsen.

Et motorkøretøj anses som nyt, når leveringen finder sted senest 6 måneder efter første ibrugtagning, eller når køretøjet har kørt højst 6.000 km.

Sådan gør du:

 1. Log på TastSelv Erhverv og klik på Kontakt i øverste bjælke
 2. Klik på Send besked til SKAT i venstremenuen
 3. Vælg Moms, lønsum, told og punktafgifter
 4. Vælg Moms
 5. Vælg Moms og udland
 6. Vælg Fakturakopi - Reeksport (nyt køretøj)
 7. Vælg Vedhæft bilag under Skriv besked
 8. Tryk Send

Du må kun vedhæfte én fil pr. land. Hvis din virksomhed har solgt 10 biler til Frankrig og to til Tyskland, skal du gentage processen to gange. Du kan danne én fil med 10 fakturaer og én fil med to fakturaer. Husk at skrive hvilket land fakturaerne vedrører.

Hvad bruger Skattestyrelsen fakturaerne til?

Skattestyrelsen videresender fakturaerne til skattemyndighederne i de EU-lande, hvor de private købere bor. Det pågældende lands skattemyndigheder kan så tjekke om køberen har betalt moms af købet i hjemlandet.

Hvis din virksomhed sælger teleydelser, elektroniske ydelser eller radio- og tv-spredningstjenester er der specielle regler i forhold til momsafregning. Dette kaldes One stop moms.

Momsen skal afregnes i det land, hvor dine kunder bor eller sædvanligvis opholder sig. Du skal kunne dokumentere, hvor dine kunder opholder sig, også selv om du regner med, at alle kunderne er danske. Læs mere under One stop moms.

Skattestyrelsen deltager i to EU-forsøgsordninger, der begge har til formål at formindske risikoen for, at virksomheder betaler dobbelt moms ved handler i EU.

 • Skriftlige svar ved EU-handel (VAT Cross Border Rulings (CBR)), der er en forsøgsordning for påtænkte handler.
 • Dialog i tilfælde af dobbeltbeskatning (VAT Double Taxation – Dialogue between tax administrations), der er en forsøgsordning for handler, der allerede er gennemført i tilfælde, hvor det viser sig, at to EU-lande begge vil have moms af det samme salg.

Læse mere om de to forsøgsordninger for at undgå dobbeltbeskatning.


For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.