Afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser mv.

SKM nummerOverskriftDatoEmne
SKM2004.518.ØLRMaskeret udbytte - udlodning - køb af fordringer - modregning af gæld - fortjeneste01-12-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.517.ØLRSkattefri rejsegodtgørelse - betingelser - arbejdsgivers kontrol30-11-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagereDom
SKM2004.516.ØLRRette indkomstmodtager - kommanditister - renteindtægt12-11-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.514.ØLRStraffesag - unddragelse - skat og arbejdsmarkedsbidrag - for lav selvangivet indkomst - regnskabsfejl03-02-04StrafDom
SKM2004.511.ØLRStraffesag - smugleri - uberigtigede spiritus- og tobaksvarer - strafudmåling22-01-04StrafDom
SKM2004.478.ØLRLejeværdi af egen bolig - rådighed - flyttet til udlandet18-11-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.475.ØLRToldkodeksen - diverse punktafgiftslove og momsloven - hæftelse for afgiftskrav - frihavn - oplag eller forsendelse - tyveri af container10-11-04Told + AfgifterDom
SKM2004.473.ØLRSyn og skønstema - ikke godkendt08-11-04Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2004.472.ØLRAktieavanceopgørelse - undtagelsesbestemmelserne - 19. maj 1993 - lånte midler09-11-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.471.ØLREjendomsværdiskat - ejendom under ombygning12-11-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.469.ØLRVedligeholdelsesudgifter - fradragstidspunkt - afskrivning på garage03-11-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.468.ØLRPeriodisering - afståelsestidspunkt for aktier27-10-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.461.ØLRAndelsboligforening - ophørserstatning - overgang til skattefri anvendelse - grundlag for ejendomsavance29-10-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.459.ØLRVederlag - indfrielse af aktier - fratrædelsesgodtgørelse26-10-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagereDom
SKM2004.449.ØLRForsikringsselskab - sambeskattede selskaber - uudnyttet underskud fra før 199819-10-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + AfgifterDom
SKM2004.431.ØLRSkønsmæssig forhøjelse - tilsidesættelse af regnskab - privatforbrug01-10-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.413.ØLRTinglysningsafgift - omdannelse - adkomst08-10-04AfgifterDom
SKM2004.411.ØLRMaskeret udbytte - driftsudgifter17-08-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.407.ØLRUdlæg i tilgodehavende - behæftede aktiver - pantsat fordring28-09-04InddrivelseKendelse
SKM2004.382.ØLRLønmodtager - hjemmekontor - kontorhold - rejseudgifter24-09-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagereDom
SKM2004.381.ØLREF-Toldkodeks - TIR-konventionen - garantiorganisationens hæftelsesansvar24-09-04ToldDom
SKM2004.380.ØLRRegistreringsafgift - beslaglæggelse - udenlandsk indregistreret bil03-09-04StrafKendelse
SKM2004.374.ØLRStraffesag - restaurationsloven - spilleautomatloven - spilleautomatdrift uden tilladelse - konfiskation03-05-04StrafDom
SKM2004.372.ØLRAfskrivninger på skib - fradrag for valutakurstab27-08-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.369.ØLRUdlejning af arbejdskraft - økonomisk virksomhed - momspligtig01-09-04Moms og lønsumsafgiftDom
SKM2004.365.ØLRLejefiksering - selskaber - omgåelse - beskatning af lejeværdi - hjemmel17-08-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.360.ØLRFradrag - diverse udgifter - suspension af ansættelsesfristen.05-08-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.355.ØLRStraffesag – skattesvig af særlig grov karakter – undladt selvangivelse af overskud af virksomhed – skattesvig – passivitet – forsøg på dokumentfalsk26-03-03StrafDom
SKM2004.354.ØLRSelskabstømning - selvfinansiering - skatteudskydelse17-05-04Inddrivelse + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.353.ØLRSelskabstømning - deponering af beløb - indbyrdes opgør23-04-04Inddrivelse + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.351.ØLRSelskabstømning - indbyrdes opgør - lempelse af ansvar02-02-04Inddrivelse + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.332.ØLRErstatning - moms og A-skat - indeholdelsespligtig - faktisk ledelse11-06-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Moms og lønsumsafgiftDom
SKM2004.323.ØLRStraffesag – unddragelse af registreringsafgift og vægtafgift – kørsel i udenlandsk registreret personbil – bopæl i Danmark02-12-03StrafDom
SKM2004.322.ØLRStraffesag - smugleri - spiritus24-11-03StrafDom
SKM2004.320.ØLRStraffesag – skattesvig – passivitet11-11-03StrafDom
SKM2004.318.ØLRStraffesag – momssvig – urigtige momsangivelser – udeholdt omsætning07-11-03StrafDom
SKM2004.315.ØLRStraffesag – skatte- og arbejdsmarkedsbidragsunddragelse – urigtig selvangivelse – udenlandsk provision05-11-03StrafDom
SKM2004.314.ØLRStraffesag – transitsmugleri - undladt toldangivelse – spiritus fra Tyskland31-10-03StrafDom
SKM2004.309.ØLRSkønsmæssig ansættelse - tilsidesættelse af regnskabsgrundlag - kasseafstemning - negativt privatforbrug - private lån25-06-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.307.ØLRAdministrationsudgifter - advokat - revisor - nye markeder - erhvervsmæssig virksomhed21-06-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.306.ØLREjendomsavancebeskatning - løbende ydelse i afståelsesåret - del af afståelsessum24-05-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.305.ØLRIndbetalinger - investeringsselskab - privatforbrugsopgørelse17-06-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.303.ØLREjendomsværdiskat - ubeboelig ejendom - rådighedsbegrebet25-06-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.302.ØLRDriftsomkostninger - driftstab - overdragelse af virksomhed11-06-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.301.ØLRForvaltningsret - officialprincippet - begrundelseskravet - fastsættelse af lønindeholdelse21-04-04Inddrivelse + Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagereDom
SKM2004.298.ØLRGrundlaget for skønsmæssig forhøjelse - privat forbrug25-06-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.293.ØLRFogedret - udlagte effekter - ejerforhold27-01-04InddrivelseKendelse
SKM2004.271.ØLRSpørgsmål til syn og skøn24-06-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2004.269.ØLRGenoptagelse af skatteansættelse - satsreguleringsprocent - overførselsindkomst04-06-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagereDom
SKM2004.266.ØLRGenoptagelsestilsagn for Landsskatteretten - søgsmålsfrist02-06-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.265.ØLRGældseftergivelse - tidspunkt - modregning - underskud i virksomhed07-06-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.264.ØLRProtokollen om de Europæiske Fællesskabers privilegier - skattefri i Danmark - ansættelse i kommissionen - tjenesteforhold eller erhvervsdrivende03-06-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.258.ØLRAfskrivninger - værdiforringelse - kunst - erhvervsmæssig brug - udsmykning på hotel18-05-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.238.ØLRAktieavancebeskatning - næringsdrivende - handel med aktier - fradragsret for tab - professionel tilknytning til finansielle marked26-05-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.232.ØLRUdeholdte provisionsindtægter - maskeret udlodning - gældseftergivelse - rejseudgifter12-05-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.229.ØLRRette indkomstmodtager - konsulenthonorar - hovedanpartshaver14-05-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.227.ØLRSkønsmæssig ansættelse - suspension af forældelsesfrist - utilregnelig uvidenhed - grov uagtsomhed - maskeret udlodning10-05-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.223.ØLRGenoptagelse af indkomstansættelse - nye oplysninger14-05-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.220.ØLRFogedret - kravets forfaldstidspunkt - udlægstidpunkt - grundlaget05-04-04Inddrivelse + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2004.219.ØLRSuspension af ansættelsesfrist - ekstraordinært skattekrav - fremmed kørselshjælp19-04-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.214.ØLRFristoverskridelse ved klage - særlige omstændigheder - forventning22-04-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.213.ØLRRegistreringsafgift - forelæggelse EF-Domstolen - præjudicielt spørgsmål - beregningsgrundlaget22-04-04AfgifterKendelse
SKM2004.209.ØLRFri bil - kørselsregnskab - bevisbyrde26-04-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.208.ØLRVærdi af fri bil - kørselsregnskab - bevisbyrde26-04-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.207.ØLRHovedaktionær - fri bil - befordringsfradrag - kørselsgodtgørelse - erhvervsmæssig virksomhed - salg af aktier - maskeret udlodning19-03-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.205.ØLRRentefradrag - SU-lån - forventningsprincippet - bopæl i udlandet - skattepligt til Danmark16-04-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.204.ØLRErhvervelsesmoms - rejsebureau - forældelse af momskrav - suspension af forældelsesfrist - utilregnelig uvidenhed16-04-04Moms og lønsumsafgiftDom
SKM2004.203.ØLRSkønsmæssig ansættelse - forpagtningsafgift - forventningsprincippet15-04-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.195.ØLRStraffesag - skattesvig - passivitet - momssvig - urigtige momsangivelser - uregistreret momsvirksomhed - ikke rettidig indbetalt indeholdte A-skatter og arbejdsmarkedsbidrag30-09-03StrafDom
SKM2004.194.ØLRStraffesag – skatte- og momssvig – urigtige selvangivelser – urigtige momsangivelser22-09-03StrafDom
SKM2004.189.ØLRStraffesag - cigaretsmugleri05-08-03StrafDom
SKM2004.186.ØLRRegistreringsafgift - vurdering - brugt motorkøretøj22-03-04AfgifterDom
SKM2004.178.ØLRNaturgasafgift - forudfakturering18-03-04AfgifterDom
SKM2004.169.ØLRKommanditister - gældseftergivelse - rentefradrag - rekonstruktionsaftale15-03-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.168.ØLRKommanditister - gældseftergivelse - rentefradrag15-03-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.166.ØLRGodtgørelse af el- og kuldioxidafgift - grillforretning - skønsmæssig fordeling18-02-04AfgifterDom
SKM2004.159.ØLRStutteri - erhvervsmæssig virksomhed - fradrag for driftunderskud17-03-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.156.ØLRSkønsmæssig ansættelse - negativt privatforbrug - lån fra moder05-03-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.152.ØLRFogedret - udlæg i indbo - interesseforbundne parter14-01-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Inddrivelse + Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagereKendelse
SKM2004.151.ØLRTilbagebetaling af told - suspension - forældelsesfrister30-01-04ToldDom
SKM2004.150.ØLRFogedret - udlæg - konnekse krav22-12-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Inddrivelse + Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagereKendelse
SKM2004.149.ØLRFogedret - udlægsgenstand - trediemand10-02-04Inddrivelse + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2004.142.ØLRRette indkomstmodtager - konsulenthonorar - hovedanpartshaver - personlig indkomst eller selskabsindkomst19-02-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.138.ØLRTab på debitorer - konstateringstidspunkt18-02-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.122.ØLRHenstand betinget af sikkerhedsstillelse - skyldner insolvent27-02-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Inddrivelse + Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagereDom
SKM2004.120.ØLRModregning i prækluderet krav - konneksitet - kompetencespørgsmål20-02-04Inddrivelse + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.119.ØLRDokumentation af udgifter - bortkommet regnskabsmateriale20-02-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.117.ØLRDobbeltbeskatning - transparent selskab - fiskefartøj i USA - bopæl i Danmark - lempelse19-02-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.107.ØLRMaskeret udlodning - salg af båd - driftsudgifter11-02-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.102.ØLREjendomsavance - parcelhusreglen - begrebet husstand - mindreårige børn15-01-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.101.ØLRStraffesag - spilleautomatloven - spilleautomatdrift uden tilladelse - manglende synsgodkendelse af spilleautomater - manglende opkobling til kontrolcomputer - rockerklubhus - konfiskation - Procesbevillingsnævnet18-11-03StrafDom
SKM2004.100.ØLRStraffesag - momssvig - urigtige momsangivelser - unddragelse af lønsumsafgift - uregistreret virksomhed03-06-03StrafDom
SKM2004.97.ØLRStraffesag - grov toldsvig - indsmuglede cigaretter24-06-03StrafDom
SKM2004.96.ØLRStraffesag - skattesvig - passivitet - momssvig - uregistereret momspligtig virksomhed30-07-03StrafDom
SKM2004.92.ØLRAdministrativ bøde - forsvarersalær - regres13-01-04StrafKendelse
SKM2004.88.ØLRTilskud - interessefællesskab - bevisbyrde29-01-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.86.ØLREfterfølgende ændring af afskrivninger - goodwill - skattemæssig effekt - revisorfejl11-02-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.85.ØLRFri bil - hovedanpartshaver - efterfølgende kørselsregnskab og erklæring - bevisbyrde - transport af varer m.v.28-01-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.84.ØLRSkønsmæssige forhøjelser - regnskabsgrundlag - negativt privatforbrug28-01-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.82.ØLRRette indkomstmodtager - konsulenthonorar - filmrettighedsprojekt30-01-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.65.ØLRSkatteleasingarrangement - konkret realitetsbedømmelse15-01-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.39.ØLRForbrug af egne varer - kontant køb - bevisbyrde16-01-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.31.ØLRFremførsel af underskud - finansiel virksomhed14-01-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.29.ØLRKommanditselskab - komplementarens fradragsret - fordring - afskrivning09-01-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.27.ØLRGenoptagelse - Landsskatteretten - nye oplysninger07-01-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagereDom
SKM2004.26.ØLRGenoptagelse - Skatteankenævnet - egen sag - Landsskatteretten - afvisning - manglende udnyttelse af klagemulighed06-01-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.21.ØLREjendomsværdi - grundværdi - forurening - lokalplan13-01-04Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.19.ØLRFordringer og gæld - fremmed valuta - lagerprincippet12-12-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.7.ØLRBefordringsfradrag - fordeling - erhvervsmæssig og privat kørsel23-12-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagereDom
SKM2004.6.ØLRRegnskab tilsidesat - konkrete ændringer - løn - omsætning05-12-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Moms og lønsumsafgiftDom
SKM2004.4.ØLR10-mandsprojekt - skib10-12-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.3.ØLRStrafferetlig forfølgning - erstatning05-12-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.1.ØLRMoms - salg af investeringsgoder16-12-03Moms og lønsumsafgiftDom