Den udenlandske lønindtægt indgår i den samlede indkomst på normal vis, og indkomsten opgøres efter de i øvrigt gældende regler. Nedslaget udgør den del af den samlede skat, der herefter falder på den udenlandske indkomst. Beregningsmetoden er den samme som ved den såkaldte ny exemptionsmetode. Ved nedslagsberegningen henføres de ligningsmæssige fradrag, der har direkte tilknytning til erhvervelsen af den udenlandske indkomst, til denne.

Med virkning fra indkomståret 2008 har arbejdsmarkedsbidraget ved lov nr. 1235 af 24/10 2007 fået karakter af en indkomstskat på linie med andre indkomstskatter. Hvis indkomsten er omfattet af LL § 33 A, skal der derfor tillige gives nedslag for den del af arbejdsmarkedsbidraget, der falder på den udenlandske indkomst. Se herom i SKAT-Meddelelse SKM2007.812.SKAT.

For lønindkomst, der er omfattet af LL § 33 A, kan der ikke gives creditnedslag efter LL § 33. Hvis der skal gives nedslag for andre indkomstarter samtidig med nedslag efter § 33 A, stk. 1, foretages beregningerne hver for sig med udgangspunkt i den skattepligtige indkomst, den personlige indkomst og kapitalindkomsten og de dertil svarende danske skatter.

Hvis lønindkomsten både er omfattet af lempelsesreglerne i en DBO og LL § 33 A, kan skatteyderen vælge, at lempelsesreglerne i DBO'en skal anvendes.

Lønindkomst, der er omfattet af lempelsesbestemmelsen i LL § 33 A, skal medregnes ved opgørelsen af lønmodtagerens skattepligtige indkomst. Hvis lønmodtageren har underskud ved anden skattepligtig virksomhed, vil den udenlandske lønindtægt blive fradraget i dette underskud. Såfremt der efter fradrag af lønindtægten stadig er underskud, kan dette underskud fremføres til fradrag i den pågældendes skattepligtige indkomst for de efterfølgende indkomstår, jf. PSL § 13.

Gammel-exemptionmetodeHvis Danmark og en fremmed stat har indgået en DBO, der bygger på den såkaldte "gammel-exemptionmetode", skal dobbeltbeskatningen af indkomst fra den ene stat (kildestaten), som modtages af en skattepligtig person i Danmark (bopælsstat), ophæves efter følgende metode: Den udenlandske indtægt medregnes ikke til den danske skattepligtige indkomst. Den medregnes derimod ved skatteberegningen, som om den var skattepligtig indtægt. I de herefter beregnede skatter gives der et nedslag med den del af skatterne, der forholdsmæssigt falder på den udenlandske indtægt, jf. afsnit D.C.3.6.1. Såfremt en dansk lønmodtager med lønindtægt fra en "gammel-exemptionstat" vælger at benytte DBO'en i stedet for at benytte LL § 33 A, skal lønindtægten altså slet ikke medregnes ved opgørelsen af lønmodtagerens danske skattepligtige indkomst. Den udenlandske lønindtægt vil således ikke formindske et eventuelt underskud ved anden skattepligtig virksomhed, som kan overføres til fradrag i senere indkomstår efter reglen i PSL § 13.

Creditmetode eller ny-exemptionmetodeHvis lønindtægten derimod stammer fra en stat, hvormed Danmark har indgået en DBO efter den såkaldte "creditmetode" eller den såkaldte "ny-exemptionmetode", skal lønindtægten medregnes ved opgørelsen af den danske skattepligtige indkomst. Lønindtægten vil derfor formindske et eventuelt underskud, som kan fremføres efter PSL § 13, jf. afsnit D.C.3.6.1.

Hvis en gift persons skattepligtige indkomst udviser underskud, skal dette underskud overføres til fradrag hos ægtefællen efter reglerne i PSL § 13, inden det kan fremføres til fradrag i senere indkomstår. PSL § 13, stk. 5, 1. pkt., bestemmer, at ved overførsel af underskud mellem ægtefæller skal der ved opgørelsen af ægtefællernes skattepligtige indkomst og personlige indkomst i denne forbindelse ses bort fra personlig indkomst, der beskattes i udlandet og ikke her i landet. Den del af underskuddet, der svarer til udgifter, som den skattepligtige får fradrag for i udlandet, kan ikke overføres til ægtefællen, jf. PSL § 13, stk. 5, 2. pkt.  Efter § 13, stk. 5, 5. pkt., anvendes bestemmelsen ikke, når skatten af den udenlandske indkomst er nedsat i henhold til LL § 33 A eller efter § 5 eller § 8 i lov om beskatning af søfolk. Den personlige indkomst reduceres med fradragsberettigede udgifter, der vedrører denne indkomst, uanset om disse udgifter er omfattet af PSL § 3, stk. 2, jf. § 13, stk. 5, 3. pkt. Fradrag efter rejsereglerne er et ligningsmæssigt fradrag tilknyttet den udenlandske indkomst, hvorfor udlandsfradraget ikke kan henføres til det underskud, der efter PSL § 13 kan overføres til en ægtefælle, skd. 71.660. Hvis en lønmodtager vælger at anmode om skattefrihed efter LL § 33 A for udenlandsk lønindtægt, vil et eventuelt underskud ved anden skattepligtig virksomhed, derfor blive nedsat med den udenlandske lønindtægt, inden underskuddet kan overføres til fradrag hos ægtefællen efter reglerne i PSL § 13. Dette gælder som ovenfor nævnt ikke, hvis lønmodtageren vælger at anmode om, at den danske beskatning af udenlandsk lønindtægt nedsættes efter reglerne i en DBO med den stat, som lønindtægten stammer fra. I så fald vil den udenlandske lønindtægt ikke nedsætte et eventuelt underskud ved anden skattepligtig virksomhed, inden dette underskud overføres til ægtefællen.

Underskud opstået som følge af bortseelsen kan ikke fremføres, jf. afsnit D.C.3.5.

Der henvises til Juridisk Vejledning "Beregning af personlige indkomstskatter mv.", Afsnit C.3.3.5 og C.4.3.4.