En gave skal medtages ved indkomstopgørelsen, når modtageren er underrettet om gaven, lsr. 1945.25. Ved gaver udenfor gaveafgiftskredsen medregnes gaver således i det indkomstår, hvor retserhvervelsen finder sted. Der kan imidlertid være knyttet sådanne betingelser til gaven, at beskatningstidspunktet udskydes, lsr. 1946.153, hvor gavemodtageren først blev beskattet af gaven ved rentenyderens død. Det forekommer, at gavemodtageren efterfølgende bliver klar over gavens skattemæssige konsekvenser, og giver afkald på den. Et sådant afkald kan normalt ikke tillægges skattemæssig betydning, lsr. 1950.142. Se om afkald på indtægt i afsnit A.A.1.3.10. Såfremt en gaveoverdragelse af aktier er sket under forudsætning af, at told- og skatteforvaltningen godkender den i gaveanmeldelsen anførte aktiekurs, anses gaven i skattemæssig henseende for ydet på det tidspunkt, hvor modtageren af gaven er underrettet om gaven, uanset om det pågældende vilkår først opfyldes på et senere tidspunkt. Efter BAL og konsekvensændringen i SL § 5, litra b, jf. lov nr. 427 af 14. juni 1995 lægges der som hidtil vægt på gavens modtagelse, hvilken efter praksis forstås som tidspunktet for gavetilsagnet.