Ved lov nr. 525 af 12. juni 2009 (harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning m.v.) blev reglerne om beskatningen af selskabers aktieavancer og -udbytter væsentligt ændret. Ændringen indebar bl.a. en nyaffattelse af bestemmelsen i SEL § 13, stk. 1, nr. 2, og af bestemmelsen i FBL § 10. De nye bestemmelser har virkning for udbytter, der udloddes fra og med den 1. januar 2010.

Det følger af FBL § 10, at bestemmelsen i SEL § 13, stk. 1, nr. 2, finder tilsvarende anvendelse på fonde og foreninger omfattet af fondsbeskatningsloven. Det indebærer, at fonde og foreninger er skattefri af udbytte af datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier. Nyaffattelsen af SEL § 13, stk. 1, nr. 2, indebærer, at det ikke længere er en betingelse for skattefriheden af datterselskabsudbytter, at aktierne i datterselskabet har været ejet i en sammenhængende periode på mindst 1 år, inden for hvilken udbytteudlodningstidspunktet skal ligge. Efter de nye regler vil en fond eller en forening således være skattefri af datterselskabsudbytter uanset ejertiden af aktierne i datterselskabet.

Datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier er nærmere defineret i ABL §§ 4 A og 4 B, der ligeledes blev affattet ved lov nr. 525 af 12. juni 2009.

Ved datterselskabsaktier forstås - som efter de tidligere gældende regler - aktier, som ejes af et selskab, der ejer mindst 10 pct. af aktiekapitalen i datterselskabet, jf. ABL § 4 A, stk. 1.

Koncernselskabsaktier er defineret som aktier, hvor ejeren og det selskab, hvori der ejes aktier, er sambeskattede efter SEL § 31 eller kan sambeskattes efter SEL § 31 A, jf. ABL § 4 B, stk. 1, 1. pkt. Ved koncernselskabsaktier forstås endvidere aktier, hvor en fond m.v. og det selskab, hvori der ejes aktier, er koncernforbundne, jf. selskabsskattelovens § 31 C, og hvor selskabet kunne indgå i en sambeskatning, jf. ABL § 4 B, stk. 1, 2. pkt.

Ved lov nr. 525 af 12. juni 2009 (harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning m.v.) blev reglerne om beskatningen af selskabers aktieavancer og -udbytter væsentligt ændret. Ændringen indebar bl.a. en nyaffattelse af bestemmelsen i SEL § 13, stk. 1, nr. 2, og en ophævelse af bestemmelsen i SEL § 13, stk. 3. Samtidig blev også bestemmelsen i FBL § 10 ændret. De ændrede regler har virkning for udbytter, der udloddes fra og med den 1. januar 2010.

De ændrede regler indebærer, at selskaber - og dermed også fonde og foreninger - beskattes fuldt ud af udbytte af porteføljeaktier, dvs. aktier, der hverken er datterselskabsaktier eller koncernselskabsaktier, jf. FBL § 10, hvorefter bestemmelsen i SEL § 13, stk. 1, nr. 2, 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse på fonde og foreninger omfattet af fondsbeskatningsloven. Ophævelsen af SEL § 13, stk. 3, indebærer, at hele udbyttebeløbet - og ikke som tidligere alene 66 pct. heraf - skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Porteføljeaktier er i ABL § 9 defineret negativt, nemlig som aktier, der ikke er datterselskabsaktier eller koncernselskabsaktier. Datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier er igen defineret i ABL §§ 4 A og 4 B.

 

 Reglerne om beskatning af fonde m.v. af udlodninger fra investeringsforeninger (både danske og udenlandske) følger beskatningen i LL § 16A.  

Om udlodninger fra investeringsforeninger henvises til C.B.4.2. For fonde mv. er udlodningerne i sin helhed skattepligtig. 

Lempelse i moder-/datterselskabsforholdHvis en dansk moderfond modtager udbytte fra selskaber, hvis aktier er omfattet af ABL § 19, og som er eller har  været hjemmehørende i udlandet, og udbyttet ikke er omfattet af skattefritagelsesbestemmelsen i SEL § 13, stk. 1, nr. 2, nedsættes den udbyttemodtagende fonds, moderfondens, skat med den del, der svarer til forholdet mellem det modtagne udbytte og den skattepligtige indkomst, jf. FBL § 11, stk. 2, jf. SEL § 17, stk. 2. 

Der kan dog ikke ske nedsættelse med et større beløb end det, som det udbyttegivende selskab, datterselskabet, og ethvert datterselskab på lavere niveau har udredet i skat af den del af indkomsten, der ligger til grund for udbyttet til moderfonden. Det er en betingelse, at den udbyttemodtagende fond, moderfonden, på ethvert niveau ejer mindst 10 % af aktiekapitalen i det udbyttegivende selskab, datterselskabet på udbytteudlodningstidspunktet, jf. FBL § 11, stk. 2, jf. SEL § 17, stk. 2.

Lempelse uden for moder-/datterselskabsforhold Såfremt en fond modtager udbytte fra selskaber, hvis aktier er omfattet af ABL § 19, og som er eller har været hjemmehørende i udlandet, og udbyttet ikke er omfattet af skattefritagelsen i SEL § 13, stk. 1, nr. 2, eller af SEL § 17, stk. 2 (beskrevet ovenfor om lempelse ved beskatning af udbytte i moder-/datterselskabsforhold), kan SKAT efter ansøgning eftergive den udbyttemodtagende fond en del af skatten, jf. FBL § 11, stk. 2, der henviser til SEL § 17, stk. 3.

Det beløb, som kan eftergives, udgør maksimalt det beløb, hvormed summen af det beløb, som det udbyttegivende selskab har udredet i skat af den del af indkomsten, der ligger til grund for udbyttet, og det beløb, som den udbyttemodtagende fond har udredet i skat af den til udbyttet svarende del af indkomsten, overstiger summen af de beløb, der skulle have været udredet i skat af henholdsvis det udbyttegivende selskab og den udbyttemodtagende fond, såfremt det udbyttegivende selskab skulle have været beskattet her i landet af den til grund for udbyttet liggende indkomst. Såfremt der er indgået en DBO med den stat, hvor det udbyttegivende selskab er hjemmehørende, kan der dog ikke ved opgørelsen af det beløb, der kan eftergives efter stk. 3, indregnes større skattebeløb end de, som den pågældende stat efter overenskomsten har et ubetinget krav på at oppebære, jf. SEL § 17, stk. 4.

Eksempel 1:
Ved beskatning af selskabet i udlandet:

Selskab Indkomst (udenlandske regler)

100,00

 
  Skat 10 pct.

  10,00

 10,00

  Udbytte

  90,00

 
Fond/forening Udbytteskat i udlandet 5 pct. af 90,0  

   4,50

  Udbytte medregnes ved beskatning med 90,0    
  25 pct. af 90,0

 22,50

 
  Credit for udbytteskat i udlandet

  4,50

18,00

  I alt skat  

 32,50

Ved beskatning af selskabet her i landet:

Selskab Indkomst (danske regler)

100,00

 
  Skat 25 pct.

  25,00

25,00

  Udbytte

  75,00

 
Fond/forening Udbytte medregnes ved beskatning med 100 pct.    
  Skat 25 pct. af 75,0

  18,75

18,75

  I alt skat  

43,75

Da den samlede beskatning i det udbyttegivende udenlandske selskab af den del af indkomsten, der ligger til grund for udbyttet, og af udbyttet hos den danske fond/forening ikke overstiger den beskatning, der ville være sket i det udbyttegivende selskab og hos fonden/foreningen, såfremt det udbyttegivende selskab skulle beskattes her i landet af den til grund for udbyttet liggende indkomst, gives der i dette tilfælde ikke lempelse.

Eksempel 2:
Ved beskatning af selskabet i udlandet:

Selskab Indkomst (udenlandske regler)

100,00

 
  Skat 33 pct.

  33,00

33,00

  Udbytte

  67,00

 
Fond/forening Udbytteskat i udlandet 5 pct. af 67,0  

  3,40

  Udbytte medregnes ved beskatning med 67,0    
  Skat i Danmark 25 pct. af 67,0

  16,75

 
  Credit for udbytteskat i udlandet

      3,40

13,35

  I alt skat  

49,75


Den beskatning, der ville være sket i det udbyttegivende selskab og hos fonden/foreningen, såfremt det udbyttegivende selskab skulle beskattes her i landet af den til grund for udbyttet liggende indkomst, er lige som i eksempel 1 på 43,75. Lempelsen bliver derfor på 49,75 - 43,75 eller i alt 6.

Reglerne om modregning og tilbagebetaling af udbytteskat for selskaber finder tilsvarende anvendelse for fonde og foreninger, jf. KSL § 67, stk. 2. Såfremt der er indeholdt udbytteskat, modregnes udbytteskatten i den indkomstskat, som fonden eller foreningen skal betale for det kalenderår, hvori udbyttet er erhvervet. Såfremt beløbet ikke kan anvendes til modregning, udbetales det kontant.

Efter LL § 33 gives der fradrag i skat til Danmark for skattebeløb, der er betalt til udlandet, jf. S.E.2.1.

Denne regel finder også anvendelse for fonde og foreninger. Fonde og foreningers skat af indkomst fra udlandet kan desuden nedsættes efter bestemmelser herom i DBO'er indgået med de pågældende stater. Skattenedsættelsen foretages i den beregnede skat i sædvanlig rækkefølge.

Prioriteringsreglen i FBL § 6, der er nærmere omtalt i afsnit S.H.24, omfatter skattefri datterselskabsudbytter og skattefri koncernselskabsudbytter.