Vederlagsnæring foreligger, når den skattepligtige har modtaget aktierne som skattepligtigt vederlag for leverede varer eller tjenesteydelser. Vederlagsnæringsaktier er regnet fra afståelser den 1. januar 2006 og senere ikke længere omfattet af ABL's næringsregler. Vederlagsnæringsaktier skal derfor behandles efter de almindelige regler i ABL. De såkaldte håndværkeraktier kan anses for erhvervet i vederlagsnæring.

Håndværkeraktier Håndværkeraktier er aktier, som håndværkere m.fl., der f.eks. har udført arbejde ved opførelse af en bygning for et aktieselskab, modtager som betaling for deres (rest-)tilgodehavende, se LV Erhvervsdrivende, afsnit E.B.2.6.4.

Det bemærkes i den forbindelse, at beskatningen op til pari af håndværkeraktier, jf. den såkaldte håndværkererklæring, ikke er et spørgsmål om aktieavancebeskatning, men om beskatning af vederlaget for det udførte arbejde, se LV Erhvervsdrivende, afsnit E.B.2.6.4. For håndværkeraktierne får aktieavancebeskatningen kun betydning for eventuelle værdistigninger ud over pari og for fradrag for tab på håndværkeraktierne.

I andre vederlagsnæringssituationer sker der ligeledes beskatning ud fra en vederlagsbetragtning, når aktierne modtages, således at det er kursgevinsterne på aktierne, der beskattes efter aktieavancebeskatningslovens regler.

Se i øvrigt TfS 1997, 901 DEP, om aktieerhvervelse ved varesalg.

Om aktieerhvervelser i udviklingslande, se afsnit S.C.1.2.1. Ligningsrådet har den 11. december 2001 besluttet at ophæve de særlige regler vedrørende aktieerhvervelser i udviklingslande med virkning fra og med den 1. februar 2002, men reglerne har stadig betydning for aktier, der er erhvervet før den nævnte dato.

Praksis vedr. vederlagsnæring Som nævnt ovenfor er vederlagsnæringsaktier fra den 1. januar 2006 ikke længere omfattet af ABL's næringsregler.

Vedrørende den tidligere praksis henvises til Ligningsvejledningen, Selskaber og Aktionærer, 2006-3 afsnit S.G.8.1.2.