Dato for udgivelse
22 Mar 2001 16:27
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
29. december 2000
SKM-nummer
SKM2001.86.HR
Myndighed
Højesteret
Sagsnummer
454/1999
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Stempelafgift, Tilbagebetaling, Tinglysning
Resumé
Højesteret stadfæstede landsrettens dom, hvorved Skatteministeriet blev frifundet for appellantens påstand om tilbagebetaling af stempelafgift. Det var forudsat i stempelloven, at påtegningen skulle være anført senest ved dokumentets indlevering til tinglysning. Der var i øvrigt ikke grundlag for at fastslå, at § 6 i stempelafgiftsbekendtgørelsen var i strid med grundlovens § 43.
Reference(r)
Grundloven § 6 og Grundloven § 43
Stempelafgiftsloven § 62, stk. 1, nr. 3 og stk. 7

Parter:

A ApS
(advokat B)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten)

Tidligere instans:

Østre Landsrets dom af 22. september 1999

Afsagt af dommerne:

5 dommere

Parternes påstande

Appellanten, A ApS, har nedlagt påstand om, at indstævnte, Skatteministeriet, skal betale 60.500 kr. med procesrente fra den 6. maj 1998.

Skatteministeriet har påstået stadfæstelse.

Parternes argumenter

A ApS har for Højesteret yderligere gjort gældende, at bemyndigelsen til Skatteministeriet i den dagældende stempellovs § 62, stk. 7, - således som bemyndigelsen er udnyttet ved § 6 i bekendtgørelse nr. 539 af 30. juni 1993 om stempelafgift - indebærer en krænkelse af grundlovens § 43.

Der er til brug for Højesteret tilvejebragt yderligere oplysninger.

Sagen er behandlet skriftligt, jf. retsplejelovens § 387.

Begrundelse og konklusion

Ifølge den dagældende bestemmelse i stempelafgiftslovens § 62, stk. 7, kunne skatteministeren fastsætte regler for påtegning på dokumenter som betingelse for stempelfrihed i henhold til § 62, stk. 1, nr. 3, og de i en sådan påtegning givne oplysninger ved dokumentets indlevering til tinglysning var bindende for parterne under en stempelprøvelse af dokumentet. Det var således i loven forudsat, at påtegningen skulle være anført senest ved dokumentets indlevering til tinglysning. På denne baggrund er de administrative forskrifter, der blev fastsat ved § 6 i stempelafgiftsbekendtgørelsen ikke i strid med grundlovens § 43.

Med disse bemærkninger og i øvrigt af de grunde, der er anført af landsretten, stadfæster Højesteret dommen.

Thi kendes for ret:

Landsrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for Højesteret skal appellanten, A ApS, betale 15.000 kr. til indstævnte, Skatteministeriet.

De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter