§ 4Afgiftens betaling m.m. påhviler den, der afholder de pågældende lotterier mv. (den afgiftspligtige)

Anmeldelse
§ 6 og bek § 1
Anmeldelse af gevinster sker ved at udfylde en særlig blanket 29.021, der fås hos SKAT. Anmeldelsen skal sendes til told- og skatteforvaltningen i 2 eksemplarer. Indsendelsesfristen er 14 dage efter, at resultatet (vinderlisten) af den pågældende bortlodning eller konkurrence, er bekendtgjort i dagspressen eller på anden måde offentliggjort. Sammen med anmeldelsen skal indsendes en vinderliste (trækningsliste). Hvis gevinsterne ikke fremgår af listen, skal der vedlægges en fortegnelse over gevinsterne.

Anmeldelsen skal indeholde en specificeret opgørelse af det afgiftspligtige gevinstbeløb og være underskrevet af den, der har ansvaret for bortlodningen m.m.

Hvis fristen på 14 dage for indsendelse af anmeldelse overskrides, forhøjes afgiften med 50 pct., jf. lovens § 6, stk. 3. Der er mulighed for eftergivelse eller nedsættelse af afgiftsforhøjelsen, hvis omstændighederne taler derfor.

Der skal ikke afgives afgiftsanmeldelse, hvis den højeste gevinstværdi ikke overstiger 200 kr.

§ 7 Hvis indgivelse af afgiftsanmeldelse ikke sker rettidigt, kan den afgiftspligtige pålægges dagbøder, indtil anmeldelsen er afgivet.

Afgørelse Resultatet af en bortlodning eller konkurrence foreligger, når vinderlisten er bekendtgjort i dagspressen eller på anden måde offentliggjort. Endvidere når vinderen har fået særlig underretning.

Betaling Betaling af afgiften skal ske til SKAT samtidig med indsendelse af anmeldelsen. Hvis afgiften ikke betales rettidigt, opkræves en rente på 5 pct. p.a.

Ved lov nr. 513 af 7. juni 2006 er følgende bestemmelser vedtaget, men endnu ikke trådt i kraft, idet skatteministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden: Betales et beløb ikke rettidigt, eller er der ydet henstand med betalingen, skal der betales en månedlig rente, som fastsat efter opkrævningslovens § 7, stk. 2 med tillæg af 0,7 procentpoint regnet fra den seneste rettidige betalingsdag for beløbet, og frem til beløbet betales. Se nærmere i A.11.2