Der skal indeholdes A-skat og AM-bidrag af vederlag i penge for personligt arbejde i tjenesteforhold, jf. KSL § 43, stk. 1 og KSL § 49 A, stk. 1.

Vedrørende betingelsen om personligt arbejde i tjenesteforhold henvises til afsnit B.1.1.

Som eksempler på vederlagstyper nævnes løn, feriegodtgørelse, honorar, tantieme, provision og drikkepenge.

Opregningen er ikke udtømmende, og som vederlag i penge betragtes derfor den almindelige periodiske arbejdsløn, uanset om den benævnes løn, overarbejdsbetaling, rådighedstillæg, akkordfortjeneste, produktionstillæg, bonus, honorar, provision eller andet.

Begrebet dækker også det ferietillæg, der ydes lønmodtagere med ret til løn under ferie.

Også søgnehelligdagsbetaling er omfattet af begrebet løn. Udbetales søgnehelligdagsbetaling løbende eller som forskud i løbet af indtjeningsåret, skal der indeholdes A-skat og AM-bidrag i den lønperiode, hvor udbetalingen sker, jf. KSL § 46, stk. 2 og KSL § 49 B, stk. 1. Hvis tilgodehavende søgnehelligdagsbetaling hensættes på en kort- eller mærkeordning, skal der indeholdes A-skat og AM-bidrag senest 31. december i optjeningsåret.

Godtgørelse for udgifter til rejse- og befordring er omfattet, medmindre betingelserne for skattefrihed er opfyldt, jf. afsnit B.1.7.

Om hævninger i selskaber mv., se SD-cirk. 1979-12 og Den juridiske vejledning, afsnit C.B

NaturalierDer skal for visse naturalier indeholdes A-skat og AM-bidrag, jf. afsnit B.1.6.

Undtaget for indeholdelseAf visse særligt opregnede indkomstarter, der er gjort til B-indkomst jf. KSL § 45, skal der ikke indeholdes A-skat og AM-bidrag ved udbetaling. Det drejer sig om løn mv. ved civil værnepligt, løn mv. til hushjælp o.l. i privat husholdning, værdi af fri kost og logi, som ydes i forbindelse med løn, hvis værdien ikke kan fastsættes efter Skatterådets normalsatser, diæter til valgstyrere og tilforordnede vælgere samt årlige vederlag på maks. 1.500 kr. fra en forening for arbejde udført for foreningen som led i dennes skattefri virksomhed, jf. KSLbek. § 19 og KSL § 49 B, stk. 2. Told-og skatteforvaltningen beregner i forbindelse med årsopgørelsen AM-bidraget på grundlag af de oplysninger, der er lagt til grund ved skatteansættelsen, jf. KSL § 49 B, stk. 2 og AM-bidraget opkræves i forbindelse med udsendelsen af årsopgørelsen.

Der skal indeholdes A-skat af dagpenge, der udbetales ved ledighed, sygdom eller barsel efter lovgivningen herom, jf. KSL § 43, stk. 2, litra d, jf. KSLbek. § 18, nr. 5, 6 og 8.

Der skal derimod ikke indeholdes AM-bidrag af dagpengene, idet der i AMBL's forstand er tale om offentlig overførselsindkomst, der ikke har karakter af vederlag for personligt arbejde. Dagpengene er derfor ikke omfattet af AMBL § 2, stk. 1, nr. 1.

Arbejdsgivere, der betaler dagpengegodtgørelse efter lov om arbejdsløshedsforsikring § 84, dagpenge efter barselsloven eller sygedagpenge i den såkaldte arbejdsgiverperiode (30 dage) jf. lov om sygedagpenge § 30 , skal således indeholde A-skat, jf. KSLbek. § 18 nr. 6 og 8, men ikke AM-bidrag.

Der skal indeholdes A-skat af feriedagpenge, sygeferiedagpenge, supplerende dagpenge, jf. KSLbek. § 18, nr. 5, samt af kontanthjælp m.v., jf. KSLbek. § 18, nr. 3, der udbetales til ledige. Men der skal ikke indeholdes AM-bidrag.

Der skal indeholdes A-skat af orlovsydelser som udbetales til personer, der er på børnepasningsorlov, jf. KSLbek. § 18, nr.  19 x 41x x33x og x42x x34x ,  eller modtager efterløn og overgangsydelse efter lovgivningen herom, jf. KSLbek. § 18, nr. 5. Af de her nævnte dagpenge mv. skal der ikke indeholdes AM-bidrag.

Der skal ikke indeholdes A-skat af dagpenge, der erstatter B-indkomst eller som efter lov om sygedagpenge § 45 ydes som frivillig sikring ved sygdom eller fødsel, jf. KSLbek. § 18, nr. 8.

Udbetaler arbejdsgiveren i henhold til kollektiv overenskomst, individuel aftale eller lov løn under sygdom og barsel mv. og ikke blot dagpenge i den såkaldte arbejdsgiverperiode, skal der indeholdes A-skat, jf. KSL § 43, stk. 1. Af lønnen  skal der videre indeholdes AM-bidrag, jf. AMBL § 2, stk. 1, nr. 1. Det gælder, uanset om den løn, der udbetales ligger under, over eller svarer til de maksimale dagpenge og uanset om lønnen  kaldes dagpenge eller lignende, og uanset om arbejdsgiveren modtager dagpengerefusion fra det offentlige. For så vidt angår spørgsmålet om bidragspligt ved sygdom og barsel, må det således konkret undersøges , om personen har krav på fuld løn under sygdom eller blot har ret til sygedagpenge fra arbejdsgiveren i 3 uger.

 

Eventuel dagpengerefusion må ikke modregnes, inden der indeholdes A-skat og AM-bidrag. Hvis en ansat, der får udbetalt dagpenge fra det offentlige, af arbejdsgiveren får udbetalt forskellen mellem dagpengene og den almindelige løn, skal arbejdsgiveren indeholde A-skat og AM-bidrag af den supplerende løn.

Arbejdsgivere, der dels udbetaler dagpenge, dels løn under sygdom, skal indeholde A-skat og AM-bidrag af den samlede udbetaling.

Syge- og barselsdagpenge, der udbetales til selvstændigt erhvervsdrivende blev oprindeligt behandlet som virksomhedsindkomst og blev dermed medregnet ved opgørelsen af overskuddet fra selvstændig erhvervsvirksomhed. De nævnte ydelser var derfor oprindeligt anset for omfattet af bidragsgrundlaget for selvstændigt erhvervsdrivende i den dagældende AMBL § 10, se TfS 1995, 201 (DEP).  I SKM2003.416.ØLR har landsretten imidlertid fastslået, at der ikke skal betales AM-bidrag af sygedagpenge, der udbetales til en selvstændigt erhvervsdrivende, som anvender virksomhedsordningen. Der er udsendt et genoptagelsescirkulære, tidligere TSS-cirkulære 2004-23 , hvor der er taget stilling til dommens rækkevidde, herunder vedrørende personkreds og andre lignende overførselsindkomster. Af cirkulæret fremgår, at for selvstændigt erhvervsdrivende og medarbejdende ægtefæller skal hverken sygedagpenge eller andre lignende overførselsindkomster anses for indtægter ved selvstændig erhvervsvirksomhed men som bidragsfri personlig indkomst uden for virksomheden. Det gælder, ud over sygedagpenge, for barselsdagpenge, forældre- og uddannelsesorlovsydelser, iværksætterydelse og etableringsydelse. Se endvidere SKM2005.18.TSS om fortolkningsbidrag til TSS-cirkulære 2004-23. Se C.C.8.3. Se endelig SKM2005.231.TSS, hvor Told- og Skattestyrelsen er blevet spurgt, om ydelser udbetalt ved sygdom og barsel til læger i almen praksis og praktiserende speciallæger samt praktiserende tandlæger er omfattet af genoptagelsescirkulæret. Styrelsen er ligeledes blevet spurgt om tilskud til fleksjob til selvstændigt erhvervsdrivende er omfattet af cirkulæret. Det er styrelsens opfattelse, at udbetalinger ved sygdom og barsel fra private aftalebaserede ordninger ikke er omfattet af genoptagelsescirkulæret, hvorimod tilskud til fleksjob til selvstændigt erhvervsdrivende anses for bidragsfri indkomst uden for virksomheden. Om sygedagpenge mv. til en ægtefælle, der deltager i driften, se afsnit B.7.2 og B.7.3.

Medarbejderfonde kan principielt opdeles i:

  1. Pensionsfonde godkendt efter PBL § 52, jf. lovbekendtgørelse nr. 1246 af 15. oktober 2010 (pensionsbeskatningsloven). Her forstås fonde, der alene har til formål at yde understøttelse til personer, der tidligere har været ansat i arbejdsgiverens virksomhed, eller til sådanne ansattes efterladte ægtefælle, herunder fraskilt ægtefælle, eller efterlevende børn, herunder stedbørn, under 24 år, og hvor tilsagn om støtte ikke gives for mere end ét år ad gangen. Arbejdsgiveren skal ved indbetaling til sådanne fonde beregne AM-bidrag. Udbetalinger anses for bidragsfri B-indkomst.
  2. Hjælpe- og understøttelsesfonde efter LL § 14 F, jf. lovbekendtgørelse nr. 1017 af 28. oktober 2011 . Disse fonde har til formål at betrygge eller forbedre vilkårene for personer eller pårørende til personer, der er eller har været ansat hos den arbejdsgiver, der indskyder eller har indskudt beløb til fondens virke. Fonde godkendt efter LL § 14 F må ikke udbetale ydelser af pensionslignende karakter, men kan yde hjælp til uddannelse, sygehjælp, ferieophold eller sport. Tilsagn om støtte må ikke gives for mere end ét år ad gangen. Arbejdsgiveren skal ikke indeholde A-skat og AM-bidrag af indbetalinger til sådanne fonde. For så vidt angår udbetalinger, se umiddelbart nedenfor.
  3. Andre fonde. Virksomheder, der indbetaler beløb til sådanne fonde, skal ikke indeholde A-skat og AM-bidrag af indbetalingen. For så vidt angår fonde nævnt under 2. og dette punkt, kan der i forbindelse med uddelinger fra fonden blive tale om, at der skal indeholdes A-skat og AM-bidrag, hvis der udbetales beløb til nuværende eller tidligere ansatte. Der vil således skulle indeholdes A-skat og AM-bidrag hvis:
    1. midlerne i fonden hidrører fra den virksomhed, hvor modtageren af ydelsen er eller har været ansat,
    2. arbejdsgiveren/den tidligere arbejdsgiver eventuelt sammen med én eller flere medarbejderrepræsentanter har afgørende indflydelse på beslutningen om, hvilke ansatte/tidligere ansatte, der skal have udbetalt ydelser fra fonden,
    3. kriterierne for uddeling og tidspunktet for beslutningen om at uddele beløb vidner om, at der er tale om løntillæg eller om en pensionslignende ydelse til tidligere ansatte eller disses pårørende. Spørgsmålet, om der skal indeholdes A-skat og AM-bidrag, skal afgøres ved en samlet konkret vurdering.

 

 

 

Om udbetalinger af pensionslignende ydelser fra fonde til tidligere ansatte hos en bestemt arbejdsgiver, se afsnit B.3.5.2. Om ydelser fra PBL § 52-fonde, se afsnit B.1.11.