Dato for udgivelse
10 Sep 2001 12:40
SKM-nummer
SKM2001.337.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
99/01-311-00031
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
lønsumsafgift, erhvervsskole, skole, tilskud, offentlig, modydelse
Resumé

Statstilskud, der gives i henhold til kapitel 3 i lov om erhvervsskoler, skal betragtes som et offentligt tilskud i lønsumsafgiftslovens forstand, ved vurderingen af om en erhvervsskole overvejende er finansieret af offentlige midler. Statstilskuddet kan ikke anses som betaling for en konkret modydelse i lønsumsafgiftslovens forstand.

Reference(r)

Lønsumsafgiftsvejledningen afsnit B.3.2


Statstilskud, der gives i henhold til kapitel 3 i lovbekendtgørelse nr. 962 af 26. oktober 2000 (lov om erhvervsskoler), senest ændret ved lov nr. 286 af 25. april 2001, skal betragtes som et offentligt tilskud i lønsumsafgiftslovens forstand, ved vurderingen af om en erhvervsskole overvejende er finansieret af offentlige midler, jf. lønsumsafgiftslovens § 2a, nr. 2 og lønsumsafgiftsbekendtgørelsens § 1, stk. 2. Statstilskuddet kan ikke anses som betaling for en konkret modydelse i lønsumsafgiftslovens forstand.

Tilskud til erhvervsskoler er bl.a. reguleret af kapitel 3 i lov om erhvervsskoler.

Det følger af lovens § 12, at undervisningsministeren inden for en årlig ramme yder tilskud til skolens administration, ledelse og bygningsdrift m.v. efter stk. 2-7.

Det følger endvidere af § 12, stk. 2, 1. pkt., at driftstilskuddet udgøres af et grundtilskud, der fastsættes på de årlige finanslove, og et tilskud der ydes ud fra den enkelte skoles antal årselever og takst pr. årselev.

Tilskud givet i henhold til § 12 i lov om erhvervsskoler skal betragtes som et tilskud til driften, og skal dermed klassificeres som et offentligt tilskud i lønsumsafgiftslovens forstand.

Det fremgår af lovens § 14, at skoler, der er godkendt efter § 1, efter regler fastsat af undervisningsministeren, kan opnå rammetilskud til de direkte undervisningsudgifter for de i § 1 nævnte uddannelser, medmindre der ydes tilskud til disse udgifter efter de pågældende uddannelseslove.

Ovennævnte rammetilskud er efter fast praksis at betragte som et offentligt tilskud i lønsumsafgiftslovens forstand, hvilket fremgår af lønsumsafgiftsvejledningens afsnit B.3.2.

At tilskuddene skal betragtes som offentlige tilskud underbygges endvidere af § 19 i lov om erhvervsskoler, hvoraf det fremgår, at skolen disponerer frit inden for sit formål ved anvendelsen af de samlede statslige tilskud og øvrige indtægter under et.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter