GB art. 500 og 501Hvis en bevilling skal have gyldighed i flere medlemsstater, kan der udstedes en enhedsbevilling.

Det kan bl.a. være relevant for:
  • aktiv forædling - hvis forædlingsprocesserne skal udføres af ansøgeren eller for dennes regning i forskellige medlemsstater
  • passiv forædling - hvis nogle af varerne skal udføres af ansøgeren fra en eller flere andre medlemsstater
  • midlertidig indførsel - hvis varerne skal anvendes af ansøgeren eller for dennes regning i forskellige medlemsstater
  • forarbejdning under toldkontrol - hvis nogle af arbejdsprocesserne skal udføres af ansøgeren eller for dennes regning i forskellige medlemsstater.

Enhedsbevilling er også relevant for hel eller delvis toldfritagelse for varer som følge af deres art eller særlige anvendelsesformål (end-use).

Ansøgning om en enhedsbevilling udfærdiges på blanket nr. 13.018, se toldvejledningens bilag 153.

Ansøgning og det senere bevillingsudkast samt endelig bevilling skal udarbejdes på et af de sprog, som toldmyndighederne i de berørte medlemsstater har godkendt. Oversættelsen af ansøgningen foretages af ansøger eller for dennes regning. Hvilke sprog der er godkendt, kan fås oplyst ved henvendelse til SKAT, Hovedcentret, Toldenheden.

Ved midlertidig indførsel fremsendes ansøgning til toldmyndighederne i den medlemsstat, hvor varerne skal anvendes første gang. I andre tilfælde fremsendes ansøgning til toldmyndighederne i den medlemsstat, hvor ansøgerens hovedbogholderi føres, hvilket letter revisionsbaseret kontrol af proceduren, og hvor i det mindste en del af den af bevillingen dækkede oplagring, forædling, forarbejdning eller midlertidige udførsel skal foregå.

Hvis der er tvivl om relevante toldmyndighed sendes ansøgningen til toldmyndighederne for det sted hvor ansøgerens hovedbogholderi føres, jf. GB art. 500, stk. 2, 3. afsnit. 3. afsnit er tilføjet GB ved Kommissionens Forordning 2286/2003 af 18. december 2003 der gælder fra 7. januar 2004.

En ansøgning om en enhedsbevilling skal indeholde oplysninger om alle transaktioner i bevillingsforløbet, oplagrings-, forarbejdnings- eller anvendelsessteder og de berørte enheder i SKAT og toldmyndigheder i andre medlemsstater.

Den enhed i SKAT, der modtager en ansøgning om en enhedsbevilling, udarbejder et bevillingsudkast og sender dette sammen med ansøgningen og andet relevant materiale, som skal sikre den nødvendige kontrol med procedurens rette gennemførelse, se afsnit A.19.1, til SKAT, Hovedcentret, Toldenheden, der koordinerer disse bevillinger.

SKAT, Hovedcentret, Toldenheden, sender materialet til toldmyndighederne i den eller de berørte medlemsstater. Disse skal inden en frist på 30 dage fra modtagelsen af materialet fremsætte eventuelle indsigelser imod bevillingsudkastet.

SKAT kan derefter udstede bevillingen, såfremt der ikke inden fristens udløb er fremsat indsigelse, og sender en kopi af den udstedte bevilling til alle de berørte toldmyndigheder.