Tilsynets opgave er først og fremmest at værne om kreditorernes interesser.

Tilsynet skal underrette alle kreditorer  om særligt væsentlige dispositioner, medmindre dispositionerne er nødvendige af hensyn til at bevare skyldnerens virksomhed, varetage kreditorernes fælles interesser på en rimelig måde i øvrigt eller til at erhverve dagliglivets fornødenheder, jf. KL § 15, stk. 4.

Fordringshaverne har vetoret, idet en fjerdedel af de kendte usikrede kreditorer inden syv dage fra modtagelsen af tilsynets meddelelse om dispositionen kan gøre indsigelse imod den.

Dette betyder, at tilsynet skal indkalde kreditorerne til et møde. Hvis over halvdelen af de fremmødte kreditorer stemmer imod dispositionens foretagelse, må denne ikke foretages. Der stemmes efter fordringens størrelse, jf. KL § 15, stk. 5.

Skyldneren skal aflægge regnskab over for tilsynet jf. KL § 15, stk. 2, og i øvrigt er det tilsynets opgave i samarbejde med skyldneren at få etableret en kreditorordning samt sikre en korrekt og saglig behandling af skyldnerens forslag til en kreditorordning.

Varetager tilsynet ikke kreditorernes interesser, bør der foretages indberetning af tilsynet til skifteretten, for at retten kan tage stilling til, om tilsynet skal afsættes, eller betalingsstandsningen skal høre op, jf. KL § 13, stk. 3, eller KL § 16 d.

Tilsynet skal etablere en kontrol med skyldneren, da denne efter KL § 15, stk. 1, ikke må foretage væsentlige dispositioner uden tilsynets samtykke.

Tilsynet må således sikre sig, at skyldneren ikke uden dets samtykke foretager væsentlige dispositioner.

Hvis RIM bliver opmærksom på sådanne forhold, bør tilsynet anmeldes til skifteretten, så retten eventuelt kan ændre tilsynet efter KL § 13.

Hertil kommer, at betaling af gæld kun må ske i overensstemmelse med konkursordenen eller for at afværge tab. Betaling af gæld i overensstemmelse hermed kræver dog tilsynets samtykke, hvis betalingen er af væsentlig betydning.

Som eksempler på væsentlige dispositioner kan nævnes større vareindkøb, der ikke er led i den daglige forretningsgang, salg af fast ejendom eller værdifulde maskiner, nedlæggelse af produktioner og bortforpagtning. Samtykket kan gives til skyldneren eller til dennes medkontrahent og kan være udtrykkeligt eller stiltiende.

Tilsynets samtykke er en forudsætning for, at det deraf følgende krav i en efterfølgende kreditorordning eller konkurs er fortrinsberettiget, jf. KL § 94, nr. 2. I UfR 1986, 369 VLD, blev et salg af en maskine fra en virksomhed under betalingsstandsning tiltrådt af det beskikkede tilsyn. Aftalen blev indgået inden fristdagen og levering og fakturering skete efter fristdagen. Landsretten statuerede, at momskravet efter momslovens regler var opstået under betalingsstandsningen, da levering og fakturering var sket i betalingsstandsningsperioden. Da salget var godkendt af tilsynet, måtte momskravet godkendes efter KL § 94, nr. 2.

Hvis tilsynet uden nogen begrænsninger godkender virksomhedens fortsatte drift, må deraf flydende krav, herunder skatter og afgifter mv., dog bortset fra personlige skatter, anses for fortrinsberettigede, jf. UfR 1984, 969 HD.

Bliver løbende krav trods tilsynets godkendelse ikke betalt, kan dette få betydning for betalingsstandsningens fortsættelse, jf. afsnit H.2.5.1.2. Det samme gælder, hvis skyldneren fortsætter driften af virksomheden uden tilsynets godkendelse.

Om eventuelt erstatningskrav mod tilsynet eller virksomhedens ledelse henvises til afsnit H.2.5.3 og afsnit M.

Uenighed mellem skyldner og tilsyn kan ikke indbringes for skifteretten. Hvis samarbejdet ikke kan etableres, må betalingsstandsningen ophøre efter reglerne i KL § 16 d, se afsnit H.2.5.1.2, eller tilsynet må søges afløst af et andet.

Efter KL § 16 d skal tilsynet underrette skifteretten, hvis det viser sig, at betalingsstandsningen savner et rimeligt formål, skyldneren ikke samarbejder loyalt, eller der ikke på betryggende måde arbejdes på at opnå en samlet ordning med kreditorerne.

Skifteretten bestemmer herefter, om betalingsstandsningen skal ophæves, men forinden afholdes der et møde, hvor skyldner, tilsyn og de eventuelt fremmødte fordringshavere har lejlighed til at udtale sig.

Bliver RIM opmærksom på, at virksomheden ikke betaler de løbende krav på skatter og afgifter, må betalingsstandsningen søges bragt til ophør efter reglerne i KL § 16 d ved, at tilsynet eller skifteretten underrettes om forholdet. For at varetage RIM´s interesser bedst muligt i en sådan situation, kan fortrinsstillingen for Skat´s krav sikres ved, at der inden 3 uger efter betalingsstandsningens ophør indgives konkursbegæring, jf KL § 1, stk. 2.

Tilsvarende gælder, hvis skyldneren, på trods af tilsynets manglende godkendelse, fortsætter virksomheden.