Indhold

Afsnittet handler om, at der er fastsat en række undtagelser fra de ordinære frister for genoptagelse af afgiftstilsvar og godtgørelse af afgift.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Forlængelserne vedrører såvel nedsættelser som forhøjelser
  • Generelle begrænsninger i mulighederne for ekstraordinær fastsættelse
  • Direkte følgevirkninger.

Regel

Der er fastsat en række undtagelser fra de ordinære frister i SFL § 31. Se SFL § 32. Der er tale om tilfælde, hvor den afgiftspligtige eller den godtgørelsesberettigede, henholdsvis SKAT er uden skyld i, at opgørelsen er foretaget forkert.

Forlængelserne vedrører såvel nedsættelser som forhøjelser

Disse forlængelser i SFL § 32, stk. 1, af den almindelige ændringsfrist vedrører såvel nedsættelser som forhøjelser og dermed ændringer på grundlag af genoptagelsesanmodninger fra afgiftspligtige/godtgørelsesberettigede og på SKATs initiativ. I praksis er det dog alene kriterierne i SFL § 32, stk. 1, nr. 2, der er fælles for den afgiftspligtige henholdsvis godtgørelsesberettigede og myndighederne. SFL § 32, stk. 1, nr. 1, og nr. 4, er lavet for at undgå for høje opgørelser af afgiftstilsvar, mens SFL § 32, stk. 3, er lavet for at undgå for lave opgørelse af afgiftstilsvar.

Opregningen i SFL § 32, stk. 1, nr. 1 - 4 er udtømmende. Der er således ikke mulighed for ekstraordinær genoptagelse under hensynstagen til individuelle særlige hensyn, som ikke falder ind under genoptagelsesmulighederne i SFL § 32, stk. 1.

Generelle begrænsninger i mulighederne for ekstraordinær fastsættelse

Mulighederne for ekstraordinær fastsættelse i SFL § 32, er generelt begrænset dels af reglerne i SFL § 32, stk. 2 og 3, dels ved at der ikke kan ske ændring, hvis der er indtrådt forældelse efter udløbet af en 10-årig frist. Se SFL § 34 a, stk. 4.

Forældelsesfristen er ti år for alle krav afledt af en ekstraordinær fastsættelse af afgiftstilsvar og godtgørelse heraf. Se A.A.9.3 om begyndelsestidspunkt for beregning af denne 10 års-frist. Fristen er absolut og kan ikke suspenderes, men vil dog være afbrudt, hvis der varsles ansættelsesændring, henholdsvis anmodes om genoptagelse, inden 10 års-fristens udløb. I så fald vil det afledte krav tidligst være formueretligt forældet et år efter, at den skattepligtige er blevet underrettet om afgørelsen. Se SFL § 34 a, stk. 2, og forældelseslovens § 21, stk. 2.

Direkte følgevirkninger

Hvis betingelserne i SFL § 32, stk. 1, for at ændre opgørelsen af afgiftstilsvaret efter udløbet af den ordinær 3-års frist i SFL § 31, er opfyldt, er der ikke hjemmel til at ændre andre forhold, medmindre der er tale om direkte følgevirkninger af den skete ændring.