Indledning

Den juridiske vejledning er opdelt i områder for hver styrelse, som er ansvarlig for egne afsnit. Dette er en konsekvens af, at Skatteforvaltningen består af en række styrelser.

Afsnit C.A Personbeskatning indgår i Skattestyrelsens del af Skatteforvaltningens fælles juridiske vejledning.

Se også

Se også det fælles afsnit Om Den juridiske vejledning.

I afsnittet "Den juridiske vejledning - et bidrag til retssikkerheden" findes en oversigt over vejledningens hovedafsnit fordelt på de enkelte styrelser.

Bemærk

De formelle regler for Skatteforvaltningens - herunder Skattestyrelsens - område er beskrevet i

 • Afsnit A.A Processuelle regler for Skatteforvaltningens opgaver
 • Afsnit A.B Angivelse og afregning
 • Afsnit A.C Kontrol og straf
 • Afsnit A.D Opkrævning.

Forkortelser

I afsnittet "Lovforkortelser mv." findes en liste over

 • lovforkortelser
 • forkortelser for myndigheder, institutioner mv., som er anvendt i forbindelse med henvisninger til domme og andre afgørelser mv.
 • forkortelser for selskabsformer. 
Resumé

Afsnit C.A. Personbeskatning handler om:

 • Principperne for personers indkomstopgørelse (C.A.1)
 • Principperne for indkomst og fradrag (C.A.2)
 • Indtægter (C.A.3)
 • Fradrag (C.A.4)
 • Personalegoder (C.A.5)
 • Gaver, legater og gevinster (C.A.6)
 • Rejseudgifter (C.A.7)
 • Beskatning af ægtefæller (C.A.8)
 • Beskatning af børn (C.A.9)
 • Pensions-, forsikrings- og opsparingsordninger mv. (C.A.10)
 • Renter (C.A.11)
 • Arbejdsmarkedsbidrag for lønmodtagere mv. (C.A.12).
Hvad er nyt?

Vedr. afsnit C.A.3.6.5 Ydelser efter de sociale pensionslove

Ved lov nr. 2202 af 29. december 2020 er der indført en ret til Tidlig Pension. Tidlig Pension betyder, at man har ret til at gå 1, 2 eller 3 år tidligere på pension afhængig af, hvor mange år man har været tilknyttet arbejdsmarkedet, såfremt en række betingelser er opfyldt. Der kan tidligst opnås ret til Tidlig Pension fra og med den 1. januar 2022.

Nyt underafsnit i C.A.5.17. Aktieløn

I afsnit C.A.5.17.1 om medarbejderaktier omfattet af ligningslovens § 16 er der indarbejdet et nyt underafsnit om køb af medarbejderaktier til indre værdi eller anden favørkurs, se afsnit C.A.5.17.1.2. Det nye underafsnit er indarbejdet pga. styresignalet om praksisændring vedrørende beskatning ved medarbejderes køb af aktier eller anparter i det selskab, hvor de er ansat, se SKM2020.351.SKTST.

Afsnit C.A.10 Pensions- forsikrings- og opsparingsordninger mv. 

Ved lov nr. 2223 af 29. december 2020 fastsættes regler om, at midlerne i aldersforsikringer og aldersopsparinger ikke længere må være investeret i unoterede kapitalandele og unoterede andele i alternative investeringsfonds, og skal udtages af aldersordningens depot.

De nye regler er indsat i afsnittene:
C.A.10.2.6.2      Anbringelsesregler for aldersforsikring og aldersopsparing
C.A.10.2.6.5      Dispositioner over aldersforsikringer og aldersopsparing
C.A.10.2.6.4.7   Udbetaling ved ophævelse i utide

Ved lov nr. 2197 af 29. december 2020 er der foretaget en række justeringer af reglerne i pensionsbeskatningsloven.

Ændring af periodisering for indbetalinger er indsat i afsnittene:
C.A.10.2.1.3.1.1  Arbejdsgiveradministrerede ordninger set i forhold til den ansatte
C.A.10.2.1.3.2     Private pensionsordninger med indbetalingsperiode på 10 år eller mere
C.A.10.2.6.3.3.1  Beløbsgrænserne på 5.300 kr. og 50.200 kr.

Den nye mulighed for korrektion og tilbagebetaling af indbetalinger i PBL § 22E er indsat i afsnittene:
C.A.10.2.7.2 Korrektioner af pensionsaftaler

Afsnit C.A.11 Renter

Nyt underafsnit i C.A.11.2.3 Særlige renter og rentelignende udgifter

I afsnit C.A.11.2.3 om særlige renteudgifter og rentelignende udgifter er der indarbejdet et nyt underafsnit om lån til uddannelsesløft.