Indhold

Afsnit indeholder:

 • Generelt om spil omfattet af spillelovgivningen
 • Definition af begrebet "indsats"
 • Definition af begrebet "gevinst"
 • Særligt om Pyramidespil.

Generelt om spil omfattet af spillelovgivningen

Alle spil er som udgangspunkt omfattet af spillelovgivningen i Danmark, medmindre spillet er specifikt reguleret af anden lovgivning eller bevilling. Dette gælder uanset, om der kræves tilladelse til udbuddet af spillet.

Lov for Grønland om visse spil (SPILGRØL) er gældende for

 • lotteri, herunder klasselotteri
 • væddemål
 • væddemål på hunde og hestevæddemål
 • onlinekasino, eller
 • lokale puljevæddemål på visse sportsgrene.

Spillelovgivningen omfatter dog ikke spil eller konkurrencer, som udelukkende er baseret på færdighed, fx skak. Dette vil sige, at når et spils forløb alene er baseret på en spillers evne, viden eller behændighed, vil spillet ikke være omfattet af spillelovgivningen.

Spillelovgivningen omfatter ej heller:

 • landbaseret turneringsbackgammon,
 • gevinstopsparinger,
 • præmieobligationer,
 • væddemål om den fremtidige værdi af finansielle aktiver, fx aktiekurser, værdipapirer, råvarer og lignende, eller
 • spil under private former for mindre beløb.

Nogle spil kræver tilladelse fra Spillemyndigheden, før de kan udbydes. Disse spil har følgende til fælles:

 • deltagerne skal betale en indsats for at deltage i spillet,
 • deltagerne kan opnå en chance for at vinde en gevinst, og
 • der i aktiviteten indgår et væddemål eller et spil, hvor gevinstchancen udelukkende beror på tilfældighed eller beror på en kombination af færdighed og tilfældighed.

Se SPILL § 3, stk. 1

Alle tre betingelser skal være opfyldt for, at der er tale om et tilladelsespligtigt spil.

Definition af begrebet "indsats".

En indsats er et vederlag af økonomisk værdi, som betales for at kunne deltage i spillet. Der er typisk tale om penge, men det kan også være andre genstande, gavebeviser mv.

x

Eksempler

 1. Indenfor de senere år har en del markedsføringsspil været udbudt via informations- og indholdstjenester med integreret taksering (de tidligere service 900-tjenester) eller via sms. Fælles for tjenesterne er, at deltageren/spilleren, for at benytte sig af disse tjenester, skal betale et gebyr til teleudbyderen. Dette gebyr overstiger de reelle omkostninger der er forbundet med teletransmissionen. Gebyret deles typisk mellem teleudbyderen og arrangøren af spillet. Betaling af et gebyr, som overstiger omkostningerne til teletransmission, postforsendelse mv., anses efter denne lov som en indsats.
 2. Modsætningsvist vil en gættekonkurrence, hvor betaling udgør et meget lille deltagergebyr (1-2 kr.), dvs. overtaksering, vil betalingen ikke blive betragtet som indsats i et spil. I de tilfælde, hvor en gættekonkurrence afholdes i en radio- eller tv-udsendelse, og gættekonkurrencen ikke udgør hovedindholdet af udsendelsen, vil en betaling via en informations- og indholdstjeneste med integreret taksering eller en mobil betalingstjeneste, som ikke overstiger 5 kr. pr. døgn pr telefonnummer, ikke blive betragtet som indsats.
 3. Krav om betaling af gebyr for deltagelse i et spilarrangement vil som udgangspunkt sidestilles med betaling af indsats i spillet. Fx vil et kontingent, der skal betales for medlemskab af en klub, forening og lignende, betragtes som indsats i et spil, når et væsentligt formål med klubben er at afholde spil, og at spillerens indsats helt eller delvist dækker omkostningerne med at etablere spillet - herunder finansieringen af gevinsterne. Herudover anses det også for at være indsats i et spil, når der ved deltagelse i et spilarrangement er en betingelse om, at deltageren skal betale udbyderen eller arrangøren for tilknyttede ydelser, fx betaling for undervisning, mad og drikke. Se VLR af 13. marts 2005 (J.nr. SAS-2004-882-0001).
 4. Ved salgsfremmende konkurrencer vil en ekstra betaling af et beløb udover betalingen for købet af selve varen eller ydelsen, anses for at være indsats. Det samme gør sig gældende, hvis der skal betales en midlertidig forhøjet pris for en vare eller ydelse.

x

Definition af begrebet "gevinst"

En gevinst kan være både penge, varer eller andre ydelser af økonomisk værdi. Der behøver ikke være sammenhæng mellem spillerens indskud og den gevinst, der kan vindes. En sponsoreret gevinst vil derfor også være en gevinst.

Derimod vil ekstra liv eller kugler i et spil på en morskabsautomat, fx et arkadespil eller en flippermaskine, ikke betragtes som en gevinst.

x

Definition af begrebet "tilfældighed"

Med "tilfældighed" i et spil forstås elementer, som spilleren ikke kan påvirke fx lodtrækninger, terningkast og uddeling af spillekort.

Et indbygget tilfældighedselement behøver dog ikke alene være et"mekanisk" tilfældighedselement. Det kan også være et element, der udefra set ligner et færdighedselement, men som på grund af sværhedsgraden bliver til et tilfældighedselement. I sådan en "konkurrence", vil man selv med ekspertviden ikke have mulighed for at gætte det rigtige svar. Hertil er der for mange ubekendte faktorer. Derfor vil de afgivne svar i konkurrencen være tilfældige.

Eksempel

En konkurrence, hvor man skal gætte antallet af riskorn i en krukke eller den præcise vægt på en gris.

Sportskonkurrencer ikke omfattet af loven, selv om eksterne tilfældige faktorer, såsom vejr, banens beskaffenhed og lignende kan påvirke sportskonkurrencens udfald. Loven omfatter således ikke sportsaktiviteter som fodbold, håndbold, bowling, billard m.v. eller behændighedsspil som ringspil, boldkast, dart etc.

Loven omfatter heller ikke quizprogrammer, computerspil, prisopgaver og lignende, såfremt udfaldet af konkurrencen alene beror på deltagerens færdigheder.

x

Definition af landbaseret og online udbud

Online spil defineres som spil ved brug af fjernkommunikation. Dvs.at spillet udbydes, indgås og foregår uden at spilleren og spiludbyderen mødes fysisk.

Omvendt vil udbud af spil, hvor spilleren og udbyderen mødes fysisk anses som landbaseret udbud af spil.

Se også

Se også:

 • Afsnit J.A.2 Ansøgning om tilladelse til udbud af spil i forhold til de enkelte specielle spiltyper.

Særligt om Pyramidespil

x

Pyramidespil er som udgangspunkt ikke spil i traditionel forstand, da muligheden for gevinst ikke bygger på tilfældigheder eller deltagernes dygtighed, men på antallet af deltagere, der efterhånden indtræder i "pyramiden". Definitionen adskiller sig således for spil defineret efter SPILL § 5.

Ved pyramidespil forstås pyramidisk opbyggede arrangementer, hvor:

 • Deltagelse kræver indskud af penge eller andre økonomiske værdier,

  Ved indskud af andet end penge, skal der foretages en konkret vurdering af, om indskuddet har en økonomisk værdi. Indskud, der består af genstande af en helt ubetydelig værdi, er ikke omfattet af forbuddet.

 • deltagerne stilles mulighed for økonomisk vinding i udsigt, og
 • en sådan vinding hovedsagelig hidrører fra indskud fra deltagere, der efterhånden indtræder i arrangementet.

Se SPILL § 24.

Der er tale om et arrangement, hvor der sker indskud af penge eller andre økonomiske værdier, som bevæger sig fra bunden af "pyramiden" mod toppen, mens der ikke - eller kun i mindre omfang - skabes en omsætning fra salg af varer eller tjenesteydelser.

Det anses kun for at være pyramidespil, når den økonomiske gevinst hovedsagelig stammer fra indskud fra nye deltagere. Betaling af et indskud for opnåelse af en "forhandlerrettighed" er ikke i sig selv ensbetydende med, at der er tale om pyramidespil. Det afgørende for denne del af vurderingen er således, om værdien af det produkt, der forhandles, står i rimeligt forhold til indskuddet og kan anses som en del af et sædvanligt erhvervsmæssigt forhold. Hvis indtjeningen ved forhandlingen af produktet omvendt har en underordnet betydning i forhold til den indtjening, der hidrører fra hvervningen af nye deltagere, taler dette for, at der er tale om et ulovligt pyramidespil.

Udenfor falder derfor de egentlige salgsorganisationer, der er pyramidisk opbygget, de såkaldte Multi Level Marketing virksomheder. Afgrænsningen mellem Multi Level Marketing og pyramidespil beror på en konkret vurdering, men som tommelfingerregel kan man sige, at såfremt der ikke er et salg af reelle produkter, er der tale om et ulovligt pyramidespil.

Der vil blive foretaget en helhedsvurdering af det enkelte arrangement, herunder en konkret vurdering af, hvorfra omsætningen reelt stammer, og uanset hvad indskuddet formelt betegnes. Det har blandt andet til formål at forhindre forsøg på omgåelse af reglerne.

Bemærk

Det strafbare område er udvidet til også at omfatte personer, der udbyder pyramidespil med henblik på at hverve nye medlemmer. Dette gælder uanset, om det potentielle medlem rent faktisk senere bliver en del af arrangementet. Herudover vil handlinger, der går ud på at organisere og forberede pyramidespil, efter en konkret vurdering kunne straffes som forsøg på/eller medvirken til at udbyde pyramidespil. Den blotte deltagelse i et pyramidespil i form af betaling af indskud er dog ikke strafbart efter lov om spil.

Se almindelige bemærkninger, afsnit 3.2, til LFS 16 1999/1.

x