Skattestyrelsen kan i ganske særlige tilfælde tillade, at en hensættelse efter FBL § 4 stk. 4, kan fortsætte i en periode, der overstiger 5 år. Se FBL § 4, stk. 6.

Anmodningen om fristforlængelse skal sendes til Skattestyrelsen. Da der er tale om en dispensationsanmodning, skal anmodningen være Skattestyrelsen i hænde inden udløbet af 5 års fristen.

Dispensationen er afhængig af, at det sandsynliggøres, at det ikke har været muligt eller rimeligt at anvende beløbet til fondens formål inden for tidsfristen. Det skal skyldes omstændigheder, der ikke var forudsigelige på hensættelsestidspunktet.

Ved afgørelsen kan der lægges vægt på, om der er tale om en beskeden forlængelse af fristen for at anvende det hensatte beløb.

Dispensationsadgangen efter fondsbeskatningsloven administreres i praksis relativt restriktivt.

For så vidt angår de tilfælde, hvor en fond har foretaget en hensættelse, som ikke anvendes, og fonden derefter overgår til en selskabsbeskatning efter SEL § 1, stk. 1, nr. 6, for efterfølgende at overgå til fondsbeskatning igen, regnes tidsfristen på 5 år for anvendelsen af de oprindelige hensættelser fra overgangen til fondsbeskatning igen. Se afsnit C.D.9.2.3 for mere herom.