Indhold

Dette afsnit handler om efterbetaling.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Urigtig angivelse
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Har en virksomhed afgivet en urigtig angivelse eller urigtig indberetning til indkomstregisteret, så virksomheden har angivet for lidt i skatter og afgifter eller har fået udbetalt for meget i godtgørelse, anmoder Skatteforvaltningen virksomheden om at betale det skyldige beløb senest 14 dage efter påkrav. Se OPKL § 5, stk. 1.

Efterbetalingsreglerne gælder for moms, lønsumsafgift, punktafgifter og indberetninger til indkomstregisteret af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag. Se OPKL - bilag 1.

Urigtig angivelse

Hvis det konstateres, at en virksomhed har

  • afgivet en urigtig angivelse, fx en forkert momsangivelse, eller lavet en urigtig indberetning til indkomstregisteret, fx forkert indberettet A-skat,
  • fået for meget udbetalt i godtgørelse, fx har fået udbetalt for meget i negativ moms,

anmoder Skatteforvaltningen virksomheden om, at betale det skyldige beløb senest 14 dage efter påkrav.

Det samme gælder, hvis virksomheden ikke har indsendt angivelse og xtilsvaret er blevet foreløbigt fastsatx, hvor det viser sig, at det foreløbigt fastsatte tilsvar er for lavt. Se om foreløbige fastsættelser i OPKL § 4, stk. 1.

De korrekte angivelser opgøres på grundlag af virksomhedens regnskaber i den udstrækning, disse kan benyttes som grundlag for opgørelse.

Hvis beløbet betales inden for 14-dages-fristen for Skatteforvaltningens betalingspåkrav efter OPKL § 5, stk. 1, skal der ikke betales renter. Betales beløbet først efter de 14 dage, skal beløbet forrentes fra den dag, Skatteforvaltningen har fremsat påkrav om betaling. I øvrigt anvendes forrentningsprincippet og rentesatsen efter OPKL § 7, stk. 1 og 2.

Se også

Afsnit A.B.4.6 Forsinket angivelse, indberetning og betaling af skatter og afgifter.

Afsnit A.A.2.8 Særligt om efterangivelser og afsnit A.A.2.9 Særligt om Digital Ret Indberetning (DRI). 

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse 

Afgørelsen i stikord

Kommentarer

Kendelser

SKM2015.706.LSR

Et selskab havde indgivet urigtige momsangivelser af købsmoms som følge af en ansats bevidste momssvindel. Selskabet havde herefter fået tilbagebetalt negativ moms på et urigtigt grundlag, og den ansatte regnskabschef overførte beløbet til sin private konto. Selskabet hæftede for det manglede momsbeløb.