Dato for offentliggørelse
28 Aug 2015 14:31
Tidsfrist for afgivelse af høringssvar
11 Sep 2015 23:59
Kontaktperson
Benjamin Bødtker
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
15-0724695
Dokument type
Udkast til styresignal
Overordnede emner
Skat
Emneord
Virksomhedsordningen, indskudskontoen, hævning, genoptagelse
Resumé

Styresignalet beskriver retsstillingen, når et aktiv indgår i virksomhedsordningen uden at betingelserne herfor er opfyldt, og aktivet derfor skal udtages af ordningen

Reference(r)

Virksomhedsskatteloven § 3
Virksomhedsskatteloven § 5

Henvisning

 Den juridiske vejledning 2015-2, afsnit C.C.5.2.2.

Høringsparter
Høringsliste SKAT.docx

1. Baggrund
Der har vist sig behov for, at SKAT fastlægger praksis for, hvordan der skattemæssigt skal forholdes, når en skattepligtig, der anvender virksomhedsordningen, anbringer et aktiv i ordningen, uden at betingelserne herfor er opfyldt.

Aktiver, som en skattepligtig har anbragt i virksomhedsordningen, uden at virksomhedslovens betingelser herfor er opfyldt, skal udtages af ordningen med virkning fra det tidligst mulige tidspunkt.

I forbindelse med at et aktiv udtages af virksomhedsordningen, foretages de konsekvensændringer, der er afledt af, at aktivet udtages.

Som eksempler på aktiver, der ikke kan indgå i virksomhedsordningen, kan nævnes:

  • Aktiver, der udelukkende benyttes privat

  • Aktiver, der både benyttes privat og erhvervsmæssigt, og hvorom der ikke er fastsat særlige regler, i henhold til hvilke aktiverne kan indgå i virksomhedsordningen.

  • Aktier omfattet af aktieavancebeskatningsloven, medmindre den skattepligtige driver næring med sådanne aktiver, eller der er tale om aktier, der er udstedt af et investeringsselskab, jf. aktieavancebeskatningslovens § 19

  • Aktiver, der indgår i en virksomhed, hvorfra indkomsten er kapitalindkomst, jf. personskattelovens § 4, stk. 1, nr. 9 eller 11.

2. Frister for at udtage aktiver af virksomhedsordningen
Aktiver, der uretmæssigt er anbragt i virksomhedsordningen, skal udtages af ordningen i det første indkomstår, der ligger inden for genoptagelsesfristen.

Forud for at et aktiv udtages af virksomhedsordningen, må det vurderes, om der skal ske genoptagelse inden for den ordinære ligningsfrist i skatteforvaltningslovens § 21, stk. 1, eller om der skal ske ekstraordinær genoptagelse efter skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5, hvor forældelsesfristen er 10 år for det afledte skattekrav.

Der kan efter skatteforvaltningslovens § 21, stk. 1, senest ske genoptagelse den 1. maj i det 4. indkomstår efter indkomstårets udløb.

Hvis der i forbindelse med, at et aktiv uretmæssigt er blevet anbragt i virksomhedsordningen, er udvist forsæt eller grov uagtsomhed, kan der ske ekstraordinær genoptagelse efter skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5. Dette betyder, at der kan ske genoptagelse indtil 10 år tilbage, jf. skatteforvaltningslovens § 34 a, stk. 4.

3. Aktivet kan udtages fra indskudskontoen inden for genoptagelsesfristen
Hvis aktivet indgår på virksomhedens indskudskonto, og det er muligt at korrigere indskudskontoen inden udløbet af genoptagelsesfristen, skal SKAT udtage aktivet fra indskudskontoen til det beløb, hvortil det er indskudt, således at den skattepligtige bliver stillet som om, det pågældende aktiv ikke var kommet ind i virksomhedsordningen.

4. Aktivet kan ikke udtages fra indskudskontoen inden for genoptagelsesfristen
Virksomhedsskattelovens § 5 angiver, i hvilken rækkefølge beløb anses for hævet i virksomheden og overført til den skattepligtige. Hvis et aktiv uberettiget er indskudt i virksomhedsordningen, men det på grund af genoptagelsesfristen ikke er muligt at korrigere indskudskontoen, udtager SKAT aktivet over hæverækkefølgen, jf. virksomhedsskattelovens § 5, i det første indkomstår, der ligger inden for genoptagelsesfristen. Aktivet udtages med virkning fra primo indkomståret.

Aktivet skal som hovedregel udtages til handelsværdien på det tidspunkt, hvor det udtages.

Der gælder den undtagelse til hovedreglen, at et aktiv, der både før og efter, at det tages ud af virksomhedsordningen, har været anvendt erhvervsmæssigt, skal udtages til den nedskrevne værdi. Dette betyder, at et aktiv, der udtages af virksomhedsordningen, fordi ordningen ikke kan anvendes på indkomst fra virksomheder, hvis indkomst er kapitalindkomst efter personskattelovens § 4, stk. 1, nr. 9 eller 11, skal udtages til den nedskrevne værdi.

5. Udtagelse af et aktiv, der ikke indgår på indskudskontoen
Hvis aktivet ikke indgår på indskudskontoen, fordi det efter virksomhedens start er anskaffet for virksomhedens midler, skal aktivet udtages over hæverækkefølgen, jf. virksomhedsskattelovens § 5.

Dersom det inden for genoptagelsesfristen er muligt at udtage aktivet på det tidspunkt, hvor det blev anskaffet, skal aktivet udtages med virkning fra dette tidspunkt til anskaffelsessummen.  

Hvis det på grund af genoptagelsesfristen ikke er muligt at udtage aktivet med virkning fra anskaffelsestidspunktet, skal aktivet udtages med virkning fra det første indkomstår, der ligger inden for genoptagelsesfristen. Aktivet skal værdiansættes efter de principper, der er beskrevet under punkt 4.

6. Gyldighed
Styresignalet ophæves ved indarbejdelse i Den juridiske vejledning 2016-1.