Dato for offentliggørelse
22 Oct 2015 08:05
Tidsfrist for afgivelse af høringssvar
06 Nov 2015 23:59
Kontaktperson
Stig Jacobsen
Myndighed
SKAT, Jura
Sagsnummer
15-2816593
Dokument type
Udkast til styresignal
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Emneord
Momsgodtgørelse, byggemodning
Resumé

Virksomheder, der skal betale moms af levering af byggegrunde, som virksomheden har i behold ved udgangen af 2015, skal senest den 31. december 2015 anmode om godtgørelse af fradragsberettiget moms af virksomhedens udgifter til byggemodning, advokat, revisor m.v. vedrørende de omhandlede byggegrunde, der afholdt før momspligtens indtræden den 1. januar 2011, jf. § 1 i lov nr. 520 af 12. juni 2009. 

Overgangsbestemmelsen i lovens § 3, stk. 3 angiver for hvilken periode, der kan gives godtgørelse af afgift. Det er på denne baggrund SKATs opfattelse, at reglerne i skatteforvaltningslovens § 31 og § 32, ikke kan finde anvendelse.

Reference(r)

Note 2 til momsloven

Henvisning

Den juridiske vejledning 2015-2, afsnit D.A.5.9.1, Vejledning E nr. 191, kapitel 9

Høringsparter
Høringsliste Moms.docx

Baggrund og problemstilling

Ved Lov nr. 520 af 12. juni 2009, lov om ændring af lov om merværdiafgift og lov om lønsumsafgift m.v. (Ophævelse af visse momsfritagelser og øget lønsumsafgift for den finansielle sektor mv.) med senere ændringer, blev momsfritagelsen for levering af fast ejendom delvist ophævet, således at der med virkning fra den 1. januar 2011 skal betales moms af levering af nye bygninger og byggegrunde, når leveringen foretages af en afgiftspligtig person, der handler i denne egenskab.

Ændringsloven fastsætter i lovens § 3, stk. 3, en overgangsregel, hvorefter virksomhederne kan anmode om godtgørelse af moms af byggemodningsudgifter mv., som virksomheden har betalt før ikrafttrædelsestidpunktet den 1. januar 2011 for ophævelse af momsfritagelsen for levering af byggegrunde.

Fristen for at anmode om godtgørelse i henhold til overgangsreglen er den 31. december 2015. Der er rejst spørgsmål om skatteforvaltningslovens §§ 31 og 32 finder anvendelse, således at der kan ske eksempelvis ordinær genoptagelse, jf. SFL § 31, stk. 2, regnet  fra udløbet af angivelsesfristen for sidste momsperiode i 2015 for "glemte" momsudgifter som nævnt i lovens § 3, stk. 3, 4. punktum.

Lovgrundlag

Lovens § 3, stk. 3 har følgende ordlyd:

"Virksomheder omfattet af afgiftspligten i momslovens § 13, stk. 1, nr. 9, litra b, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 2, kan anmode told- og skatteforvaltningen om godtgørelse af afgift på udgifter til byggemodning, advokat, revisor m.v. afholdt inden den 1. januar 2011, når leveringen af byggegrunden eller den særskilte levering af en bebygget grund sker med afgift efter den 1. januar 2011. Godtgørelsen omfatter fradragsberettigede byggemodningsudgifter m.v., der ikke tidligere er fradraget, og gives i forbindelse med det afgiftspligtige salg. Anmodningen om godtgørelse skal indsendes samtidig med angivelsen af afgift vedrørende salget. For grunde, der ikke er solgt 5 år efter den 1. januar 2011, kan godtgørelse gives ved udgangen af 2015. Udgifterne skal kunne dokumenteres på anmodning af told- og skatteforvaltningen, og dokumentationen skal opbevares i 5 år efter anmodningstidspunktet."

SKAT´s opfattelse 

Fristen for at anmode om godtgørelse i henhold til overgangsreglen i § 3, stk. 3, i lov om ændring af lov om merværdiafgift og lov om lønsumsafgift m.v. (Ophævelse af visse momsfritagelser og øget lønsumsafgift for den finansielle sektor m.v.) for moms af udgifter til byggemodning, advokat, revisor mv., der er afholdt inden lovens ikrafttræden den 1. januar 2011, vedrørende byggegrunde, for hvilke, der skal betales moms, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 9, litra b, jf. § 3 og § 4, udløber den 31. december 2015.

Efter bestemmelsen i lovens § 3, stk. 3, kan virksomhederne få godtgjort en afholdt momsudgift i forbindelse med en byggemodning, hvis udgiften er afholdt før den 1. januar 2011, men hvor byggegrunden sælges efter den 1. januar 2011, inden for en frist på 5 år regnet fra lovens ikrafttrædelse. 

Det er SKATs opfattelse, at der i lov nr. 520 af 12. juni 2009 er taget endelig stilling til i hvilken periode, der kan indrømmes godtgørelse af moms af de i lovens § 3, stk. 3, nævnte udgifter i forbindelse med de omhandlede byggegrunde. Da overgangsreglen er en særbestemmelse, og reglen eksplicit angiver for hvilken periode (5 år), der kan gives godtgørelse af afgift, følger det af almindelige fortolkningsprincipper (lex specialis), at reglerne i skatteforvaltningslovens § 31 og § 32 ikke kan finde anvendelse.

Ophævelse

Styresignalet bortfalder på datoen for offentliggørelse af Den juridiske vejledning 2016-1.