Registreringsafgift betaler du første gang, du indregistrerer en bil eller motorcykel. Køretøjer drevet af brændselsceller er fritaget for registreringsafgift, hvis du anmelder køretøjet til registrering inden udgangen af 2021.

Importerer du en bil eller motorcykel fra udlandet, skal du også betale registreringsafgift.

Køber du en ny bil eller motorcykel i Danmark, sørger forhandleren normalt for registreringsafgift og nummerplader.

For alle biler og motorcykler beregnes registreringsafgiften ud fra den afgiftspligtige værdi, det vil sige værdien inkl. moms, men ekskl. registreringsafgift. Beløbene i tabellen nedenfor er angivet i 2021-niveau. 

Køretøj Registreringsafgift
Personbiler

25 % af 65.000 kr.
85 % af 65.000-202.200 kr.
150 % af resten.

Motorcykler

25 % af 20.000 kr.
85 % af 20.000-68.000 kr.
150 % af resten.

Varebiler og lastbiler (op til 4.000 kg)

0 kr. af de første 75.000 kr.
50 % af resten. 
Undtagelse: For åbne vare- og lastbiler (pick-ups og ladvogne) og kassevogne uden siderude i venstre side bag førersædet, som har en tilladt totalvægt på mere end 3.000 kg, kan afgiften dog højst udgøre 47.0000 kr.

Lastbiler (over 4.000 kg) Der skal som udgangspunkt ikke betales registreringsafgift.
Busser 0 kr. af de første 12.100 kr. af afgiftsværdien
60 % af resten.
Nul-emissionskøretøjer (elbiler mv.)

Et nul-emissionskøretøj kan enten være en nul-emissionsbil (biler, der udleder 0 gram CO2 pr. km, typisk elbiler) eller en el- eller brændselscelledrevet motorcykel.

For elbiler gives et særligt fradrag i den afgiftspligtige værdi på 1.700 kr. pr. kWh batterikapacitet, der anvendes til fremdrift, dog højst 45 kWh. Fradraget nedskrives årligt og udgør 1.300 kr. i 2022, 900 kr. i 2023, 500 kr. i 2024, hvorefter det bortfalder fra og med 2025. 

For nul-emissionskøretøjer beregnes afgiften først efter de almindelige regler for personbiler, motorcykler, varebiler og   busser.

Af den beregnede afgift betales dog kun 40 %, hvis køretøjet registreres inden 2026. Herefter indfases afgiften løbende, indtil den er fuldt ud indfaset i 2035. 

Derudover gives der særlige bundfradrag i den beregnede afgift for nul-emissionskøretøjer. 

Nul-emissionspersonbiler gives et bundfradrag på 170.000 kr. i registreringsafgiften ved registrering i 2021. Nul-emissionsvarebiler gives et bundfradrag på 80.000 kr. ved registrering i 2021, mens fradraget for el-og brændselscelledrevne motorcykler udgør 106.500 kr. ved registrering i 2021. Størrelsen på fradragene nedskrives årligt med nærmere bestemte beløb. 

Lav-emissionsbiler (typisk plug-in-hybridbiler)

En lav-emissionsbil er en bil, der udleder mere end 0 men mindre end 50 g CO pr. kilometer. Motorcykler er ikke omfattet af disse regler. 

For lav-emissionsbiler gives et særligt fradrag i den afgiftspligtige værdi på 1.700 kr. pr. kWh batterikapacitet, der anvendes til fremdrift, dog højst 45 kWh. Fradraget nedskrives årligt og udgør 1.300 kr. i 2022, 900 kr. i 2023, 500 kr. i 2024, hvorefter det bortfalder fra og med 2025.

For lav-emissionsbiler beregnes afgiften først efter de almindelige regler for personbiler, motorcykler, varebiler og   busser. Af den beregnede afgift betales dog kun 45 %, hvis køretøjet registreres i 2021, 50 % i 2022, 55 % i 2023, 60 % i 2024 og 65 % i 2025. Herefter indfases afgiften med tre procentpoint pr. år indtil 2030, hvorefter den indfases med fire procentpoint pr. år indtil 2035, hvor den er fuldt ud indfaset. 

Lav-emissionsbiler gives et bundfradrag på 50.000 kr. i registreringsafgiften ved registrering i 2021. Størrelsen på fradraget nedskrives årligt med nærmere bestemte beløb. 

Autocampere

Registreringsafgiften beregnes ud fra reglerne for personbiler:

25 % af 65.000 kr.
85 % af 65.000-202.200 kr.
150 % af resten.

For autocampere med en tilladt totalvægt på mindst 2 tons, som er indrettet med adgang til opredning af egentlige sovepladser til mindst 2 personer, indgår udgiften til beboelsesindretning ikke i afgiftsgrundlaget.

Registreringsafgiften skal mindst udgøre 45 % af køretøjets værdi over 12.100 kr., inkl. udgiften til beboelsesindretning, men ekskl. registreringsafgift.

Afgiften på brugte køretøjer

Afgiften for brugte personbiler, motorcykler og varebiler bliver i princippet beregnet på samme måde som for nye. Afgiftsværdien og fradrag og tillæg mv. bliver nedsat med den procentdel, som køretøjets værdi inkl. afgift er ændret (værditabet på bilen) sammenlignet med et tilsvarende nyt køretøj.

Afgiftsværdien på brugte biler fastsættes ud fra handelsprisen her i landet, det vil sige markedsprisen. Afgiftsværdien på nye biler fastsættes ud fra nyprisen. Det svarer til bilens almindelige pris ved salg til en bruger her i landet.

Importerer du en bil eller MC, så læs her

Se tidligere vurderinger af køretøjer

Særligt om varebiler registreret første gang den 3. juni 1998 til og med den 24. april 2007

Hvis du importerer en varebil, der er registreret første gang den 3. juni 1998 til og med den 24. april 2007, og køretøjet kan synes med en totalvægt på 2.000 kg eller derunder, skal du vælge, om du vil betale 50 % eller 95 % i registreringsafgift.

Vælger du at betale 95 % i registreringsafgift, betaler du løbende en lavere privatbenyttelsesafgift på køretøjet. Hvis du betaler 50 % i registreringsafgift, betaler du en højere løbende privatbenyttelsesafgift.

Når du anmoder om værdifastsættelsen i Motorregistret, skal du skrive satsen i bemærkningsfeltet.

Ss satserne for vægt- og udligningsafgift og privatbenyttelsesafgift på Skatteministeriets hjemmeside

Du betaler registreringsafgiften via netbank, bank eller i en af vores motorekspeditioner (kun muligt til og med 30. juni 2021). Betalingsoplysningerne står i afgørelsen.

For personbiler beregnes et tillæg i registreringsafgiften, som fastsættes ud fra, hvor mange gram CO bilen udleder pr. kilometer. 

  • 0-125 gram CO2 = 250 kr. pr. gram CO2
  • 125-160 gram CO2 = 500 kr. pr. gram CO2
  • Over 160 gram CO2 = 950 kr. pr. gram CO2

For vare- og lastbiler samt autocampere beregnes tillægget for CO2-udledning med den laveste sats på 250 kr. pr. gram CO2, uanset hvor mange gram CO2 bilen udleder. 

For personbiler gives et fradrag i registreringsafgiften (efter tillæg for CO2-udledning) på 21.700 kr. (2021-niveau). For varebiler udgør bundfradraget 30.000 kr. (2021-niveau). Fradraget kan ikke medføre, at registreringsafgiften bliver negativ. 

Nogle typer køretøjer har lavere registreringsafgift, og andre er helt fritaget for registreringsafgift. I de fleste tilfælde skal du kontakte os i Motorstyrelsen, før du kan få køretøjet registreret.

Sådan gør du:

  1. Send en mail til motorekspedition@motorst.dk. Skriv Klausul i emnefeltet.
  2. Vedhæft blanketten Anmeldelse om afgiftsfritagelse eller afgiftsnedsættelse (21.022). (Taxa eller hyrevogn: Vedhæft blanketten Anmeldelse - Taxikørsel eller sygetransport (21.015) og fx taxibevilling eller andet bevis for fritagelse).
  3. Vedhæft eventuelt supplerende materiale.
  4. Du får en mail fra med kopi af kvitteringsbilledet i løbet af cirka to hverdage.

Køretøjer, som finansieres af kommunen (klausul 401 - kommunallåneklausul)

Send en mail med dokumentation til brug for registrering af et køretøj med kommunal låneklausul. Vedlæg den samme dokumentation, som du skal medbringe ved personlig henvendelse.

  • Send en mail til nummerplader@motorst.dk. Skriv Registrering af invalidekøretøj i emnefeltet
  • Når vi har registreret køretøjet, sender vi en mail med kopi af kvitteringsbilledet til den, der har anmeldt køretøj.
  • Kvitteringen sendes sammen med nummerpladerne.

Afgiftsfrie køretøjer (Den juridiske vejledning)

Busser og autocampere, sygetransportkøretøjer, taxi og limousiner (Den juridiske vejledning)

En autocamper, der er konstrueret til ophold og beboelse, har en lavere registreringsafgift end almindelige personbiler. Se nærmere under satser ovenfor.

Der gælder særlige regler for disse autocampere. Læs om reglerne for indretning og anvendelse af autocampere.

Køretøjer, der er mere end 35 år gamle, er defineret som veterankøretøjer i registreringsafgiftsloven.

Registreringsafgiften bliver beregnet efter de almindelige regler for brugte køretøjer (se Satser for registreringsafgift ovenfor). Afgiften må dog ikke være højere end en afgift, der er beregnet ud fra 75 % (40 % for motorcykler) af køretøjets nypris i Danmark, inkl. moms men ekskl. registreringsafgift.

Vægtafgift

Veterankøretøjer betaler vægtafgift, udligningsafgift og tillæg for privat anvendelse med 25 % af satserne i vægtafgiftsloven.

Syn

Veterankøretøjer bliver kun indkaldt til periodisk syn hvert 8. år, men må så kun benyttes lejlighedsvis. Perioden kan dog være kortere første gang efter, at køretøjet er registreret som veterankøretøj.

Køretøjer, der benyttes erhvervsmæssigt (fx buskørsel, transport af farligt gods, udrykningskørsel eller udlejning uden fører), kan ikke registreres som veterankøretøjer.

Tidligere eksporterede køretøjer

Importerer du et veterankøretøj, som tidligere har været eksporteret mod udbetaling af eksportgodtgørelse, bliver afgiften fastsat til den udbetalte eksportgodtgørelse uden nedslag i afgiftsbeløbet.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.