Opfylder transporten de opstillede krav, skal der ske notering af transporten. Registreringen i Det Centrale Fordringsregister skal så vidt muligt ske samme dag, som Skat modtager anmeldelsen af transporten. For så vidt angår selve registreringen henvises til Vejledning om Centrale Fordringsregister afsnit 2.2.

At Skat noterer transporten betyder, at transporten vil blive respekteret af myndighederne.

Efter transporten er noteret, udfærdiges der en meddelelse til anmelderen af transporten om den stedfundne notering. Er det originale transportdokument fremsendt til Skat ved anmeldelsen, tilbagesendes dokumentet anbefalet til anmelderen sammen med meddelelsen om, at noteringen har fundet sted. Kopi af det originale transportdokument vedlægges sagen.

Genpart af meddelelsen om notering sendes til transportgiveren og transporthaveren.

Det skal angives, hvornår anmeldelsen er modtaget samt hvilken dag, den er noteret. Dette har betydning for transportens prioritetsstilling i forhold til andre civilretlige krav, idet det af GBL § 31 fremgår, at transporten ikke har gyldighed mod transportgiverens kreditorer og øvrige aftaleerhververe, før der er sket denunciation over for fordringsdebitor.

Hvis der er noteret andre anmeldte rettigheder, underrettes transporthaveren om prioritetsstillingen.

I samtlige noteringsmeddelelser tages der desuden forbehold om modregning med statens krav på transportgiveren. Skat skal således ved notering af transporterne tage forbehold om, at statskrav, der er stiftet inden modtagelse af eller formodning om transporten, vil blive modregnet inden udbetalingen.

Et forbehold kan eksempelvis formuleres således:

"Der tages forbehold for modregning for øvrige statskrav samt krav, der måtte være berettigede hertil i henhold til dansk rets almindelige regler for modregning."

Når der skal foretages en manuel behandling hos Skat, således at der ikke først sker automatisk afskrivning, har Skat mulighed for at indsætte en "Skat-markering". Det bevirker, at alle beløb, der går i automatisk afskrivning, herunder negative momsangivelser, overføres til Skat til manuel behandling.

I noteringsmeddelelsen skal der for så vidt angår transport i negative afgiftstilsvar anføres, at fordringen først kan opgøres, når afgiftsangivelserne er modtaget og godkendt af Skat.

Såfremt transportgiveren har toldkredit, og det transporterede beløb er en godtgørelse eller regulering af told- og forbrugsafgifter, som anført i TDL § 36, gøres der i noteringsmeddelelsen opmærksom på, at udbetalingen vil finde sted i overensstemmelse med de i TDL § 36 fastsatte regler.

I forbindelse med, at der sker notering af en transport i overskydende skat, underrettes transportgivers skattecenter herom.

Er der tale om transport i overskydende skat, der er anmeldt efter indkomstårets udløb, og hvor transporten også vedrører tilbagebetaling i henhold til KSL § 55, underrettes det skattecenter, hvorunder transportgivers slutligning har hørt.

Vedrører sagen transport i overskydende skat inden indkomstårets udløb, og er der er tale om en tilbagebetaling i henhold til KSL § 55, underrettes det skattecenter, som er berettiget til at ændre skyldnerens (transportgivers) forskudsregistrering. dvs. transportgivers bopælskommune.

Skat har ansvaret for og foretager sletning af de civilretlige krav i Det Centrale Fordringsregister.

For udbetaling af beløb i henhold til transport i overskydende skat og AM-bidrag, negative afgiftstilsvar eller øvrige krav, der opkræves af RIM, er det told- og skatteforvaltningen, der er afregningsmyndighed.

Opfylder transporten betingelserne i afsnit L.4, kan betaling med frigørende virkning kun ske til transporthaveren.

Er der kun givet transport for en del af fordringen, har transporthaveren kun krav på det transporterede beløb, mens det overskydende beløb skal udbetales til transportgiveren.

Hvis transportgiver har givet transport til flere transporthavere fikseret til bestemte beløb af fordringen, og disse transporter tilsammen udgør et mindre beløb end transportgivers fordring, skal det overskydende beløb ligeledes udbetales til transportgiveren.

Hvis der er givet transport til dækning af et bestemt beløb med tillæg af påløbne renter fra et nærmere angivet tidspunkt, må transporthaver og transportgiver erklære sig enige i Skat`s renteberegning, inden beløbet udbetales.

Er transporten ikke anmeldt over for Skat, kan betalingen ske med frigørende virkning til transportgiveren, medmindre told- og skatteforvaltningen har fået kendskab til transporten, jf. GBL § 29. I så fald stilles udbetalingen i bero, indtil der fremkommer en skriftlig erklæring fra parterne om, hvem fordringen tilhører. Eventuelt kan der fastsættes en frist på 8 dage til at komme med den nævnte erklæring. Eventuelle udbetalinger kan deponeres i henhold til deponeringsloven.