SKM nummerOverskriftDatoEmne
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.168.SKTSTPålæg af oplysningspligt efter skattekontrollovens § 62, stk. 1, 2 og 421-03-19Kontrolbestemmelser + Personlig indkomstSKM-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.167.SROverenskomstfond - Udviklings- og samarbejdsfond - Selvstændigt skattesubjekt - Forening20-03-19SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.166.SROverenskomstfond - Kompetenceudviklingsfond - Selvstændigt skattesubjekt - Forening20-03-19SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.165.SRChokoladeafgiftsloven - Dekoration til bagværk19-03-19Is, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og teBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.164.SREtableringskontomidler - væsentlig arbejdsindsats19-03-19VirksomhederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.163.SROphørsspaltning og overdragelse med succession19-03-19Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.162.SROphørsspaltning og overdragelse med succession19-03-19Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.161.SRVærdiansættelse af bitcoins ved tilflytning15-03-19Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.160.BRHævninger fra konti anset for skattepligtig indkomst14-03-19Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.159.ØLRFri bil – fri motorcykel – fri båd – fristregler – begrundelse – kommission – beslaglæggelse14-03-19Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.158.SRYdelser benævnt ”promotion and offering of sales financing” ikke momsfritagne formidlingsydelser14-03-19Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.157.BRIndsætninger på bankkonto – tilbagebetaling af lån – ekstraordinær genoptagelse14-03-19Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.156.SRKraftvarmeværk overgik til ”foreningsbeskatning” som følge af overførsel af elproduktionen13-03-19SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.155.SRInvestering gennem partnerselskab anset for struktureret fordring13-03-19Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.153.BRSkønsmæssig ansættelse – mangelfuldt regnskabsgrundlag bruttoavance – branchetal12-03-19Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.152.BRForhøjelse af momstilsvar for hotel- og restaurationsvirksomhed11-03-19MomsgrundlagDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.151.ØLROpgørelse af aktieavance – anskaffelses- og afståelsessum – maskeret udlodning11-03-19Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.150.BRFri bil - beskatningsgrundlag ved overdragelser mellem interesseforbundne parter11-03-19Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.149.LSRFradrag for udgifter til underleverandører11-03-19Fradrag og afskrivningerAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.148.BREjendomsværdi og Grundværdi - udlejningsejendomme11-03-19Erhvervsejendomme + EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.147.LSRMomspligt af udlagt undervisning11-03-19MomspligtAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.146.LSRSalg af bygninger med negativ værdi08-03-19SalgAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.145.SKTSTForenklet valgfri model for behandling af krav om tilbagebetaling som følge af EU-Domstolens dom i sag C-464/12, ATP PensionService - styresignal08-03-19Andet om momsStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.144.LSRFradrag for indskud på etableringskonto08-03-19Fradrag og afskrivningerAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.142.SKTSTForvaltning af investeringsforeninger - begrebet forvaltning i momsmæssig forstand - præcisering - styresignal.08-03-19Momspligt + Momsfritagelse og -godtgørelseStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.141.SRBeskatning af søfolk efter DIS- og DAS-ordningen08-03-19Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.140.SRAktieløn - warrants - afståelse08-03-19Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.139.SRSupplerende gratisaktier - aktieløn08-03-19Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.138.SRAktieaflønning08-03-19Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.137.ØLRErhvervsmæssig virksomhed – virksomhedsskatteordningen ophørsbeskatning07-03-19Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.136.HRTransfer Pricing - transfer pricing-dokumentation – rettidig - markedsføringsaktiviteter07-03-19SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.135.BRMomstilsvar – anden forening - hjemvist07-03-19Når man vil klageDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.134.BRSyn og skøn - afskæring af afhøring af "sagkyndigt" vidne07-03-19Når man vil klage + Processuelle bestemmelserKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.133.BRModregning – Kompetence – Sagsbehandlingsfejl07-03-19Modregning og transportDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.132.ØLREjendomsværdiskat ekstraordinær genoptagelse særlige omstændigheder07-03-19EjendomsværdiskatDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.131.BRStraf – skærpede ordensbøder – bødeudmåling – prøvesag – førstegangsovertrædelse – import - uregistreret07-03-19StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.130.BRStraf – skærpede ordensbøder – bødeudmåling – prøvesag – colasag - førstegangsovertrædelse07-03-19StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.129.ØLRHenstand – Registreringsafgift - Ferrari07-03-19Når man vil klageDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.128.BRStraf – skærpede ordensbøder – bødeudmåling – prøvesag – colasag - førstegangsovertrædelse06-03-19StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.127.BRBeskatning af anpartshaverlån06-03-19Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.126.BRIndsætninger - Pengeoverførsler fra privatperson - Bevisbyrde06-03-19Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.125.SRLL § 4 - Selskab som rette indkomstmodtager af overskudsandel i advokatpartnerselskab06-03-19VirksomhederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.124.BROmgørelse – betingelser ikke opfyldt05-03-19Når man vil klageDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.123.SRUnit trust på Guernsey anset for selvstændigt skattesubjekt05-03-19SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.122.SRAIF-Værdipapirfond - Investeringsselskab - Omstrukturering05-03-19Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.121.BROffentlig ejendomsvurdering - grundværdi04-03-19EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.120.ØLRKrydstogtsaktivitet omfattes ikke af tonnageskatteordningen04-03-19SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.119.ØLRIndeholdelse af A-skat – ansvar for manglende indeholdelse – bestemmende indflydelse – fri bil – kontanthævninger – privateudgifter04-03-19SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.118.BRSkattepligt – bopæl – centrum for livsinteresser04-03-19Udenlandsk indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.117.SRAlmennyttig fond - fradrag for interne uddelinger og hensættelser04-03-19SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.116.SKTSTSkatteansættelse - dødsboer - genoptagelse - styresignal01-03-19DødsboerStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.115.SRSalg af vindmølleandele - skattemæssig succession01-03-19Fradrag og afskrivningerBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.114.SKTSTListe over anerkendte flyselskaber for 201901-03-19Handel med udlandet og betalingspligtige personerMeddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.113.SRAmerikanske IRA-pensionsordninger - beskatningsret - lempelse28-02-19Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.112.BRSpørgsmål om skatteforvaltningens erstatningsansvar for tilsidesat afgørelse om registreringsafgift28-02-19Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.111.BRGenanlæg efter afvisning – oprindelig fristafbrydende virkning – manglende hjemmel til genoptagelse28-02-19Når man vil klageDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.110.BRKlagefrist overskredet – ikke særlige omstændigheder28-02-19Når man vil klageDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.109.ØLRUdlodningsbeskatning – bevis for overdragelse – skiftende forklaringer28-02-19Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.108.SROPP-projekt - til offentlig institution28-02-19Fradrag og afskrivninger + Andet om momsBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.107.ØLRNulstilling af A-skat og AM-bidrag – konkurs – ægtefælle28-02-19Arbejdsgiverens særlige pligterDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.106.SRMomspligt - ekspropriation af ejendom26-02-19MomspligtBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.105.SRFællesregistreret enhed - momsfradrag i forbindelse med ejendomsprojekt26-02-19FradragBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.104.SRUdgifter til arbejdsrelateret psykologbistand kunne fradrages og var skattefri for modtageren22-02-19Fradrag og afskrivninger + Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.103.BRSkattetillæg – særlige omstændigheder – selvangivelse22-02-19Rettigheder og pligter - ved indberetning eller betalingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.102.BREkstraordinær genoptagelse – ordinær genoptagelse – nyt anbringende – korrespondance fra skattemyndighederne21-02-19Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.101.BREkstraordinær genoptagelse – grov uagtsomhed21-02-19Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.100.SKTSTPraksisændring vedrørende udenlandske lærlinge og praktikanter samt præciseringer vedrørende udenlandske studerende - styresignal21-02-19Udenlandsk indkomstStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.99.SRLeveringssted for ydelser i forbindelse med levering af produktionsanlæg til industriproduktion i tredjeland20-02-19MomspligtBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.98.SRMomsfritagelse af deltagergebyrer og indtægter fra salg af sponsorater og udstillingsplads ved afholdelse af international kongres20-02-19Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.97.SREl-patronordningen - demontering af kraftvarmeanlæg20-02-19Energi og kuldioxidBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.96.BRGenoptagelse – nye oplysninger19-02-19Når man vil klageDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.95.ØLRDødsbo – arveafkald19-02-19DødsboerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.94.BREkstraordinær genoptagelse direkte følge forkortet ligningsfrist bekræftende til genmæle19-02-19Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.93.VLRToldtarifering af spindlere til børnesikkerhedsgitre antidumpingtoldforordning19-02-19TariferingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.92.SRSkattemæssig succession - LL 8 P - Ægtefællesuccession19-02-19VirksomhederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.91.ØLRSkønsmæssig ansættelse af lejeindtægter – hjemvisning18-02-19Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.90.BRIkke ret til fradrag for installationer i fritidshus18-02-19Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.89.BRFri bil - maskeret udlodning – ordinær genoptagelse18-02-19Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.88.ØLRMarkedsprisen for licenser ved eksternt salg skulle anvendes koncerninternt uden korrektion18-02-19SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.87.ØLRArbejdsudleje – gartneri – okulation18-02-19SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.86.ØLRArbejdsudleje – gartneri – okulation18-02-19SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.85.BRForhøjelse af skattepligtig indkomst – ekstraordinær genoptagelse bevisbyrde18-02-19Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.84.BRSkønsmæssig forhøjelse – dokumentation for forældelse af gæld15-02-19Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.83.SRMoms af kompensation mod at ’frafalde et krav’14-02-19MomspligtBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.82.SRGenbeskatning af underskud ved outsourcing af produktion med videre14-02-19SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.81.SKTSTStyresignal om udtræden af sambeskatning ved tvangsopløsning14-02-19SelskabsbeskatningStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.80.ØLRArbejdsudleje – gartneri – podning af frugttræer13-02-19SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.79.SRDobbeltdomicil - DBO Rusland - hjemsted - rejseregler13-02-19Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.78.SRAfståelse af bitcoins modtaget som gave13-02-19Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.77.SRBeregningsgrundlag for ligningslovens § 7 P12-02-19Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.76.BRGrundforbedringsfradrag - Vurderingslovens §§ 17 og 18 - tilslutningsafgift11-02-19EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.75.BRSkatteforvaltningslovens § 33, stk. 2 (dagældende)11-02-19EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.74.HROverdragelse af fast ejendom mellem interesseforbundne parter - offentlig ejendomsvurdering09-02-19EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.73.LSRGenbeskatning af negativ fradragskonto08-02-19Fradrag og afskrivningerAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.72.LSRGrundværdi (årsomvurdering) – Omberegnet grundværdi08-02-19EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.71.LSRBrand- og redningskøretøjer brugt til undervisning - Afgiftsfritagelse08-02-19Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.70.LSRGæld vedrørende et jordbrugslån08-02-19ForældelseAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.69.LSRForhøjelse af kapitalindkomst og aktieindkomst – Tab ved salg af investeringsbeviser - Dødsbo08-02-19Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.68.LSRSkattefrihed – Rejsegodtgørelser - Lønomlægning08-02-19Arbejdsgiverens særlige pligterAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.67.SRVirtuelle valutaer - Bitcoins08-02-19Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.66.ØLRBeslaglæggelse – registreringsafgift – mistanke om strafbart forhold07-02-19StrafKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.65.SRFamilien tilflyttet Danmark - ikke indtræden af fuld dansk skattepligt05-02-19Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.64.SRFuld skattepligt - skattemæssigt hjemsted - beskatningsret til løn05-02-19Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.63.SRBeskatningsret - udligningstillæg fra en tysk offentlig myndighed til en lærer bosat i Danmark05-02-19Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.62.ØLRArbejdsudleje – gartneri – okulation – beskæring – plantning05-02-19SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.61.BRProjekt Money Transfer - bevisbyrde for mundtlig aftale - genoptagelse ved grov uagtsomhed05-02-19Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.60.BRIndsætninger og overførsler – kapitalejerlån – sammenblanding mellem privat økonomi og selskabers økonomi05-02-19Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.59.BRAfvisning – rettergangsfuldmægtig – sag anlagt efter frist på retssagsportalen – IT-problemer – sag anlagt rettidigt05-02-19Når man vil klageDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.58.SRLån – Callable Subordinated Capital Securities05-02-19Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.57.SRBetaling af koncernbidrag fra norsk moderselskab til norsk datterselskab05-02-19SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.56.BRFradrag for tab på valutaterminskontrakter04-02-19Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.55.BRBefordringsfradrag – Skærpet bevisbyrde – Brobizz-kvitteringer31-01-19Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.54.BRLægefaglig konsulents salg og udbringning af vin var ikke erhvervsmæssig virksomhed31-01-19VirksomhederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.53.BRBeskatning af værdien af rådighed over fritidsbolig på skovejendom31-01-19Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.52.VLRStraf – momssvig – skattesvig - dokumentfalsk – uregistreret virksomhed – falske fakturaer – værdi af fri bil31-01-19StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.51.ØLRStraf – dokumentfalsk – momssvig – bedrageri – tilståelse - rettighedsfrakendelse31-01-19StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.50.VLRStraf – momssvig – skattesvig – unddragelsernes størrelse - nulangivelser31-01-19StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.49.LSRLån over mellemregningskontoen anset for udbytte29-01-19Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.48.LSRPensionsordning - Virksomhedsordningen - Køb af aktier for opsparet overskud29-01-19Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.47.SRPiloter - dobbeltbeskatning - lempelse - DBO med Storbritannien29-01-19Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.46.LSRStrukturskadeerstatning29-01-19EjendomsavancebeskatningAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.45.BRFradrag for grundforbedringer - tilslutningsafgift - vurderingsloven29-01-19EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.44.SRSalg af jord fra privat ejendom - ikke pålagt moms28-01-19MomspligtBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.43.ØLRSkønsmæssig ansættelse – lønindkomst – maskeret udlodning28-01-19Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.42.ØLRSkattepligt – fraflytning – sommerhus - ingen erhvervsmæssige interesser i Frankring28-01-19Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.41.ØLRMaskeret udlodning – dokumentation for køb af springhest – skærpet bevisbyrde28-01-19Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.40.LSRLån over mellemregningskontoen anset for udbytte28-01-19Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.39.LSRStrukturskadeerstatning28-01-19EjendomsavancebeskatningAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.38.LSRGodtgørelsesberettigelse – Afgift af dieselolie anvendt til drift af råstofpumper25-01-19Energi og kuldioxidAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.37.LSRKursgevinst ved omlægning af gæld25-01-19Personlig indkomstAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.36.LSRTilbagebetaling af chokoladeafgift vedrørende myslibarer24-01-19Is, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og teAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.35.HRGrundejer berettiget til ekstraordinær genoptagelse24-01-19EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.34.LSRLån over mellemregningskontoen anset for løn24-01-19Personlig indkomstAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.33.LSRFritagelse for skattetræk af bevilling fra Det Frie Forskningsråd24-01-19Udenlandsk indkomstAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.32.SKTSTVærdihåndteringsydelser - Momspligt - Praksisændring - Genoptagelse - styresignal23-01-19FradragStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.31.SRVedtægtsændring og afvisning af spørgsmål22-01-19Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.30.SRKapitaludvidelse med forlodsudbytte medførte overførsel af gevinstmulighed til børn22-01-19Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.29.ØLRStraf – momssvig – chokoladeafgift – ikke registreret fødevarevirksomhed21-01-19StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.28.SRPBL § 50 - skift af investeringsmanager21-01-19Pensionsafkastbeskatning (PAL)Bindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.27.ØLRMineralolieafgift – støttebrændere ved opstart og nedlukning21-01-19Energi og kuldioxidDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.26.SRMoms - Donation til opførelse af kirkerum17-01-19MomspligtBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.25.SRVirksomhedsordningen - ledig kapital - køb af investeringsvine17-01-19Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.24.SRObligatorisk afgift - ikke levering mod vederlag16-01-19MomspligtBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.23.SRObligatorisk afgift - ikke levering mod vederlag16-01-19MomspligtBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.22.SRObligatorisk afgift - ikke levering mod vederlag16-01-19MomspligtBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.21.SRObligatorisk afgift – ikke levering mod vederlag16-01-19MomspligtBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.20.SRObligatorisk afgift - ikke levering mod vederlag16-01-19MomspligtBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.19.SRObligatorisk afgift - ikke levering mod vederlag16-01-19MomspligtBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.18.SRObligatorisk afgift - ikke levering mod vederlag16-01-19MomspligtBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.17.SKTSTMomsfritagelse af fertilitetsbehandling - praksisændring - styresignal14-01-19Momsfritagelse og -godtgørelseStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.16.SRTilførslen af egenkapital fra hovedaktionæren kunne gennemføres uden skattepligt14-01-19SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.15.SKTSTPålæg af oplysningspligt efter skattekontrollovens § 8 D, stk. 1 - handel med virtuel valuta14-01-19KontrolbestemmelserSKM-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.14.LSRRegistreringsafgift af motorkøretøjer11-01-19Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.13.LSRUdbetaling af skatteværdi af udviklingsomkostninger - Patentarbejde10-01-19Fradrag og afskrivningerAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.12.BRMaskeret udlodning – Yderligere løn - Aktieavance10-01-19Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.11.BRMaskeret udlodning – mellemregningskonto - selskab09-01-19Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.10.SRVirtuelle valutaer - Bitcoins - Spillegevinst09-01-19Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.9.SRBonusordning - aktieoverdragelse - skattefrit tilskud - aktieløn08-01-19SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.8.SRIkke moms på de gebyrer, som blev opkrævet vegne af en styrelse08-01-19MomspligtBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.7.SRAfståelse af bitcoins - erhvervet ved mining - hobbyvirksomhed08-01-19VirksomhederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.6.SKTSTGenoptagelse af kreditorselskabers skattepligt af renteindtægter, hvis et udenlandsk koncernforbundet debitorselskab har fået begrænset fradragsretten for renteudgifter som følge af regler om tynd kapitalisering - styresignal07-01-19SelskabsbeskatningStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.5.BRFri bil - beskatningsgrundlag ved overdragelser mellem interesseforbundne parter07-01-19Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.4.SRSkattefritagelse for indsamlet bidrag07-01-19Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.3.BRGrundværdi - fradrag for forbedringer - bekræftende til genmæle - sagsomkostninger07-01-19EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.2.BRSkøn over ejendomsværdi for erhvervsejendom ikke tilsidesat07-01-19Erhvervsejendomme + EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.1.SRTrust - skattemæssigt transparent07-01-19SelskabsbeskatningBindende svar

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter