I det følgende beskrives, hvorledes reglerne er for momsfradrag i en række situationer, dels for skadelidte, dels for skadevolder.

En skadelidt virksomhed kan fradrage momsen vedrørende indkøb, reparationer mv., der bruges til at genoprette skader, som virksomheden er blevet påført, efter de almindelige regler om momsfradrag, jf. specielt §§ 37 og 38.
 
Det gælder, uanset om den skadelidte virksomhed selv må bære tabet ved skaden, eller den kan få tabet dækket ved erstatning fra en skadevolder eller et forsikringsselskab. Det tab, der i sidstnævnte tilfælde skal erstattes, bliver således genanskaffelses-/reparationsprisen uden moms.

Sagen SKM2008.1043.SR omhandlede fradragsretten for udgifter til genopførelse af nogle driftsbygninger, som var nedbrændt. Bygningerne havde frem til tidspunktet for branden været anvendt til driftsformål på en landbrugsejendom. Ejendommen var inden branden solgt til en køber, der ikke var momsregistreret. Ejendommen var endnu ikke overtaget på tidspunktet for branden. Skatterådet svarede, at den hidtidige ejer, som drev landbrugsvirksomhed, havde fradragsret for tilfakturerede udgifter vedrørende genopførelse af driftsbygningerne, frem til overtagelsesdagen. Efter dette tidspunkt kunne den hidtidige ejer ikke foretage momsfradrag, fordi bygningerne derefter var overgået til ikke-fradragsberettigede formål. Da fradragene og overtagelsen var sket i samme regnskabsår fremgik det endvidere, at den hidtidige ejer på overtagelsesdagen var forpligtet til at regulere (indbetale) hele den fratrukne moms, efter reglerne for regulering for investeringsgoder efter momslovens §§ 43 og 44. Ved genopførelsen af ejendommen og de foretagne fradrag var der således opstået en reguleringsforpligtelse, som ikke kunne overtages af køberen, fordi denne ikke var momsregistreret. Reglerne om reguleringsforpligtelse ved salg af fast ejendom er nærmere beskrevet i afsnit J.4.1.3.4.

 Hvis skadelidte kun har delvis fradragsret for købsmomsen, bliver det tab, der skal erstattes, værdien plus den del af momsen, som skadelidte ikke kan fradrage som købsmoms.

Den skadelidte virksomhed skal ikke beregne salgsmoms af erstatningskrav mv. i de tilfælde, hvor den selv udbedrer skader på egne varer eller driftsmidler, for hvilke den har fradragsret for købsmomsen. Af hensyn til reguleringsforpligtelsen skal der dog beregnes salgsmoms, hvis aktivet, der udbedres, er en fast ejendom.   Momsen er fradragsberettiget efter de almindelige regler. Ikke fuldførte (afleverede) entreprisearbejder ved opførelse af fast ejendom anses momsmæssigt for egne varer, hvis risikoen for skader på entreprisearbejdet påhviler leverandøren i henhold til entreprisekontrakten. Det forhold, at bygherren, f.eks. for at få byggelån, har forsikret byggeriet under opførelsen, ændrer ikke i vurderingen, se f.eks. Mn. 318.
 
Hvis den skadelidte virksomhed kun har delvis fradragsret for sin købsmoms, jf. § 38, skal den derimod beregne salgsmoms i det omfang, den ikke har fradragsret. Der skal dog kun betales moms, hvis virksomheden er momsregistreret for fremstilling og salg af tilsvarende ydelser til 3. mand.

En registreret skadevolder, der må yde betaling for skade inklusive moms, kan som nævnt under J.5.1 fradrage momsen af omkostningerne til udbedring af skaden i tilfælde, hvor skadelidte ikke er momsregistreret eller ikke har fuld fradragsret for momsen. Skadelidte har i så fald ingen fradragsret for momsen.

Skadevolders fradragsret for moms er betinget af:

  • at erstatningskravet er opstået som led i skadevolderens momspligtige aktiviteter
  • at erstatningen indeholder moms
  • at skadevolderen kan dokumentere, at erstatningsbeløbet indeholder moms
Hvis en momsregistreret skadevolder selv udbedrer den forvoldte skade, skal der ikke betales moms af udbedringsarbejdet, se J.5.1.2.2.