Ejendomsværdiskat betales ganske som for andre ejendomme. Der skal også betales ejendomsværdiskat af ubeboede, men til rådighed stående herregårdsbygninger eller lign. Hvor ejeren bebor en nærliggende mindre bolig, vil stuehusvurderingen kun omfatte den beboede ejendom. 
Tilskud - LL §7 ETilskud til bygningsarbejder på fredede bygninger ydet efter § 16, stk. 1 i lov om bygningsfredning medregnes ikke til modtagerens skattepligtige indkomst. Det samme gælder andre offentlige tilskud, f.x. fra statens bygningsfredningsfond, der ydes til samme formål. Den del af udgifterne til bygningsarbejder, som dækkes af tilskudsbeløbet, kan ikke fradrages ved indkomstopgørelsen eller medregnes ved opgørelsen af grundlaget for skattemæssige afskrivninger og medregnes ikke til anskaffelsessummen ved opgørelsen af den skattepligtige fortjeneste ved afståelse af ejendommen.
 Ligningsrådet kan tillade, at andre tilskud, der ydes til et bygningsarbejde, hvortil der i forvejen er ydet (skattefrit) tilskud fra det offentlige, behandles som de offentlige tilskud. Ligningsrådets tilladelse må forudsætte, at tilskudsgiveren er uafhængig af modtageren.
 Tilskud, der ikke er omfattet af fritagelsesbestemmelsen, er i overensstemmelse med gældende praksis almindelig indkomstskattepligtige for ejeren.  
 
UdgifterIfølge LL § 15 K kan ejere af fredede ejendomme fratrække de faktiske driftsudgifter vedrørende ejendommen.  En bygning som i henhold til kommunal lokalplan var fundet bevaringsværdig var ikke omfattet af LL § 15 K, TOLD-SKAT Nyt 1993.12.594 og TfS 1993. 276.
 De faktiske driftsudgifter er f.x. udgifter til forsikring, vejafgift, kloakafgift, vandafgift samt udgifter til renovation og skorstensfejning.
 For fredede ejerlejligheder, som i væsentligt omfang har været anvendt erhvervsmæssigt, kan fratrækkes de faktiske driftsudgifter, der kan henføres til den del af lejligheden, der benyttes erhvervsmæssigt. Se A.G.2.3 og A.G.2.6.
 Udgifter til affugtning/opvarmning til en grundtemperatur af ubeboede, fredede bygninger kan fratrækkes efter LL § 15K, jf. lsr. 1986.24. Udgifterne kan fratrækkes ved siden af nedennævnte beregnede istandsættelsesudgifter  
 
Vedligeholdelsesfradrag Forfald pr.årLigningsrådet har vedtaget følgende retningslinjer vedrørende fredede bygninger:
"Ejere af fredede bygninger - bortset fra fredede ejerlejligheder, der bebos af ejeren - kan med virkning for indkomstopgørelsen fra og med indkomståret 1982 vælge at fratrække udgifter til istandsættelse af bygninger efter nedenstående retningslinier:
 Der fastsættes for den enkelte fredede bygning et tidsrum for de enkelte bygningsdeles holdbarhed og en i forhold hertil beregnet istandsættelsesudgift pr. år pr. bygningsdel, (også kaldet forfald pr. år b eløb) .
  Denne istandsættelsesudgift reguleres årligt efter byggeprisindekset (for enfamilieshuse) (nu reguleringsprisindeks for boligbyggeri pr. 1. juli).   Ved indkomstopgørelsen for et givet indkomstår kan fradraget for de i indkomståret faktisk afholdte udgifter til bygningsistandsættelse herefter ikke overstige et beløb, der opgøres således:   Årets samlede beregnede istandsættelsesudgifter for de enkelte bygningsdele.
+ Beregnede istandsættelsesudgifter for tidligere indkomstår, hvor skatteyderen har ejet den pågældende bygning, reguleret efter byggeprisindekset (for enfamilieshuse) (nu reguleringsindeks for boligbyggeri pr. 1. juli)., minus faktisk afholdte istandsættelsesudgifter for tidligere år, som er fratrukket efter de her omtalte retningslinier.
 Istandsættelsesudgifter, som dækkes af eventuelle skattefrie tilskud, kan ikke fradrages ved indkomstopgørelsen. Endvidere nedsættes de beregnede istandsættelsesudgifter med et beløb svarende til de skattefrie tilskud.
 Beregnede istandsættelsesudgifter, som ikke er kommet til fradrag hos ejeren, kan ikke overføres til en eventuel køber af ejendommen. (I det år bygningen skifter ejer, kan sælger henholdsvis køber anvende en forholdsmæssig del af »forfald pr. år-beløbet«).   (Fradrag er betinget af, at der er afholdt istandsættelsesudgifter vedrørende ejendommen. Istandsættelsesudgifter omfatter såvel vedligeholdelsesudgifter som forbedringsudgifter).
  Det er en betingelse for fradrag efter foranstående retningslinier, at ejeren af en fredet bygning fra Bygnings Frednings Foreningen (BYFO) indhenter en erklæring om størrelsen af det efter foranstående retningslinier opgjorte årlige fradragsbeløb. (forfald pr. år). Erklæringen, der skal vedlægges selvangivelsen, afgives på grundlag af et af foreningen BYFO for hver enkelt bygning udarbejdet skema, der indeholder oplysninger om de enkelte bygningsdeles forventede levetid og den i forhold hertil beregnede istandsættelsesudgift pr. år pr. bygningsdel (forfald pr. år). Ligningsmyndigheden kan i tvivlstilfælde forelægge spørgsmålet om størrelsen af de årlige fradragsbeløb (forfald pr. år) for Told- og Skattestyrelsen. Den skattepligtige skal for hver bygning, der er omfattet af ordningen, vedlægge selvangivelsen en opgørelse over, hvilket beløb, der efter foranstående retningslinier maksimalt kan fratrækkes for det pågældende indkomstår. "
 Det ovenfor i parantes nævnte er redaktionelle tilføjelser.
  ØL har ved dom af 11.sep. 1991 tilsidesat de af skattemyndighederne hidtil fulgte retningslinjer for, hvornår et tilskud til bygningsarbejder, som er skattefrit efter LL § 7 E, skal modregnes, se TOLD-SKAT Nyt 1991 20.1116, kommenteret i TOLD-SKAT Nyt 1992.11.333. og  TfS 1991 432.
  Ligningsrådets anvisning må herefter forstås således, at hvis der i et givet indkomstår er ydet skattefrie tilskud, reducerer tilskuddene alene restsaldoen for istandsættelsekontoen, således at modtagne tilskud alene bringes til fradrag i den overførte saldo for disse udgifter. Derimod reducerer tilskuddene ikke tillige tilskudsårets forfald pr. årbeløb.
 Afgørelsen af, om der foreligger en eller flere bygninger beror på et samlet skøn over, om ejendommen findes at udgøre en bygningsmæssig helhed.
 Honorarudgifter, der opkræves af Bygnings Frednings Foreningen for beregningen af den årlige istandsættelsesudgift, kan fradrages inden for årets beregnede istandsættelsesudgifter Landsskatteretten har taget stilling til, hvilke udgifter, der er omfattet af dette regelsæt .Udgifter til flytningen og opbygning af et badeværelse i  godsets hovedbygning var omfattet af Ligningsrådets anvisning og blev anset som medgået til istansættelse af ejendommen, TfS 1998,654.  
 
Eksempel
Fremførsel af beregnede istandsættelsesudgifter
Muligt fradrag i år 1 (beregnede istandsættelsesudgifter for år 1)    36.860 kr.
Istandsættelsesudgifter afholdt i år 1 25.000 kr.
Fradrag i år 1  kr. 25.000     
Restsaldo til fremførsel til år 2    11.860 kr.
+ indeksering eksempelvis 10 pct. 1.186 kr.
Fremført indekseret saldo    13.046 kr.
+ beregnede istandsættelsesudgifter i år 2 (36.860+10 pct.)    40.546 kr.
Maksimumfradrag for år 2 eller saldo til fremførsel    53.592 kr.
 
Den del af den for året beregnede istandsættelsesudgift, der overstiger de i årets løb faktisk afholdte istandsættelsesudgifter kan overføres, pristalsreguleret, til senere år. »Forfald pr. år-beløbene« kan således akkumuleres og placeres i et år, hvor der er afholdt større reparationsarbejder vedrørende bygningen.
Er der omvendt i et år afholdt store reparationsudgifter, der overstiger kontoens forfald pr. år-beløb, kan det overskydende beløb efter pristalsregulering fremføres til fradrag i de følgende år inden for disse års beregnede istandsættelsesudgifter. Fremførslen er ikke tidsbegrænset. Afhændes bygningen kan et eventuelt restbeløb ikke fradrages.  
 
Eksempel
Fremførsel af faktiske istandsættelsesudgifter
Istandsættelsesudgifter afholdt i år 1150.000 kr.
muligt fradrag i år 1(beregnede istandsættelsesudgifter for år 1 )   36.860 kr.
Fradrag i år 1 36.800 kr       
Restsaldo til fremførsel til år 2    113.140 kr.
+ indeksering eksempelvis 10 pct.  11.314 kr.
Fremførte istandsættelsesudgifter   124.454 kr.
Muligt fradrag år 2 (beregnede istandsættelsesudgifter for år 2)40.546 kr.
Fradrag i år 2  40.546 kr.Restsaldo  til fremførsel til år 383.908 kr.
plus indeksering eksempelvis 10 pct.8.391  kr.
Fremførte istandsættelsesudgifter92.299 kr.