Ved lov nr. 1006 af 23. december 1998 er der vedtaget en ny bogføringslov. Samtidig er Erhvervs- og
Selskabsstyrelsens bekendtgørelse nr. 598 af 21. august 1990 om erhvervsdrivende virksomheders
bogføring, årsregnskaber og opbevaring af regnskabsmateriale ophævet. Bekendtgørelsen er for så
vidt angår bogføringspligtiges årsregnskaber (midlertidig) erstattet af bekendtgørelse nr. 518 af 25.
juni 1999. Loven i kraft d. 1. juli 1999, dog således at bestemmelserne i § 7, stk. 4 og 5, om
adgangen til at bogføre i euro eller anden relevant fremmed valuta i kraft d. 1. januar 1999.
Loven har virkning for regnskabsår, der påbegyndes den 1. juli 1999 eller senere, hvilket bl.a. også
indebærer, at virksomheder, som etableres d. 1. juli 1999 eller senere, er omfattet af bogføringslo
ven. For regnskabsår, der er påbegyndt før d. 1. juli 1999, finder de hidtil gældende regler sted.
For virksomheder m.v., som d. 1. juli 1999 ikke var bogføringspligtige efter de hidtil gældende
regler, indtræder bogføringspligten efter § 1, stk. 1, med virkning for regnskabsår, der påbegyndes
d. 1. januar 2001 eller senere. Indtil d. 1. januar 2001 finder de hidtil gældende regler tilsvarende
anvendelse.
Bogføringspligt efter § 1, stk. 1, indtræder ikke for personer, der inden d. 1. juli 1999 har påbegyndt
en virksomhed, der efter de hidtil gældende regler i bogføringslovens § 1, litra C, nr. 35-37, jf. stk. 2
og 3, ikke var bogføringspligtige, og som ikke driver anden erhvervsmæssig aktivitet. Hvis virksom
heden overgår til anden ejer, indtræder bogføringspligt efter § 1, stk. 1.
Der henvises i øvrigt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsens bogføringsvejledning, juni 1999 (www.eogs.dk).
Bekendtgørelse nr. 141 af 26. januar 1992 , som ændret ved bekendtgørelse nr. 88 af 9. februar 1999, er nu afløst af bekendtgørelse nr. 1068 af 17. december 1999 , som finder anvendelse for regnskabsår, der påbegyndes d. 1. januar 2000 eller senere.