A-kasse: Se i afsnittet om fradrag for lønmodtagere.
 
Aktieindkomst: Omfatter aktieudbytter fra danske og de fleste udenlandske selskaber samt visse fortjenester og tab ved salg. Se i afsnittet om indtægter.
 
AM-bidrag: Arbejdsmarkedsbidrag. Se i afsnittet om Arbejdsmarkedsbidrag (AM-bidrag)
 
Ansættelse: Skattevæsenets fastsættelse af en skatteyders indkomst og fradrag.
 
Arbejdsløshedsdagpenge: Se i afsnittet om indtægter.
 
Arbejdsmarkedsbidrag: Se i afsnittet om arbejdsmarkedsbidrag mv.
 
A-skat: Skat der trækkes af løn, dagpenge, pension mv. (A-indkomsten).
 
Befordringsfradrag: Se i afsnittet om fradrag for lønmodtagere.
 
Befordringsgodtgørelse: Se i afsnittet om indtægter.
 
Bikort: Se i afsnittet om skatteåret.
 
Bindende forhåndsbesked: Hvis De ikke er sikker på de skattemæssige konsekvenser af en fremtidig økonomisk disposition, kan De mod et gebyr på 1.700 kr. få en bindende forhåndsbesked hos Ligningsrådet.
 
B-indkomst: Honorarer og vederlag, der ikke trækkes skat af ved udbetalingen, overskud af selvstændig erhvervsvirksomhed og renteindtægter.
 
B-skat mv: Hvis De er selvstændigt erhvervsdrivende eller har store honorarer eller renteindtægter mv., skal De betale B-skat. B-skatten opkræves normalt i op til 10 rater på indbetalingskort, som De modtager fra Told-Skat. For en række skatteydere indregnes B-skat mv. dog i trækprocenten. Skatteydere, der ikke har fået indregnet B-skat mv. i trækprocenten, kan henvende sig til kommunens skatteforvaltning, der afgør, om B-skat mv. kan indregnes i trækprocenten.
 
Bundskat: Se afsnittet om forskudsopgørelsen
 
Børnebidrag: Se afsnittet om fradrag for lønmodtagere.
 
Børnedagplejere: Se afsnittet om fradrag for lønmodtagere.
 
Børnefamilieydelse: I 2001 er den årlige børnefamileydelse for de 0 - 2 årige 12.100 kr., for de 3 - 6 årige 11.000 kr. og for de 7 - 17 årige 8.600 kr. Ydelsen udbetales kvartalsvis og er skattefri. Læs mere i Told-Skats pjece om Børnefamilieydelsen, som fås hos kommunen, på mange biblioteker og på Internettet på adressen www.toldskat.dk
 
Børneopsparingskonto: Se i afsnittet om indtægter.
 
Dagpenge: Se i afsnittet om indtægter.
 
Ejendomsvurdering: Alle landets ejendomme vurderes hvert år pr. 1. januar. Ved vurderingen skønnes over handelsværdien af bygninger og grund. Vurderingen foretages af vurderingsrådet. Læs mere i Told-Skats pjece om Ejendomsvurdering, som fås hos kommunen og på mange biblioteker.
 
Ejendomsværdi: Ejendomsværdien er den samlede værdi af bygningen og grunden. Ejendomsværdiskatten beregnes af ejendomsværdien. Læs mere i Told-Skats pjece om Ejendomsvurdering, som fås hos kommunen og på mange biblioteker.
 
Ejendomsværdiskat: Der skal betales en kommunal ejendomsværdiskat på ejerboliger. Ejendomsværdiskatten er 10 promille af ejendomsværdien, dog 30 promille for den del, der overstiger en foreløbig progressionsgrænse på 2.815.000 kr. i 2001 - den endelige grænse fastsættes omkring 1. juli 2001. Ejendomsværdiskatten indgår i den beregnede forskudsskat, der opkræves enten via skattekortet eller via indbetalingskort. Se afsnittet om ejendomsværdiskat.
 
Erhvervsmæssig befordring: Se i afsnittet om indtægter.
 
Etableringskonto: Lønmodtagere under 46 år kan efter særlige regler foretage indskud på en etableringskonto med henblik på senere at blive selvstændigt erhvervsdrivende. Indskuddet kan trækkes fra i den skattepligtige indkomst. Til gengæld er der ikke fradrag for de maskiner mv., som senere anskaffes for etableringskontomidlerne.
 
Fagligt kontingent: Se i afsnittet om fradrag.
 
Firmabil: Fri bil. Se i afsnittet om indtægter.
 
Flytning: Flytning skal anmeldes til kommunens folkeregister senest 5 dage efter flytningen. Husk at medbringe sygesikringsbeviset. I mange tilfælde er det også klogt at få ændret sit skattekort i forbindelse med en flytning, f.eks. hvis De har købt/solgt fast ejendom eller fået væsentligt længere eller kortere til arbejde (befordringsfradraget ændret).
 
Flytteudgifter: Se i afsnittet om fradrag.
 
Folkepension: Se afsnittet herom og under stikordet "Pensionister".
 
Forskudsregistreringskommune: Den kommune, der udsender den ordinære forskudsopgørelse i november måned. Hvis De efterfølgende ønsker at få ændret skattekortet, skal De kontakte den kommune, De bor i.
 
Forskudsskat: Foreløbig skat, som betales i løbet af indkomståret på grundlag af forskudsopgørelsen. Opkræves enten som A-skat, der trækkes af arbejdsgiveren på grundlag af Deres skattekort (evt. frikort). Eller som B-skat mv, der normalt betales i op til 10 rater på indbetalingskort, som De modtager fra Told-Skat.
 
Forskudsskema: Er der behov for at ændre skattekortet i løbet af året, kan man henvende sig hos den kommunale skatteforvaltning og få et forskudsskema.
 
Fratrædelsesgodtgørelse: Jubilæumsgratiale og fratrædelsesgodtgørelse mv. medregnes i den personlige indkomst med den del, der overstiger 8.000 kr. Der skal betales AM-bidrag af den fulde værdi, dog ikke af tingsgaver. Hvis der under ansættelsen og senest den 31. december 1999 er indgået en konkret aftale om fratrædelsesgodtgørelse, gælder der en særlig overgangsregel. Har De spørgsmål om reglerne, kan De kontakte skatteforvaltningen i kommunen.
 
Fri bil: Firmabil. Se afsnittet om indtægter.
 
Fri telefon: Se afsnittet om indtægter.
 
Frikort: Skatteydere, der ikke tjener mere, end de har i fradrag, får et frikort i stedet for det normale skattekort. Frikort udstedes typisk til børn og unge, der ikke tjener mere end personfradraget. Frikortet fritager ikke for betaling af arbejdsmarkedsbidrag, da hensigten med arbejdsmarkedsbidraget er, at alle erhvervsaktive skal bidrage til udgifterne på arbejdsmarkedet. Frikortet fritager heller ikke for betaling af bidrag til den særlige pensionsopsparing. Fritaget for at betale den særlige pensionsopsparing er dog unge indtil det kalenderår, hvor de fylder 17 år, og ældre fra det kalenderår, hvor de fylder 67 år.
 
Gaver: Om gaver, De modtager, se afsnittet om indtægter. Om fradrag for gaver til foreninger mv. Se afsnittet om fradrag.
 
Gevinster: Se afsnittet om indtægter.
 
Grundværdi: Grundværdien er værdien af grunden i ubebygget stand. Ejendomsskatten (grundskylden) til kommune og amt beregnes af grundværdien (minus evt. fradrag for forbedringer). Læs mere i Told-Skats pjece om Ejendomsvurdering, som fås hos kommunen og på mange biblioteker. Den findes også på Internettet på adressen www.toldskat.dk.
 
Honorarer: Beskattes som personlig indkomst.
 
Hovedkort: Se afsnittet om skatteåret.
 
Indekskontrakt: Indtil 1971 kunne man oprette særlige indekskontrakter i tilknytning til en rente- eller rateforsikring. Indekskontrakter sidestilles skattemæssigt med pensionsordninger med løbende udbetalinger.
 
Jubilæumsgratiale: Jubilæumsgratiale og fratrædelsesgodtgørelse mv. medregnes i den personlige indkomst med den del, der overstiger 8.000 kr. Der skal betales arbejdsmarkedsbidrag af den fulde værdi, dog ikke af tingsgaver. Hvis der under ansættelsen og senest den 31. december 1999 er indgået en konkret aftale om fratrædelsesgodtgørelse, gælder der en særlig overgangsregel. Har De spørgsmål om reglerne, kan De kontakte skatteforvaltningen i kommunen. For at opnå den lempeligere beskatning af jubilæumsgratiale er det en betingelse, at alle ansatte skal have det samme beløb i gratiale, dog forholdsmæssigt for deltidsansatte.
 
Kapitalindkomst: Renter mv. Når renteudgifterne (negativ kapitalindkomst) er større end renteindtægterne mv. (positiv kapitalindkomst), er der tale om negativ nettokapitalindkomst. Omvendt er der tale om positiv nettokapitalindkomst, når renteindtægterne mv. er større end renteudgifterne. Se også om kapitalindkomst i afsnittet Sådan beregnes skatten.
 
Kapitalpension: Pension, hvor den opsparede sum udbetales på én gang (normalt tidligst, når ejeren fylder 60 år). Denne udbetaling beskattes med en fast afgift på 40 pct. (kapitalpension indbetalt før 1. januar 1980 dog 25 pct.). Om fradrag for kapitalpension se afsnittet om fradrag.
 
Klage: Klager over den kommunale skatteforvaltnings afgørelser skal indsendes til skatteankenævnet. Klagen skal være skriftlig og begrundet. Skatteankenævnet skal have modtaget klagen senest en måned efter modtagelsen af den skatteansættelse eller årsopgørelse, der klages over. Inden skatteankenævnets afgørelse får klageren mulighed for at kommentere sagen. Hvis klageren ikke er enig i skatteankenævnets afgørelse, kan der klages videre til Landsskatteretten (klagegebyr 600 kr.). Klage over forskudsregistreringen kan ikke forelægges Landsskatteretten.
 
Kursusudgifter: Se afsnittet om fradrag.
 
Kørselsfradrag: Se afsnittet om fradrag.
 
Kørselsgodtgørelse: Se afsnittet om indtægter.
 
Ligningsmæssige fradrag: En række skattefradrag kaldes ligningsmæssige fradrag. Det gælder f.eks. fradragene for befordring, bidrag til A-kasse, fagligt kontingent og bidrag til efterlønsordning. Disse fradrag trækkes fra i den skattepligtige indkomst - i modsætning til f.eks. fradraget for pensionsopsparing, som trækkes fra i den personlige indkomst.
 
Løn: Se afsnittet om indtægter.
 
Lønindeholdelse: Hvis De ikke betaler skatten til tiden, kan skattevæsenet pålægge Deres arbejdsgiver at tilbageholde op til 20 pct. af nettolønnen (lønnen efter fradrag af skat).
 
Mellemskat: Se afsnittet om forskudsopgørelsen.
 
Morarente: Hvis De ikke betaler Deres B-skat mv. og restskat til tiden, beregnes der morarente. Renten er på 0,6 pct. pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen, og der er ikke fradrag for den.
 
Overskydende skat: Hvis De i løbet af året har betalt for meget i forskudsskat, betales beløbet tilbage som overskydende skat sammen med et skattefrit tillæg. Tilbagebetalingen sker sammen med årsopgørelsen, enten ved at De får en check fra Told-Skat, eller ved at pengene overføres til Deres konto, hvis De har aftalt dette med Deres pengeinstitut. I visse situationer kan De også få for meget betalt forskudsskat tilbage uden tillæg inden årets udgang, hvis De kontakter skatteforvaltningen i kommunen inden årets udgang.
 
Pension med løbende udbetaling: En pension med løbende udbetaling giver typisk ret til løbende ydelser fra det 60. år eller senere og til den pensionsberettigedes død. Udbetalinger skal medregnes i den personlige indkomst. Om fradrag for pension med løbende udbetaling se afsnittet om fradrag for lønmodtagere.
 
Pensionister: Den sociale pension reguleres automatisk pr. 1. januar 2001. Reguleringen fremgår af den pensionsmeddelelse, som De modtager i december 2000. Det er først på pensionsmeddelelsen De kan se, hvor meget De vil få udbetalt i pension efter skat i 2001. Nogle pensionister modtager skattefri beløb, f.eks. varmetillæg, boligydelse, førtidsbeløb, invaliditetsbeløb mv. Disse beløb er ikke regnet med i den pension, der står på forskudsopgørelsen for 2001, men de fremgår af pensionsmeddelelsen.
 
Personalegoder: Se afsnittet om indtægter.
 
Personfradrag: Se afsnittet om forskudsopgørelsen.
 
Personlig indkomst: Lønindkomst, pensioner, dagpenge, skattepligtige sociale ydelser og indkomst ved selvstændig virksomhed mv. kaldes personlig indkomst.
 
Ratepension: En ratepension/forsikring er kendetegnet ved, at den opsparede sum udbetales i rater over mindst 10 år. Nogle rateforsikringer er dog også oprettet som rene risikoforsikringer. Udbetalte rater skal medregnes i den personlige indkomst i de indkomstår, hvor de udbetales. Om fradrag for ratepension se afsnittet om fradrag.
 
Registreret partnerskab: Ved registreret partnerskab beskattes partnerne efter de samme regler, som gælder for ægtepar.
 
Renter: Se afsnittene om indtægter og fradrag for lønmodtagere.
 
Renter af for sent betalt skat: Hvis De ikke betaler Deres B-skat mv. og restskat til tiden, beregnes der morarente. Renten er på 0,6 pct. (i 2000) pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen, og der er ikke fradrag for den. Renten for 2001 fastsættes i december 2000.
 
Restancer: Forfaldne skatterestancer fra tidligere år er i visse tilfælde indregnet i forskudsskatten for 2001 inden for samme grænse som indregning af restskat. Restskat for 1999 indregnes før forfaldne restancer. Indregnet restskat og indregnede restancer kan tilsammen ikke overstige 13.600 kr. Den indregnede restance forhøjes med et tillæg på 3,6 pct.
 
Restskat: Hvis De i løbet af året har betalt for lidt i forskudsskat, skal De betale restskat. Restskatten opgøres på årsopgørelsen. Restskatten kan betales ved frivillig indbetaling senest den 1. juli (restskat over 40.000 kr. dog senest 15. marts). Restskatten kan også opkræves ved, at restskatten (op til en vis grænse) indregnes i forskudsskatten med et tillæg på 7 pct. Fristen 1. juli gælder, uanset om man inden da har modtaget årsopgørelsen eller ej.
 
Bemærk, at ved indbetalinger i perioden 1. januar - 1. juli af restskat, der samlet overstiger 40.000 kr., pålægges et rentetillæg på 2 pct. Rentetillægget anses for at være indeholdt i det indbetalte beløb. Det vil sige, at en indbetaling på f.eks. 102 kr. vil blive fratrukket de 2 kr. som værende rentetillægget. Skatteyder vil blive godskrevet 100 kr. som foreløbig skat. Til og med den 31. december i indkomståret kan der uden rentetillæg indbetales et ubegrænset beløb.
 
Bemærk, at en restskat på op til 13.600 kr. + et tillæg på 7 pct. fra indkomståret 1999 kan være indregnet i forskudsskatten for 2001.
 
Selvangivelse: Selvangivelsen udsendes i marts-april i året efter indkomståret. De fleste skatteydere får den almindelige selvangivelse, som skattevæsenet har udfyldt på forhånd med de tal, som er modtaget fra arbejdsgivere, pengeinstitutter m.fl. Hvis De har rettelser eller tilføjelser til selvangivelsen, skal den indsendes eller indtastes via telefon eller Internet senest den 1. maj.
 
Skatteankenævnet: Skatteankenævnet behandler klager over den kommunale skatteforvaltnings afgørelser. Der er et nævn for hver kommune.
 
Skatteberegning: Se afsnittet om forskudsopgørelsen.
 
Skattefri godtgørelse: Se afsnittet om indtægter.
 
Skattekommune: Normalt er det bopælen den 5. september, der afgør, hvilken skattekommune og dermed hvilke skatteprocenter, som er gældende for det følgende kalenderår.
 
Skattekort: Se afsnittet om skatteåret.
 
Skatteloft: Se afsnittet om forskudsopgørelsen.
 
Skattepligtig indkomst: Er lig med den personlige indkomst (ekskl. AM-bidrag og den særlige pensionsopsparing) plus/minus nettokapitalindkomsten minus de ligningsmæssige fradrag.
 
Social pension: Folkepension og førtidspension.
 
SP: Særlig pensionsopsparing. Se afsnittet om arbejdsmarkedsbidrag mv.
 
Sygedagpenge: Se afsnittet om indtægter.
 
Særlig pensionsopsparing: Se afsnittet om arbejdsmarkedsbidrag mv.
 
Tast-Selv: De kan indtaste ændringer til forskudsopgørelsen via Internettet indtil 1. september 2001. De kan foretage ændringer 2 gange enten via telefon eller Internet indtil 1. februar 2001. I perioden 1. februar 2001 til 1. september 2001 kan De ændre 1 gang, men kun via Internet (www.tastselv.toldskat.dk).
 
Telefon: Se afsnittene om indtægter og fradrag for lønmodtagere.
 
Topskat: Se afsnittet om forskudsopgørelsen.
 
Trækprocent: Se afsnittet om forskudsopgørelsen.
 
Udbytteskat: Selskaber skal indeholde 25 pct. i udbytteskat af aktieudbytte. Se aktieindkomst i afsnittet om indtægter.
 
Udenlandsk indkomst: Udenlandsk indkomst er f.eks. udenlandsk lønindkomst og aktieudbytte af udenlandske selskaber. Hvis De har udenlandsk indkomst, skal De udfylde en særlig selvangivelse for udenlandsk indkomst. Den udenlandske indkomst beskattes efter særlige regler, som De kan få oplyst hos skatteforvaltningen i kommunen.
 
Udlejning af fast ejendom: Se afsnittet om indtægter
 
Udvidet selvangivelse: En del skatteydere skal bruge en udvidet selvangivelse, fordi de har oplysninger, som ikke er omfattet af den almindelige selvangivelse. Det drejer sig bl.a. om selvstændigt erhvervsdrivende.
 
Underholdsbidrag: Se afsnittet om fradrag for lønmodtagere.
 
Årsopgørelse: Opgørelse over, hvor meget De allerede har betalt i forskudsskat, og hvor meget De rent faktisk skal betale i skat på grundlag af selvangivelsen. Årsopgørelsen viser, om De får overskydende skat tilbage eller skal betale restskat. Er De gift, skal ægtefællen også have indsendt selvangivelsen, før skattevæsenet kan udsende årsopgørelsen.