Du skal afgive en erklæring til SKAT, hvis du har/opretter - eller har andel i - en konto i udlandet. Du skal afgive en erklæring for hver konto.

Du skal være opmærksom på, at indskudsbeviser udstedt af udenlandske pengeinstitutter mv. sidestilles med kontoindestående, når indskudsbeviset har en oprindelig løbetid på til og med et år, og når der oprettes en konto hos udstederen, hvorpå bevisernes pålydende værdi, forrentning og indfrielsesprovenu bogføres.

Til erklæringsformålet findes en blanket, som du skal udfylde:

Du er kun erklæringspligtig, hvis du er skattepligtig her til landet af de nævnte konti/indskudsbeviser eller afkastet heraf.

Statsanerkendte arbejdsløshedskasser, forsikringsselskaber, investeringsforeninger, børsmæglerselskaber samt kreditinstitutter skal ikke afgive erklæring. Optræder en af ovenstående finansielle virksomheder som formidlere eller på vegne af dig (via fælleskonto), er du selv som kunde erklæringspligtig.

Hvis du henvender dig til et dansk pengeinstitut (eller anden virksomhed, der formidler pengeoverførsler) for at overføre beløb til en konto i udlandet, skal du være opmærksom på, at den der formidler pengeoverførslen kan forlange at se bevis for, at kontoen, der overføres til i udlandet, er erklæret overfor SKAT. Du skal da fremvise den attesterede erklæring fra SKAT.

Kontoen lukkes

Lukkes kontoen, eller har du ikke længere andel i kontoen mv., bedes erklæringen tilbagesendt til SKAT sammen med dokumentation for lukningen/ophøret. Dermed sikres, at registreringen i SKAT kan slettes.