Regnskabsmæssig udskillelseBestemmelsen i PAL § 11, fastlægger omfanget af skattepligten for livsforsikringsselskaber og forsikringsselskaber, som nævnt i PAL § 1, stk. 1, nr. 1 og 2.

Alle livsforsikringsselskaber og forsikringsselskaber er, som udgangspunkt, skattepligtige efter PAL § 1, stk. 1, nr. 1 eller 2, under forudsætning af at de udøver forsikringsvirksomhed her i landet gennem et fast driftssted, uanset om selskabet er hjemmehørende i Danmark eller i udlandet.

Beskatningsgrundlaget for de ovennævnte udenlandske livsforsikringsselskaber og forsikringsselskaber omfatter formueafkastet af de aktiver, der ligger til sikring af de her i landet tegnede forsikringer, opgjort efter de regler i loven, der gælder for forsikringsselskaber m.v., der er hjemmehørende i Danmark, jf. PAL § 11, stk. 1.

Der henvises til afsnit D for en gennemgang af de generelle opgørelsesprincipper og til afsnittene om de relevante aktivtyper, for en mere specifik gennemgang.

Undtagelser fra bestemmelsenBestemmelsen i PAL § 11, om regnskabsmæssige udskillelse finder ikke anvendelse på livsforsikringsselskaber og forsikringsselskaber, der opfylder ét af følgende kriterier:

  • selskabet udbyder udelukkende forsikringer eller pensionskasseordninger, der er omfattet af PBL §§ 53 A eller 53 B, eller
  • selskabet udbyder udelukkende forsikringer, der er rene risikoforsikringer, som ikke er omfattet af PBL. Disse risikoforsikringer kan alene komme til udbetaling i tilfælde af den forsikredes død, invaliditet eller livstruende sygdom inden forsikringens aftalte udløbstidspunkt, såfremt det aftalte udløbstidspunkt ikke ligger senere end første policedag efter den forsikredes fyldte 80. år, jf. PAL § 11, stk. 2.
Bestemmelsen i PAL § 11, stk. 2, er indsat for at sikre, at sammenhængen mellem reglerne i PBL og reglerne i PAL fortsat er til stede. Det vil sige at der, som udgangspunkt, enten er:
  • fradrag for indbetalingerne efter PBL, beskatning efter PAL og beskatning af udbetalinger efter PBL, eller
  • intet fradrag for indbetalingerne efter PBL, løbende indkomstbeskatning af værditilvæksten ifølge PBL og ingen beskatning ved udbetaling, jf. PBL.

Tilsvarende bestemmelser i PAL § 15Ovennævnte undtagelser svarer til bestemmelserne i PAL § 15, der har til formål at nedsætte beskatningsgrundlaget for formueafkast vedrørende forsikringsprodukter, der er omfattet af PBL men ikke omfattet af fradragsretten efter kapitel 1 i PAL, for beskatning. Dette gælder f.eks. forsikringer omfattet af PBL § 53 A.

Der henvises til afsnit F.2 for disse skattenedsættelser.

Bevisførelse Det påhviler forsikringsselskabet at godtgøre, at selskabet udelukkende udbyder forsikringer, der er omfattet af nedsættelsen af beskatningsgrundlaget, jf. ovenfor.

Hvis forsikringsselskabet udbyder andre forsikringer end de, der er omfattet af skattenedsættelsen, skal forsikringsselskabet foretage en regnskabsmæssig udskillelse af de aktiver, der ligger til sikring af samtlige de forsikringer, der er tegnet her i landet. Det vil sige inklusiv de aktiver, der ligger til sikring af de forsikringer, der er omfattet af skattenedsættelsen.