InstitutionerKredsen af PAL-skattepligtige omfatter i henhold til PAL § 1, stk. 1, såvel her i landet hjemmehørende forsikringsselskaber og pensionskasser m.v., som begrænset skattepligtige forsikringsselskaber. Omfanget af den begrænsede skattepligt for sidstnævnte er afgrænset i PAL § 11. Herefter skal livsforsikringsselskaber og forsikringsselskaber, som nævnt i PAL § 1, stk. 1, nr. 1 og 2, der er hjemmehørende i udlandet, på Færøerne eller Grønland, foretage en regnskabsmæssige udskillelse af de aktiver, der ligger til sikring af forsikringer tegnet her i landet. Skattepligten efter PAL omfatter alene afkastet af disse aktiver.

Om de skattepligtige institutioner kan i øvrigt henvises til afsnit A.1 og afsnit A.2.

Indehavere af pensionskontiOmfattet af skattepligten er endvidere indehaverne af de i PAL § 1, stk. 2, nævnte pensionskonti. Ordningen kan være oprettet i et pengeinstitut, der af Finanstilsynet er meddelt tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed her i landet (dansk bank, sparekasse eller andelskasse - banker skal være aktieselskaber, sparekasser selvejende institutioner og andelskasser, andelsselskaber, jf. BSL § 1, stk. 2), eller i et udenlandsk kreditinstitut, der efter tilladelse i et andet EU-land udøver virksomhed her i landet gennem en filial, jf. BSL § 6 a, stk. 1-4.

Pensionsopsparingen skal indsættes på en indlånskonto. Anbringelsen kan ske på kontantkonto, på en speciel pensionskonto med deltagelse i puljeordning (puljekonto) eller på en speciel pensionskonto med tilknyttet særskilt depot (individuelt depot).

Det er uden betydning for skattepligten efter PAL § 1, stk. 2, om kontohaver er hjemmehørende her i landet eller i udlandet. Det påhviler pengeinstituttet, hvori opsparingen foretages, at opgøre og indbetale skatten, jf. herved PAL §§ 21 og 23 (se herom afsnittene I.1.4 og I.1.5). Pengeinstituttet kan opkræve PAL-skatten af samtlige sine pensionskontohavere uden hensyn til, hvor den enkelte kontohaver skattemæssigt er hjemmehørende.

Om de skattepligtige pensionsopsparingsformer kan i øvrigt henvises til afsnit A.3. Om puljeordninger kan også henvises til afsnit B.9.

Dobbelt-
beskatning
International, juridisk dobbeltbeskatning anses i almindelighed at foreligge, når der sker påligning af sammenlignelige skatter i to (eller flere) stater hos den samme skatteyder på det samme grundlag og for samme perioder.

PAL skelner ikke imellem, om indkomsten stammer fra en indkomstkilde i Danmark eller en indkomstkilde i udlandet. Indkomsten skal, såfremt den i øvrigt er skattepligtig, medregnes i beskatningsgrundlaget (globalindkomstprincippet).

I det omfang pensionsmidlerne investeres i udenlandske aktiver, vil der forekomme dobbeltbeskatning af pensionsafkastet, dersom dette også undergives beskatning i udlandet (kildelandet).

Er pensionsmidlerne eksempelvis investeret i udenlandske aktier, vil aktieudbyttet blive beskattet her i landet efter PAL, men vil - typisk - samtidig blive beskattet i det udland, hvori det udbyttebetalende selskab er hjemmehørende.

Situationen kan forekomme for såvel de efter PAL § 1, stk. 1, skattepligtige institutioner som de efter PAL § 1, stk. 2, skattepligtige kontohavere. For sidstnævnte gruppe vil problemet dog alene være aktuelt, såfremt der er tale om en pensionskonto med tilknyttet særskilt depot eller pensionskonto med deltagelse i puljeordning. Der henvises til det nedenfor under afsnit H.1 anførte.

Hvor institutionen/pensionskontohaveren ikke er hjemmehørende i Danmark, vil en dobbeltbeskatning af det samme pensionsafkast endvidere kunne forekomme, hvor også det land, hvori den pågældende institution/pensionskontohaver er hjemmehørende, agter at beskatte afkastet.

Det land, hvori den pågældende institution/pensionskontohaver er hjemmehørende, vil typisk beskatte denne af både indenlandsk og udenlandsk indkomst (globalindkomstprincippet). Som nævnt umiddelbart ovenfor undergives samtlige fysiske personer med en pensionsordning i et dansk pengeinstitut PAL-beskatning, og således også personer, der er hjemmehørende i udlandet.

Faste driftssteder/filialer af udenlandske forsikringsselskaber er også omfattet af skattepligten efter PAL.

Der henvises til det nedenfor under afsnit H.2. anførte.

Om de her nævnte problemstillinger kan generelt henvises til LV 2007-4 Dobbeltbeskatning afsnit D.