Som omtalt ovenfor under H skal også alle i udlandet hjemmehørende pensionskunder med en pensionsordning i Danmark betale skat efter PAL.

Det kontoførende pengeinstitut skal for disse personer afregne PAL-skatten efter samme regler som for personer, der er hjemmehørende i Danmark, jf. § 20 i bekendtgørelse nr. 1027 af 24. oktober 2005. 

Endvidere er udenlandske forsikringsselskaber, der driver livsforsikringsvirksomhed her i landet gennem et fast driftssted/en filial omfattet af skattepligten for så vidt angår afkastet af de aktiver, der ligger til sikring af de her i landet tegnede forsikringer, jf. PAL § 11 og ovenfor under afsnit A.2.

Er den skattepligtige hjemmehørende i et land, med hvilket Danmark har indgået en overenskomst til undgåelse af dobbeltbeskatning, og er der for den pågældende opkrævet mere PAL-skat end tilsikret ved en DBO med den pågældendes hjemland, kan den skattepligtige tilbagesøge det for meget indeholdte, jf. § 21, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1027 af 24. oktober 2005.