åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

PAL § 17 indeholder regler om skattefri fusion, spaltning og overdragelse af livsforsikringsbestande (succession) mellem institutioner, der er skattepligtige efter PAL, dvs. livsforsikringsinstitutioner, pensionskasser og -fonde.

Bestemmelserne om skattefri succession kan alene anvendes ved overdragelse af hele eller dele af den forsikrings- og/eller pensionsmæssige virksomhed til andre skattepligtige institutioner efter PAL § 1, stk. 1, hvis betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt.

Således er det en forudsætning for, at overdragelsen kan ske med succession efter PAL § 17 at den modtagende institution er PAL-skattepligtig på datoen for den åbningsstatus, der udarbejdes i forbindelse med overdragelsen. Dette gælder, hvad enten der er tale om overdragelse til et nystiftet selskab, et skuffeselskab eller et aktivt selskab, der tidligere har drevet anden virksomhed end livsforsikringsvirksomhed.

Successionsbestemmelserne i PAL § 17 kan derfor ikke anvendes på overdragelser af hele eller dele af den forsikrings- og/eller pensionsmæssige virksomhed til selskaber m.fl., som alene er selskabs- eller fondsskattepligtige på overdragelsestidspunktet. Disse overdragelser skal i stedet behandles som skattepligtige overdragelser efter bestemmelserne i PAL § 17 a.

Hvilke overdragelser? Successionsbestemmelserne i PAL § 17 kan anvendes, såfremt:

 • en skattepligtig institution overdrager sine aktiver og passiver som helhed til en anden skattepligtig institution,

 • to eller flere skattepligtige institutioner sammensmeltes til en ny skattepligtig institution, (fusion)

 • en skattepligtig institution spaltes i to eller flere selvstændige skattepligtige institutioner, (fission) eller

 • en skattepligtig institution overdrager en livsforsikringsbestand til en anden skattepligtig institution efter reglerne i kapitel 16 i LFV
 • et administrationsbo som omhandlet i § 1, stk. 1, nr. 10, viderefører administrationen af et livsforsikringsselskabs forsikringsbestand eller en pensionskasses bestand af pensionstilsagn. 

Betingelser for skattefri succession Følgende betingelser skal dog være opfyldt for at anvende bestemmelser i PAL § 17 om skattefri succession:

 • Den fortsættende institution indtræder (succederer) i den overdragende institutions skattemæssige stilling, såfremt den første endelige skatteopgørelse for det første indkomstår, der er påvirket af succession, er udformet under denne forudsætning, jf. PAL § 17, stk. 2.

 • Datoen for den åbningsstatus, der udarbejdes for den fortsættende institution i forbindelse med overdragelsen, anses i skattemæssig henseende for overdragelsesdato, jf. PAL § 17, stk. 3.

 • Overdragelsesdatoen er sammenfaldende med skæringsdatoen for den fortsættende institutions regnskabsår, jf. PAL § 17, stk. 3.

 • Genpart af de dokumenter, der er udarbejdet i forbindelse med overdragelsen, indsendes sammen med den første endelige skatteopgørelse for det første indkomstår, der berøres af successionen, til den centrale told- og skatteforvaltning, jf. PAL § 17, stk. 4.

Institutioner omfattet af både PAL og SEL For fusioner, spaltninger eller overdragelser af forsikringsbestande mellem livsforsikringsselskaber, hvor såvel den overdragende som den fortsættende institution er skattepligtige efter såvel PAL som SEL, kan der kun succederes skattefrit efter PAL § 17 såfremt følgende betingelser er opfyldt:

 1. Hvis en fusion, spaltning eller overdragelse af forsikringsbestande mellem livsforsikringsinstitutioner sker med succession efter FUL''s regler, så skal transaktionen også ske med succession efter PAL.

 2. Hvis en fusion, spaltning eller overdragelse af forsikringsbestande mellem livsforsikringsinstitutioner sker med succession efter PAL, skal transaktionen også ske med succession efter FUL.

Den sidstnævnte betingelse indebærer, at hvis en transaktion kun kan lade sig gøre med succession efter PAL, men ikke efter FUL, skal transaktionen gennemføres som en skattepligtig overdragelse både i selskabsskattemæssig og PAL-skattemæssig henseende.

Se til illustration SKM2001.148.SKR, hvor et forsikringsselskab udskilte en del af sine forsikringsbestande til et nystiftet datterselskab. Stiftelsen af det nye forsikringsselskab skete i overensstemmelse med § 8 a i lov om realrenteafgift ved succession. Ved overdragelsen af forsikringsbestande til det nystiftede datterselskab havde forsikringsselskabet fordelt realisationssaldoen mellem selskaberne på grundlag af værdien af de overtagne obligationer. Landsskatteretten var enig med Ligningsrådet i, at fordeling af realisationssaldoen skulle foretages ud fra den forholdsmæssige fordeling af livsforsikringshensættelserne mellem forsikringsselskabet og datterselskabet, hvorved forsikringsselskabets beregning af realrenteafgiftstilsvar blev forhøjet. ►Sagen blev indbragt for domstolene og er nu afgjort, se SKM2008.164.HR◄