Hvor en indehaver af en pensionsopsparing i et pengeinstitut, jf. PAL § 1, stk. 2, hæver sin opsparingsordning helt eller delvist i løbet af indkomståret, finder PAL § 23 anvendelse.

HelophævelseHæves hele kontoens indestående, skal pengeinstituttet udfærdige en endelig opgørelse af kontoens beskatningsgrundlag efter PAL og den skattepligtige del heraf efter PAL. Skatten indbetales som beskrevet i afsnit I.1.5.2. Opgørelsen indberettes til SKAT som beskrevet i afsnit I.1.5.1.

DelophævelseVed delophævelse af en pensionsopsparingskonto forstås deludbetaling før aftalt udbetalingstidspunkt eller hel eller delvis overførsel af ordningen til et livsforsikringsselskab eller en pensionskasse.

Ved deloverførsel til forsikringsselskab/pensionskasse eller delophævelse i løbet af indkomståret må skatteberegningen deles i 2 delperioder. Delperiode 1 omfatter tiden fra indkomstårets begyndelse den 1. december til og med dagen for delophævelsen. Delperiode 2 omfatter tiden fra ophævelsen til indkomstårets udgang 30. november. Skatten for delperiode 1 beregnes som var der tale om en fuldstændig ophævelse af ordningen.

Såfremt pensionsopsparingskontoen er oprettet før 1983, skal der beregnes et beskatningsgrundlag for henholdsvis delperiode 1 og delperiode 2, samt en friholdelsesbrøk efter PAL § 7, stk. 7, pr. ophævelsesdagen for delperiode 1 og en friholdelsesbrøk pr. ultimo indkomståret for delperiode 2. Ved flere delophævelser i løbet af et indkomstår skal delophævelse 2, 3, 4, o.s.v. kun omfatte beskatningsgrundlaget fra sidste foretagne delophævelse.

I tilfælde hvor der beregnes et samlet fradrag efter PAL § 7, stk. 7, for flere pensionskonti af samme art, kan der ikke ske deloverførsler fra ordningerne med undtagelse af de særlige tilfælde i PBL § 41, stk. 3, se afsnit F.1.2.4.

Har en kontohaver flere pensionskonti af samme art i samme pengeinstitut, betragtes disse som en helhed, hvorfor der ved en kontos ophævelse vil foreligge delophævelse af den samlede ordning. Der skal i så fald beregnes skat af samtlige kontohaverens pensionskonti af samme art i pengeinstituttet efter PAL, jf. PBL § 26, stk. 2. Se endvidere afsnit E.2 om overførsel af pensionsordninger.

Eksempel

En kunde kan have både en kapitalpensionsordning, oprettet af vedkommendes arbejdsgiver, og selv have oprettet en eller flere tilsvarende pensionsordninger. Sådanne ordninger vil skattemæssigt blive betragtet som én ordning. Hæves én af disse konti, betragtes dette som en delophævelse af kundens samlede engagement af denne type konti, og der skal beregnes PAL-skat som beskrevet i dette afsnit.

Såfremt der indgår værdipapirer i beskatningsgrundlaget, fremgår det af PAL § 23, stk. 1, at ved den endelige opgørelse (delperiode 1 ved delophævelse) skal disse ved opgørelsen af beskatningsgrundlaget anses for afstået på tidspunktet for ophævelsen med et beløb svarende til handelsværdien.

Samme sted bestemmes, at der ved opgørelsen udover forfaldne renter skal medregnes de til ophævelsestidspunktet påløbne, men ikke forfaldne renter. Reglen i PAL § 23 er en fravigelse af forfaldsprincippet i PAL § 13, stk. 1, 2. pkt., og skal sikre, at de skattebegunstigede pengeinstitutordninger PAL-beskattes helt frem til ophævelsestidspunktet. Herved sidestilles disse ordninger med opsparinger i livsforsikringsselskaber og pensionskasser.

Overførsel efter PBL § 41Ved overførsel inden for samme pengeinstitut eller mellem to pengeinstitutter skal det afgivende pengeinstitut ikke foretage endelig opgørelse af beskatningsgrundlaget eller tilbageholde og indbetale skatten. I stedet foretages denne opgørelse m.v. af det modtagende pengeinstitut for hele indkomståret.