Som omtalt i afsnit A.3, kan pensionsmidler anbringes kontant, som puljeindlån eller via et særskilt depot investeres i værdipapirer.
 
Kontantkonti Hvor midlerne anbringes kontant på en indlånskonto, forrentes midlerne med den til enhver tid gældende rente for sådanne kontantindskud. Afkastet vil derfor i relation til PAL bestå af renteindtægter, der er skattepligtige efter PAL § 2, stk. 1, nr. 1 (indlånet betragtes som en fordring).
 
Føres en konto i udenlandsk valuta skal der, ved opgørelsen af beskatningsgrundlaget efter PAL, tillige medregnes realiserede og urealiserede valutakursgevinster og -tab efter PAL § 2, stk. 1, nr. 10, jf. TfS 1989, 290.
 
Rente i puljeordning Er der tale om en pensionskonto med deltagelse i en puljeordning, foretages rentetilskrivningen på baggrund af puljens afkast, jf. afsnit A.3. Renten vil således være variabel.
 
 
Det fremgår af PAL § 2, stk. 2, at beskatningsgrundlaget er hele det årlige afkast af værdipapirerne i puljeordningen. Pengeinstituttet kan som udgangspunkt ikke fratrække omkostningerne ved administration af værdipapirerne eller gebyrer ved opgørelse af den skattepligtige rente,jf. dog afsnit C.2 om fradrag for omkostninger til formueadministration. Direkte handelsomkostninger, f.eks. kurtage, kan fratrækkes.

Pengeinstituttet kan ikke opsamle afkastet i puljen over en årrække, uden at tilskrive de enkelte konti en skattepligtig rente på grundlag af afkastet. Renten skal tilskrives mindst én gang årligt.
 
Opgørelsen af puljeaktivernes afkast følger principperne i PAL § 13. Se om opgørelsesprincipper nedenfor i afsnit D og især afsnit D.1.3 og afsnit D.2.3.
 
Ophæves en pensionskonto med deltagelse i en puljeordning, kan det forekomme, at der realiseres gevinst i forhold til indeståendet på kontoen. Sådan gevinst eller tab skal medregnes til beskatningsgrundlaget, jf. PAL § 2, stk. 2.
 
Særskilt depot Tilknyttes der pensionskontoen et særskilt depot, kan pensionskunden direkte investere sine pensionsmidler i aktier, obligationer m.v., jf. afsnit A.3.
 
Indehaveren af pensionsordningen vil skulle betale PAL-skat direkte på baggrund af det afkast, som aktiverne genererer.