åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Pensions- og forsikrings-udbetalinger Pensionsudbetalinger, som efter PBL afsnit I medregnes i den skattepligtige indkomst, er omfattet af den begrænsede skattepligt efter KSL § 2, stk. 1, nr. 9. Det gælder udbetalinger efter pensionsbeskatningslovens § 20, stk. 1 og stk. 2, og § 46, stk. 1, fx. pension fra en pensionsordning med løbende udbetalinger, udbetalinger fra rateforsikringer, udbetalinger fra kapitalforsikring.

Skatterådet anså i SKM2008.755.SR, at der forelå begrænset skattepligt, og at Danmark havde beskatningsretten til en pension, der blev udbetalt til en tidligere pilot bosat på Malta. Skatterådet lagde til grund at der var tale om en invalidepension og ikke som anført en såkaldt certifikattabsforsikring.

I SKM2009.217.LSR tog Landsskatteretten stilling til beskatningen af indekskontrakter. Landsskatteretten lagde til grund, at indekskontrakter var pensionsudbetalinger, der var omfattet af kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 9, 10 og 11. Landsskatteretten lagde videre til grund, at der ikke var tale om en arbejdsgiverordning, idet det skal være anført i aftaledokumentet, om ordningen er led i en arbejdsgiverordning. Det var Landsskatterettens opfattelse, at indekskontrakterne var omfattet af art. 21 i dobbeltbeskatnings-overenskomsten mellem Danmark og New Zealand. Det følger af bestemmelsen, at indkomst, der ikke er nævnt i andre bestemmelser, som hovedregel skal skal beskattes i bopæsstaten (New Zealand). Artiklen har imidlertid den tilføjelse, at beskatning også kan finde sted i den anden stat i de tilfælde, hvor den omhandlende indkomst hidrører fra denne stat. Indekskontrakterne hidrørte fra Danmark. Derfor havde Danmark beskatningsretten. Beskatningen kunne kun gennemføres fra 2006, men ikke for tidligere år. 

I henhold til KSL § 2, stk. 1, nr. 10, er vederlag for afløsning af pensionstilsagn, der ikke er afdækket i et pensionsinstitut, jf. LL § 7 O, stk. 1, nr. 3 og stk. 2, omfattet af den begrænsede skattepligt. Bestemmelsen tager sigte på pensionsordninger til direktører og andre ledende medarbejdere, som ikke kræves afdækket efter lov om tilsyn med firmapensionskasser.

Personer, som erhverver indkomst her i landet i form af pension og rådighedsløn samt lignende ydelser, når disse har sammenhæng med et tidligere tjenesteforhold, er begrænset skattepligtige af denne indkomst efter KSL § 2, stk. 1, nr. 10. Ligeledes er personer, som erhverver indkomst her fra landet i form af pension og rådighedsløn samt ligende ydelser, når disse har sammenhæng med et tidligere medlemskab af eller ydes til en tidligere medhjælp for bestyrelser, herunder kommunale bestyrelser mv., udvalg, kommissioner, råd, Folketinget og lignende begrænset skattepligtige af denne indkomst.

Bestemmelsen omfatter ministerpensioner og folketingspensioner, jf. SKM2003.397.ØLR hvor  en skatteyder, der modtog folketingspension, var fraflyttet Danmark og fuldt skattepligtig til Spanien. Landsretten fandt, at folketingspensionen var A-indkomst for skatteyderen i medfør af KSL § 43, stk. 2, litra g, jf. kildeskattebekendtgørelsens § 20, nr. 26. Den pågældende var derfor begrænset skattepligtig til Danmark af folketingspensionen.

Det er uden betydning, om det tjenesteforhold, som pensionen har sammenhæng med, vedrører arbejde, der har været udført i Danmark eller i udlandet, jf. skd. 15, s. 13.

Folkepension er omfattet af KSL § 2, stk. 1, nr. 11, jf. nedenfor D.A.2.10.

Ved Danmarks opsigelse af DBO'erne med henholdsvis Frankrig og Spanien er der visse overgangsbestemmelser om beskatningsretten til pensioner, se Ligningsvejledning dobbeltbeskatning afsnit D.E.Frankrig  og D.E.Spanien og SKM2008.530.SKAT