Hvis indkomstansættelsen for en person der er fuldt skattepligtig, omfatter en kortere periode end et år, skal såvel den skattepligtige indkomst som den personlige indkomst og kapitalindkomsten som udgangspunkt omregnes således, at den kommer til at svare til et helt års indkomst, jf. PSL § 14.

Ved lov nr. 221 af 31. marts 2004, der har virkning fra og med indkomståret 2004, blev det muligt for en tilflytter, henholdsvis fraflytter at vælge, at beskatningen for den del af året, hvor personen er omfattet af fuld skattepligt, foretages under hensyntagen til vedkommendes faktiske indkomst for det pågældende år.

Dette valg medfører, at der ikke skal ske omregning af personens indkomst i den del af året, hvor den pågældende var fuldt skattepligtig, til en beregnet helårsindkomst.

Valget medfører, at personen skal medregne den indkomst, som den pågældende har erhvervet inden flytningen til Danmark, henholdsvis efter flytningen fra Danmark, ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst (samt personlig indkomst og kapitalindkomst). Der beregnes skatter af den faktiske helårsindkomst. De beregnede skatter nedsættes. Nedsættelsen udgør den del af de beregnede skatter, som - efter forholdet mellem indkomsten i den del af året, den pågældende ikke var omfattet af fuld skattepligt, og helårsindkomsten - falder på den førstnævnte del af indkomsten.

Der skal ikke foretages omregning til helårsindkomst for personer, der alene er begrænset skattepligtige en del af året. Beskatningen vil udelukkende ske på grundlag af den indkomst, som den pågældende oppebærer i den periode, hvor vedkommende udfører arbejde eller virksomhed her i landet. Der vil i disse tilfælde ikke indrømmes personfradrag til nedsættelse af beskatningen.

Ved lov nr. 560 af 7. juni 2006 om ændring af PBL, PSL og KSL blev der, med virkning fra indkomståret 2006, mulighed for, at personer der er begrænset skattepligtige efter KSL § 2, stk. 1, nr. 1 og 9-13, eller stk. 2, 1.-3. pkt. i en periode der er kortere end et år, kan vælge at få nedsat de beregnede skatter med skatteværdien af et personfradrag. Såfremt der vælges personfradrag, skal der, til brug for skatteberegningen foretages en omregning af delårsindkomsten til den teoretiske helårsindkomst.

Se dog afsnit D.B.8.1.3.1.3 vedrørende grænsegængere.

Hvis der vælges omregning til helårsindkomst reduceres lønmodtagerudgifter med det i LL § 9, stk. 1, omhandlede bundfradrag, inden udgifterne omregnes til helårsindkomst. Bundfradraget nedsættes således ikke, selv om skattepligtsperioden er kortere end et år. Indkomstskatten beregnes af den beregnede helårsindkomst og nedsættes med skatteværdien af personfradrag. Den endelige skat, opgjort for hver skat for sig, nedsættes efter forholdet mellem indkomsten i delårsperioden og helårsperioden.

EngangsindtægterSom engangsindtægter, der medregnes i årsindkomsten uden omregning kan nævnes

 • spekulationsgevinster
 • indkomstskattepligtige gaver
 • aktieindkomst
 • tantiemer
 • feriepenge, optjent i året før skattepligtens ophør, jf. 1978,95 LSR.

Overskuddet af en virksomhed, som blev solgt inden ejerens skattepligt til Danmark ophørte i forbindelse med hans fraflytning til Spanien 1. april, skulle ikke omregnes til helårsindkomst ved opgørelsen af skattetilsvaret for fraflytningsåret, idet det opgjorte overskud for skattepligtsperioden efter de foreliggende oplysninger svarede til det normale overskud for et helt år, jf. TfS 1985,655 LSR.

Overskuddet fra 2 solgte landbrugsejendomme i klagerens ejertid blev anset for en éngangsindtægt, da det ansås for godtgjort, at afhændelsen af ejendommene var sket uden sammenhæng med udrejsen til udlandet, jf. TfS 1987,390 LSR.

Obligationsrenter og andre renteindtægter, der skal medregnes inden for skattepligtsperioden, jf. LL § 5 B, omregnes, således at indtægten svarer til et års renteindtægt af pågældende obligationsbeholdning, tilgodehavende osv., jf. skd. 1982.62.51.

Indtægter, der skal omregnesFor andre indtægter foretages en forholdsmæssig afpasning af indkomsten, således at denne omregnes til helårsindkomst. Dette gælder ifølge praksis f.eks.:

 • vederlag, der var honorar for udført arbejde, jf. 1962,92 LSR.
 • løn oppebåret af lærer i 11 måneder, jf. 1966,8 LSR.
 • bestyrelseshonorar til et medlem, der var udtrådt af bestyrelsen på datoen for skattepligtens ophør.
 • beløb, udbetalt som overarbejdsbetaling.
 • feriepenge, optjent i det år, hvor skattepligten ophører (uanset om ferien er afholdt i eller uden for perioden).
 • Forældreorlovsydelse, TfS 1998,640 LSR.

Overskudsandel af et interessentskab for 6 måneder skulle omregnes til helårsindkomst, da salget af andelen antoges at have sammenhæng med udrejsen til udlandet, TfS 1987,390 LSR.

Over- eller underskud af fast ejendom opgøres for hele året og deling af årsresultatet sker i forhold til dageantallet uanset de forskellige indtægters og udgifters forfaldstid, se bl.a. 1982,77 LSR.

EngangsudgifterAf éngangsudgifter, som ikke skal omregnes, kan nævnes

 • kapitalindskud vedr. en rente- eller rateforsikring.
 • Underskud, fremført fra tidligere indkomstår med fuld eller begrænset skattepligt. Underskud fra en periode med begrænset skattepligt modregnes i indkomst i en anden periode i samme kalenderår med fuld skattepligt, før omregning til helårsindkomst i henhold til PSL § 14, jf. 1983,58 LSR og TfS 1988,58 LSR.
 • Negativ kapitalindkomst, jf. SKM2006.359.LSR Klagerens fulde skattepligt til Danmark ophørte 29. januar 2002, hvorefter hun var begrænset skattepligtig til Danmark. Der skulle ske helårsomregning af delårsindkomsten for såvel perioden med fuld som med begrænset skattepligt. Negativ kapitalindkomst blev anset for en engangsudgift.

Underskud fra en periode med fuld skattepligt skulle modregnes i overskud i en anden periode i samme kalenderår med begrænset skattepligt, før der skete fremførsel af tidligere års underskud, TfS 1987,385 LSR.

Visse udenlandske studerendes fradrag for nødvendigt underhold 42.900 kr. i 2011 (efter AM-bidrag) jf. SKM2010.708.SKAT - (71.000 kr. i 2010 (efter AM-bidrag)) fragår med en forholdsmæssig andel i delårsindkomsten.

Ved beregningen af uudnyttet skatteværdi af personfradrag, jf. PSL § 10, stk. 3, foretages omregning til helårsindkomst, uanset om den skattepligtige indkomst er 0 kr. eller negativ.

Hvor skatteyderen anvender forskudt indkomstår, gælder særlige regler om opgørelsen ved skattepligtsophør, se KSL afsnit X og afsnit D.B.4.5. Indkomstopgørelsen foretages under ét i det indkomstår, hvor skatteyderen skifter skattemæssigt hjemsted, jf. TfS 1988,577 SD.