Den udenlandske indkomst opgøres efter danske regler.

Lempelsesberettiget udenlandsk lønindkomst skal ved lempelsesberegningen reduceres med de fradrag, der direkte vedrører erhvervelsen af den udenlandske lønindkomst. Dette gælder f.eks. udgifter til kost og logi se nærmere herom under afsnit D.B.2 og A.F. Se SKM2006.663.LSR.

A-kassebidrag og bidrag til efterlønsordningen anses ikke for at have en sådan tilknytning til indkomsterhvervelsen, at de skal fragå ved lempelsesberegningen, jf. ToldSkat Nyt 1992.10.300 TfS 1992, 280 LSR og TfS 1995, 752 LSR (vedr. A-kassebidrag). Fagforeningskontingenter anses derimod som udgangspunkt for at have en sådan tilknytning til indkomsterhvervelsen, at kontingenterne skal reducere den lempelses-berettigede lønindkomst. I den nævnte afgørelse TfS 1995,752 var der tale om en skatteyder, der havde sideløbende ansættelse i et dansk moderselskab og et tysk datterselskab. Landsskatteretten fandt, at udgiften til fagligt kontingent havde en sådan tilknytning til indkomsterhvervelsen fra begge selskaber, at den lempelsesberettigede udenlandske indkomst skulle nedsættes forholdsmæssigt med kontingentet.

Hvis der kun er oppebåret udenlandsk lønindkomst i en del af indkomståret, skal den lempelsesberettigede indkomst maksimalt reduceres med den forholdsmæssige del af kontingentet, der kan henføres til opholdet i udlandet.

Hvis det efter en konkret vurdering må antages, at medlemskab af en dansk fagforening er uden forbindelse med arbejdet i udlandet, skal kontingentet ikke fragå i den udenlandske lønindkomst, jf. LSRM 1984.159 LSR.

Udgifter, som lønmodtagere har i forbindelse med det indtægtsgivende arbejde i udlandet, kan kun fradrages ved opgørelse af den skattepligtige indkomst i det omfang de overstiger det i LL § 9, stk. 1, fastsatte bundfradrag, der for 2010 udgør 5.500 kr. Udgifter, der er fradragsberettiget efter LL § 9, stk. 1, (almindelige lønmodtagerfradrag i det omfang de overstiger 5.500 kr. i 2010, § 9 B, stk. 3, § 9 C og § 9 D (befordringsfradrag), i forbindelse med udførelse af indtægtsgivende arbejde i udlandet, kan ikke fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for lønmodtageren, i det omfang de nævnte udgifter overstiger den udenlandske lønindkomst, der skal medregnes i den danske indkomstopgørelse.

Hvis en skatteyder har lønindkomst fra både indland og udland, skal man ved lempelsesberegningen fortrinsvis gøre begrænsningen i henhold til LL § 9, stk. 1, gældende overfor de udenlandske udgifter, jf. Skat 1990.6.479.

For så vidt angår lov om beskatning af søfolk, se Ligningsvejledningen; Alm. del, afsnit A.B.3.