åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "D.D.1.1 Fuldt og begrænset skattepligt" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Fuldt skattepligtige personerDen danske indkomstbeskatning bygger på globalindkomstprincippet, og fuldt skattepligtige personer er derfor skattepligtige her af den fulde indkomst, hvad enten indkomsten hidrører her fra landet eller fra udlandet, jf. SL § 4. Beskattes en eller flere af de erhvervede indkomstarter også i udlandet (kildelandet), opstår der dobbeltbeskatning.

Begrænset skattepligtige personerPersoner, der ikke er fuldt skattepligtige til Danmark, og som oppebærer indkomst herfra, bliver evt. begrænset skattepligtige efter KSL § 2, jf. afsnit D.A. Beskattes den pågældende indkomst også i den skattepligtiges bopælsland, vil der også i disse tilfælde forekomme dobbeltbeskatning.

Danske regler for fuldt eller begrænset skattepligt kan kun anvendes indenfor områder, hvorover Danmark har højhedsretten efter folkeretten, dvs. land- og søterritoriet. Kontinentalsoklen kan ifølge folkeretten kun inddrages under et lands skattelovgivning med hensyn til efterforskning og udnyttelse af naturforekomster på og i havbunden. Dette er for Danmarks vedkommende sket ved vedtagelsen af kulbrinteskatteloven. Se TfS 1999, 409 LR og kommentaren i TfS 1999, 432 .

For at imødegå dobbeltbeskatning er der indgået DBO'er med en række lande, ligesom aftaler er indgået med Færøerne og Grønland.

Ifølge pkt. 1 i introduktionen til OECD's modeloverenskomst kan international juridisk dobbeltbeskatning generelt defineres som påligning af sammenlignelige skatter i to (eller flere) stater hos den samme skatteyder på det samme grundlag og for samme periode.