åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Bekendtgørelse nr. 6 af 22. februar 1999 af DBO af 13. juli 1998. DBO'en har virkning fra 1. januar 1999.

Protokol af 13. juli 1998 (kapitalgevinster).

Noteveksling af 13. juli 1998 (maltesiske skattebegunstigelsesordninger).

Indholdsfortegnelse:

Artikel 1:    De af DBO'en omfattede personer

Artikel 2:    De af DBO'en omfattede skatter

Artikel 3:    Almindelige definitioner

Artikel 4:    Skattemæssigt hjemsted

Artikel 5:    Fast driftssted

Artikel 6:    Indkomst af fast ejendom

Artikel 7:    Fortjeneste ved erhvervsvirksomhed

Artikel 8:    Skibs- og lufttransport

Artikel 9:    Forbundne foretagender

Artikel 10:  Udbytte

Artikel 11:  Renter

Artikel 12:  Royalties

Artikel 13:  Kapitalgevinster

Artikel 14:  Frit erhverv

Artikel 15:  Personligt arbejde i tjenesteforhold

Artikel 16:  Bestyrelseshonorarer

Artikel 17:  Kunstnere og sportsfolk

Artikel 18:  Pensioner og lignende betalinger

Artikel 19:  Offentligt hverv

Artikel 20:  Studerende

Artikel 21:  Virksomhed i forbindelse med forundersøgelser, efterforskning eller udvinding af kulbrinter

Artikel 22:  Andre indkomster

Artikel 23:  Ophævelse af dobbeltbeskatning

Artikel 24:  Begrænsning af begunstigelser

Artikel 25:  Ikke-diskriminering

Artikel 26:  Fremgangsmåden ved indgåelse af gensidige aftaler

Artikel 27:  Udveksling af oplysninger

Artikel 28:  Medlemmer af diplomatiske repræsentationer og konsulære embeder

Artikel 29:  Territorial udvidelse

Artikel 30:  Ikrafttræden

Artikel 31:  Opsigelse

Protokol

Særlige bemærkninger - afvigelser fra OECD-modellen - praksis

Artikel 3DBO'en gælder begge landes kontinentalsokkel.

Ved definitionen af international trafik anvendes kriteriet hjemmehørende i stedet for den virkelige ledelses sæde.

Artikel 5Bygge- og anlægsarbejde udgør et fast driftssted efter 6 mdr. Bestemmelsen er udvidet til at omfatte tilsynsførende virksomhed i forbindelse med et sådant arbejde.

Artikel 8Fortjeneste, som et foretagende i en kontraherende stat oppebærer ved skibs- eller luftfart i international trafik, kan kun beskattes i den stat, hvor foretagendet er hjemmehørende. Det gælder også, når et foretagende deltager i pooling, forretningsfællesskaber eller internationale driftsorganisationer.

Fortjeneste ved anvendelse af containere til transport, med mindre der er tale om transport mellem to pladser i den anden stat, er ligeledes omfattet af ovennævnte.

Danmark har beskatningsretten til den danske del af fortjeneste oppebåret af SAS i ovennævnte tilfælde.

Artikel 10Danmark kan beskatte udbytte med 15 pct. Der kan dog ikke ske beskatning i moder-/datterselskabsforhold. Der gælder en særlig beregningsmodel for beskatning af udbytte fra Malta.

Der er en 4-års-frist for ansøgning om tilbagebetaling af for meget indeholdt kildeskat på udbytte. Tilbagebetaling skal i givet fald ske inden 6 mdr. efter ansøgningens modtagelse.

Artiklen indeholder en anti-misbrugsklausul.

Artikel 11Renter kan kun beskattes i den stat, hvori den retmæssige ejer er hjemmehørende. Artiklen indeholder en anti-misbrugsklausul.

Artikel 12Artiklen indeholder en anti-misbrugsklausul.

Artikel 13Der er i stk. 2 indsat en særlig bestemmelse om, at fortjeneste ved salg af aktier eller sammenlignelige rettigheder i et selskab, hvis aktiver direkte eller indirekte består af fast ejendom, der er beliggende i en af staterne, kan beskattes i den pågældende stat.

Ved protokol af 13. juli 1998 er præciseret, at bestemmelsen om beskatningsret til bopælsstaten for så vidt angår fortjeneste ved salg af skibe eller luftfartøjer, der anvendes i international trafik, også gælder i forhold til ejere, der er hjemmehørende i tredjelande.

Danmark har beskatningsretten til den danske del af kapitalgevinster oppebåret af SAS.

Artikel 14Kildestaten kan beskatte, hvis personer opholder sig der i mere end 183 dage inden for en 12-måneders-periode.

Artikel 15Kravet i stk. 2, litra b er et krav om en arbejdsgiver hjemmehørende i lønmodtagerens bopælsstat, det er altså ikke nok, at arbejdsgiveren ikke er hjemmehørende i arbejdsstaten.

Løn for arbejde i skibs- og luftfart i international trafik kan beskattes i den stat hvor foretagendet, der driver virksomheden, er hjemmehørende. SAS-ansatte, der er hjemmehørende i Danmark, kan kun beskattes i Danmark.

Artikel 17Stk. 3 bestemmer, at kildestaten ikke kan beskatte kunstnere og sportsfolk, når besøget i kildestaten i væsentligt omfang er støttet af offentlige midler.

Artikel 18Pensioner og lignende betalinger kan også beskattes i udbetalerstaten i de tilfælde, hvor modtageren tidligere har været hjemmehørende i udbetalerstaten. Se SKM2008.755.SR

Udbetalinger i henhold til en stats sociale sikringslovgivning kan kun beskattes i denne stat.

Artikel 21Kulbrintevirksomhed medfører fast driftssted ved virksomhed i mere end 30 dage inden for en 12-måneders-periode.

Efter stk. 3 udgør virksomhed med borerigge, der udøves ud for kysten, kun fast driftssted, hvis virksomheden varer mere end 183 dage inden for en 12-måneders-periode. Kapitalgevinst på således anvendte borerigge, som flyttes fra den stat, hvor virksomheden er udøvet, kan kun beskattes i den stat, hvor ejeren er hjemmehørende.

Artikel 23Lempelsesmetoden er almindelig credit. For indkomst, der kun kan beskattes i Malta, skal Danmark indrømme lempelse efter exemption med progressionsforbehold.

Artikel 24Der er subsidiær beskatningsret i forbindelse med visse skattebegunstigelser.

Derudover finder overenskomsten slet ikke anvendelse på personer, der er berettiget til en eller flere af en række opregnede skattebegunstigelser i Malta. Disse skattebegunstigelser fremgår af noteveksling af 13. juli 1998.